Адвокат за дела срещу колекторски фирми

Адвокат за дела срещу колекторски фирми. “Търся адвокат за дела срещу една колекторска фирма. Не издържам вече. Вчера ми звъняха десет пъти, не мога да спя, не мога да уча… Всичко им платих, какво искат още?“
Чести въпроси към мен са и следните:
“Имам запор за заплатата. Защо никой не ме уведоми за делото? Защо не знам, че е имало такова? Как така осъждат някой без да знае?“
На тези и други въпроси ще се опитам да дам отговор в тази статия.

Онлайн адвокат за дела срещу колекторски фирми

Природата на отношенията колекторска фирма – длъжник е специфична, с оглед намесата (обикновено внезапна) на трети субект в класическата конфигурация кредитор – длъжник. На практика колекторите, изкупили  вземания на длъжника, “нахлуват” в бита му и започват да упражняват агресивен натиск върху него. Това става чрез многобройни телефонни обаждания, заплахи със съд и съдебен изпълнител или посещения на адрес. Поставен в ситуация на принуда и за да избегне внушаваните му “тежки последици”, длъжникът е в опасност да плати повече, отколкото реално дължи или да плати задължение, което не дължи, защото то вече е погасено по давност.

С тази статия ще се опитам да разясня някои въпроси. Те са следните: Колекторски фирми – какво е колекторска фирма?;  Как да се защитим от колекторски фирми – съвети какво се прави от лицето-длъжник?; Защита от адвокат срещу колекторски фирми – какво включва защитата?; Адвокат срещу колекторски фирми – опит, добри практики, резултати;

Колекторски фирми – какво е колекторска фирма?

Чести задавани от клиентите въпроси са следните: Какво е колекторска фирма?; Кой им дава право да искат плащания?; Как ме намериха, кой им даде данните ми?; От къде на къде ще звънят късно вечер? И други подобни.

Колекторска фирма (колекторска агенция) е юридическо лице, специализирано в събиране на просрочени вземания, на разговорен език – събирач на дългове. Наименованието идва от англ. collection – събиране. Колекторската дейност е сравнително нова за българската действителност. Поради това не е регламентирана в отделен нормативен акт. Най-актуалният опит за уреждане на дейността на фирмите за събирания на вземания са внесените наскоро промени в Закона за защита на потребителите, изготвени от Министерство на правосъдието.  Те предвиждат създаване на нова глава, посветена на вземанията по потребителски договори, в която се описва процедурата по събирането им.

Колекторската фирма е дружество, регистрирано по Търговския закон. Това дружество събира необслужените в срок задължения към други търговски дружества. Такива са кредитни институции, мобилни оператори, доставчици на комунални услуги и др. Първичният кредитор сключва договор с колекторската фирма, съгласно  който  тя придобива дълга и получава правото да го събира. В редки случаи колекторските фирми събират вземанията на кредитора от негово име, без да ги придобиват, а в качеството на техен пълномощник.

Адвокат за дела срещу колекторски фирми

Най-често към услугите на колекторските фирми прибягват банките. Става дума предимно за пакети от потребителски кредити – заеми, ипотечни кредити, задължения по кредитни карти, овърдрафти и др. Всяка банка има различна политика на цедиране (продажба). Някои банки продават на колекторските агенции пакети от кредити с просрочие над 180 дни.

Други – със значително по-дълго просрочие. Цената на пакетите обикновено е обратнопропорционална на просрочието. Тя варира около 1 и 5 % от номинала, според информация в медиите. По подобен начин се продават и пакети с просрочени задължения към мобилните оператори, доставчиците на обществени услуги, фирмите за бързи кредити. Целта на първоначалния кредитор е минимализиране на загубите му.

Когато засягаме темата за колекторските компании и длъжниците, би следвало да разгледаме гледните точки и на двете страни. И двете страни имат права, а интересите им са разнопосочни.

Гледната точка на колекторските компании

От гледна точка на колекторските фирми и компаниите, които са им прехвърлили вземанията си (задълженията на длъжниците) просрочените задължения са огромен проблем за тях и за икономиката. Ненавременните плащания или липса въобще на плащане от некоректни длъжници води до затормозяване на икономиката. Води до невъзможност на други фирми да изплащат своите задължения, да плащат на служителите си. Всичко това е пречка за нормалната им дейност и може да доведе до фалити. Тези фалити биха довели до оставане без работа на много хора, които също ще спрат да изплащат задълженията си и т.н.

Разбира се, кредиторът има пълното право да използва всички законни методи, за да получи обратното дължимото му. Друг въпрос е доколкото някои от методите, използвани от колекторските фирми съответстват на законите и добрите нрави.  Поради това те са обект на засилено обществено внимание и настояща законова регламентация и промени в действащото законодателство.

Гледна точка за длъжниците

От гледна точна за длъжниците колекторските компании са иззедници, престъпници, които трябва да се забранят. Имал съм много клиенти, които са ми казвали, че вече не издържат. Имало е и такива, които са идвали разтреперени и са ми показвали успокоителните, които взимат заради телефонен тормоз. Естествено, че има и такива, които отговорят на обаждания на колекторите доста цветущо.

Повече в Тормоз от колекторска фирма – Автор адв. Росен Димитров, адвокат в София и Пловдив
“Имам постоянен тормоз от колекторска фирма за стар кредит. Звънят ми 10 пъти на ден, като веднъж ми казаха, че мога да оставя сумата в пощенска кутия. Какво да правя?“

Съобразно моята практика, условно бих разделил длъжниците на колекторските фирми в две групи. Едните не дължат нищо, защото са погасили задълженията си.  Въпреки това са обект на недобросъвестни колекторските фирми, които се опитват да ги принудят да платят повторно. Към втората категория спадат онези длъжници, които не са погасили задълженията си, но задълженията им са погасени по давност и те реално НЕ ДЪЛЖАТ нищо.

Разбира се има и редовни задължения, които не са погасени по давност. Но те не са предмет на тази статия

Погасените по давност задължения също бих разделил видово. Първи вид – задължения, по които има заведени изпълните дела (дела при ЧСИ. Виж адвокат срещу ЧСИ) по които давността е изтекла по време на делото. Втори вид – задължения за които няма заведени дела, и пак давността е изтекла.

Повече в “Погасителна давност и давностни срокове при различни задължения“ – Автор Росен Димитров – адвокат в Пловдив и София
“Преди години не платих на мобилен оператор и закрих номера. Сега не спират да ми звънят и да ме тормозят да им плащам.
Плашат ме и със съдебни изпълнители… Да плащам ли, няма ли давност?“

Как да се защитим от колекторски фирми – съвети какво се прави от лицето-длъжник? Адвокат за дела срещу колекторски фирми

За да възникне нужда от защита от колекторска фирма и да се отговори на въпроса какво да направи длъжникът, би следвало да се провери дали изобщо е длъжник. Както се споменах по-горе, длъжниците са два вида. Такива, срещу които има изпълнителни дела (дела при ЧСИ) и/или съдебни граждански дела. И такива срещу, които няма никакви дела.

За първия вид длъжници – тези с образувани дела

За да има образувано дело при съдебен изпълнител означава, че е бил издаден изпълнителен лист. Този лист се издава от съда. Това означава, че е имало съдебна процедура. Последното не е задължително, защото има съдебни производства, по които съобщението за заведеното съдебно дело се получава от съдебния изпълнител. От този момент възниква възможността за защита.

Повече в Производство по чл 417 ГПК – част II. Автор адвокат Росен Димитров – дела в София и Пловдив
Производство по чл 417 от ГПК. При чл. 417 не е така. Там нещата са “обърнати“. Издава се Заповед за незабавно изпълнение с изпълнителен лист и се започва Изпълнително дело срещу длъжника. Той разбира за делото, от съдия изпълнителя /ЧСИ/. ЧСИ му праща покана задоброволно изпълнение. Чак тогава може да възрази срещу издадената заповед. 

Тоест дори да получите Покана за доброволно изпълнение от ЧСИ, това не означава, че сте осъдени и всичко е приключило. Просто не губете време и веднага се свържете с адвокат. 

Имам запор за заплатата. Защо никой не ме уведоми за делото? Защо не знам, че е имало такова? Как така осъждат някой без да знае?

Вярно е, че има случаи когато запор на заплата или банкова сметка се налага преди лицето да научи за образуваното и водено срещу него дело. Това е при дела за банкови кредити. Така е защото се предполага, че ако длъжникът първо научи за делото и после му наложат запор ще изтегли парите си от банката и няма да има какво да се запорира.

При втория вид длъжници – тези без образувани дела

Тук има известно противоречие и неточност. Неточността е във връзка с термина длъжник без образувано дело. Все пак понякога се случва така, че някой не може да плаща задълженията си и спира да го прави. В тези случаи се взима бърз кредит за плащане на предходен такъв. Стига се до невъзможност да се плаща и бързия кредит, поради това се взима още един кредит.

Така се стига до спирала от кредити и свръхзадлъжнялост

Полученият кредит или неплатена сметка поставят лицето в неблагоприятна ситуация на очакване. Очакване да му бъдат образувани дела.

В подобни случаи са много важни детайлите. Те са има ли наистина такива задължения? Каква част от тях са реално останали непогасени? От какъв период назад във времето са те и т.н. При всички случаи е по-добре да се направи консултация с адвокат. Всеки случай е конкретен и индивидуален и най-правилния съвет е различен с оглед особеностите на всеки конкретния случай.

Защита от адвокат срещу колекторски фирми – какво включва защитата

Адвокатската защита може да включва различни действия. От професионално мнение и съвет до реални действия, когато има заведени дела. Като че ли най-често нуждата от защита от адвокат възниква за лица, които не живеят на адреса си по лична карта. Проблемът не е толкова голям ако на този адрес живеят близки на лицето, които да му предават съобщения за заведени дела. Проблемът е особено голям ако на този адрес вече не живее никой. Тогава се стига до осъждания, при които лицето не е разбрало за делото.

Има множество случаи от практиката, в които лицето разбира, че е осъдено да заплати другиму определена сума едва когато съдебният изпълнител пристъпи към принудително събиране на дължимото чрез запор на банковата сметка или заплатата му.

Запор на заплата. 

И разбира когато получи запор на банкова сметка или на заплата. Разбира защото съдебният изпълнител има правомощия да налага такива. По съдебното дело, което е преминало без ответника да е присъствал, защото не е разбрал, съдът и страните нямат право и задължение да търсят лицето по месторабота и на адреси различни от официалните по лична карта. Те и не знаят къде е лицето, дали работи и т.н.

Повече в Адвокатска защита на длъжници и кредитори по изпълнителни дела – автор Росен Димитров – адвокат в Пловдив и София
Когато говорим за адвокатска защита по изпълнителни дела трябва да кажем, че тя не е задължителна. Няма законово изискване длъжник или взискател по изпълнително дело да ползват адвокат, както е например по дело за престъпление, за което се предвижда затвор не по-малко от 10 години. Ако страните по изпълнителното дело имат правни познания те могат да си водят делото и без адвокат. В този смисъл адвокатската помощ е като лекарската. Всеки може да се лекува сам или сам да си води делото, но рискът от грешка и усложняване на положението му си остава за него.

Адвокат за дела срещу колекторски фирми – опит, добри практики, резултати

В доста мои статии съм обосновавал нуждата от използване на адвокат. Те са “Адвокат ли…?“, “Не без адвокат“, “Представителство.Упълномощаване. Пълномощно“, “Малка радост с помоща на адвокат!“ и др.

Никак не са редки случаите когато хората сами си вредят. Вредят си защото сами отиват при съдебните изпълнители, и подписват молби, които им диктуват от кантората на съдебния изпълнител. Подписват по диктовка на този, който е длъжен да удовлетвори интереса на взескателя по делото –  често колекторска компания. Подписват, че са съгласни, че дължат и се задължават да плащат за в бъдеще. След време забравят за това, търсят адвокат като искат помощ. Казват на адвоката, че нямат никаква идея какво е това дело и защо ги съдят…

Повече в Защита от адвокат и процесуално представителство от адвокат Росен Димитров София и Пловдив
Ефективната правна защита започва със среща между клиента и адвоката, в която се задават въпроси, дават се съвети и се провежда консултация. Отговор на въпроса каква е разликата между съвет и консултация дава един известен адвокатски виц:
Отишъл един беден човек при мастит и много добър адвокат. Човекът попитал адвоката: може ли един съвет? Адвокатът, нали бил много начетен и умен му отговорил: съвет ли искаш или консултация? Човекът се зачудил и питал: каква е разликата? Адвокатът отговорил: съветът е безплатен, а консултацията се плаща. Естествено човекът казал, че иска съвет. Тогава този най-добър адвокат отговорил: Моят съвет е да се запишеш на консултация при мен!

Разбира се всеки адвокат, за да помогне трябва да се запознае с делото. И като отиде вижда написаните собственоръчно и подписаните молби от клиента, че е съгласен с всичко, да плаща, както и е платил. Така сам си е навредил, прекъснал е давностни срокове, поел е задължения и т.н.

В тези случаи няма адвокат на света, който да може да помогне

Разбира се има го и обратното. Клиентът получава съобщение за заведено дело, покана за плащане, обаждане от колекторска фирма е ВЕДНАГА, без да губи време се свързва а адвокат. Тогава шансовете му за успех са значително по-добри. Всяка адвокатска помощ е полезна когато е навременна.

Повече в Адвокат срещу ЧСИ? Автор адвокат Росен Димитров, Пловдив и София
Адвокат срещу ЧСИ? “Искам адвокат, който да застане срещу този ЧСИ. Който не се страхува от властта и да защитава обикновените хора. Това държава ли е? Държава ли е да ме осъдят без да знам за делото? Как така ЧСИ не ми казва кой ме е осъдил? Само иска да внасям пари!  Искам да осъдя този ЧСИ и държавата, че ме е осъдила без да знам…? Обикновените хора имат ли права?“

*Повече на www.advokatdimitrov.com

**Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат в Пловдив и София.

***Свързани теми:
Тормоз от колекторска фирма.
Адвокат срещу ЧСИ.
Адвокатска защита на длъжници и кредитори по изпълнителни дела.
Защита от адвокат и процесуално представителство.
Погасителна давност и давностни срокове за различни задължения.
Погаситела давност! Могат ли да ме осъдят въпреки, че е изтекла?

2 мнения за “Адвокат за дела срещу колекторски фирми

  1. Съгласен съм с всички доводи господинДимитров,но написаното че един от клиентите иска адвокат които не го е страх да защити клиента си срещу ЧСИ може и Синдик,но от девет години се води борба с Банка и при смяна на синдици адвокати въобще една въртележка и сага която няма краи,като хиени сме обградени и Имам чувствот че Синдика последния играе вече и с колекторите,прокурор мотае дело за разграбени потрошени вещи и покъщинна за 35 годишен период ,въобще разследващите невидели нечули въобще Фарс в милата ни татковина по отношение на Павосъдната ни система !!!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *