Бърз кредит и Лихварство. Кога се става лихвар?

Бърз кредит и лихварство. Адвокатска защита ПловдивБърз кредит и Лихварство. Кога се става лихвар? Представлява ли дейността по бързо кредитиране лихварство? Какво означава “бърз кредит“ и какво е “лихварство“? Или иначе казано кога заемодателят става лихвар? Каква е разликата между лихварство и отдаване на пари на заем срещу лихва? Кога дейността по кредитиране става лихварство? Тоест къде е разликата между законно кредитиране и незаконно лихварство?

Бърз кредит и лихварство?

Напоследък забелязвам доста негативни настроения срещу дейността на бързото кредитиране. Тази дейност била чисто лихварство и обирджийство, допускана съзнателно от държавата. Не било така през социализма, когато всичко било наред, а държавата не допускала такива безобразия, както е сега.
С тази статия ще се опитам да анализирам основните моменти при лихварството и при бързото кредитиране. Има ли разлика между бърз кредит и лихварство и ако има в какво се състои.

Бърз кредит и лихварство – разлики

В общественото съзнание терминът “лихварство” е натоварен със силно негативен заряд. Свързва се с висок, често прекомерен размер на печалбата на отдаващия на заем. За разлика от лихварството кредитирането е търговска дейност. Представлява законовоуредена възможност за получаване на средства от кредитополучателя. Кредитирането позволява стартиране и реализиране на бизнес инициативи, задоволяване на лични нужди и т.н.

Бърз кредит и лихварство – дейност

Лихварството е дейност известна от античността и средновековието. При лихварството едно лице дава на друго пари срещу лихва. В различните периоди от човешката история дейността по даване на заем на финансови средства срещу печалба е третирана от пълно сатанизиране и преследване по религиозни подбуди до законово регламентиране като дейност по кредитиране, стимулираща бизнес инициативността на гражданите.

Лихварство – история

От Освобождението до наши дни философията на българския законодател остава непроменена, що се касае до прекомерния размер на лихвата по заемите. Законодателството ни винаги е поставяло граници на максималния размер на лихвата, обвързвайки я или с конкретни параметри или с по-общи критерии, като “съответствие със закона“ и непротиворечие с “добрите нрави.”

През 1927 г в Царство България е приет Закон срещу лихвоимството – Законъ противъ лихвоимството. Според чл. 1 от закона, лице което използва притесненото положение, неопитността или лекомислието на длъжника, за да получи лихва, превишаваща позволения от закона размер, се наказва с тъмничен затвор, не по-малко от 6 месеца и с глоба.

Чл. 1. (Измененъ: 3. отъ 31 мартъ 1931 г.*) Който при даване пари въ заемъ, при авансиране на пари срещу закупени вещи, при отчуждаване на вещи въ кредитъ, при отсрочване на падежи за плащане или при сключване на други двустранни договори, които иматъ характеръ на кредитиране, използува стесненото положение, неопитностьта или лекомислието на длъжника, за да получи подъ каквато и да е форма годишна лихва, която превишава позволения отъ закона максимумъ на договорната лихва (чл. 5, алинея 2), наказва се съ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ 6 месеци и съ глоба отъ 5.000 до 50.000 лева.

Съвременни разбирания за лихварство

Бърз кредит и лихварство. Адвокат в Пловдив и СофияСпоред сега действащият Наказателен кодекс дейността по отпускането на кредити срещу лихва без необходимото за това разрешение се преследва като лихварство и се наказва с лишаване от свобода от три до пет години и конфискация до ½ от имуществото (чл. 252, ал.1 НК). Тоест държавата се стреми да регламентира дейността по отдаване на парични средства в заем. Това означава, че законодателят търси баланса като я организира в рамките на разумни правила, за да стимулира икономиката с разрешаване на кредитирането, но и в същото време да го забрани и предвиди наказателна отговорност. Така пак се поставя въпроса:

Къде тогава е разликата между законно кредитиране и незаконно лихварство?

Според практиката на Върховния касационен съд системното заемане (предоставяне и получаване) на парични средства срещу насрещна материална облага (лихва) представлява банково кредитиране. Това кредитиране е поставено под разрешителен или регистрационен режим. Законът не дава право на физически лица да извършват такава дейност. Но за юридическите лица – фирми предвижда специални условия – регистрации и разрешения. Системното предоставяне на кредити (поне три пъти) е престъпно само ако е извършено по занятие (като дейност, която носи доход), без необходимото разрешение, каквото се изисква по закон.

Бързи кредити

Предоставяне на пари в заем като търговска дейност е незаконно, ако се извършва от субекти, които не отговарят на законовите условия и на съответния разрешителен режим. Небанковите финансови институции могат да отпускат кредити на своите клиенти само след регистрация в Българската народна банка (БНБ).

Повече в Онлайн договор за потребителски кредит. Автор Росен Димитров адвокат в Пловдив и София:

“Сключих договор за кредит по интернет. После ми се обадиха по телефона и ми казаха, че трябва да върна парите за 36 месеца. Казаха, че парите ще получа от Easy Pay. Върнах парите преждевременно, но продължаваха да ми звънят и тормозят. После ми заведоха дело, но не пазя бележката, че съм платила. Можете ли да ме представлявате по делото?“

Регистър на фирмите за бързи кредити

Важна информация за хората, които планират да използват услугите на фирми за бързи кредити. На уебсайта на Българска народна банка можете да откриете публичния Регистър на финансовите институции. В него може да се направи справка дали конкретната фирма за бързи кредити отговаря на регистрационния режим, прилаган от БНБ, т. е. дали е изпълнила условията за надлежна регистрация.

Лихварство ли е предоставяне на кредит от лицензирана фирма?

Тоест фирмите, които предоставят бързи кредити се регистрират, получават нужните разрешения да дейността си по финансиране, което означава, че дейността им не може да се определи като лихварство. Това е защото, както се отбеляза по-горе, за да има лихварство е нужно дейността да се извършва “без необходимото разрешение, каквото се изисква по специалното законодателство, повече от три пъти.“

Нужда от бързо кредитиране

Защита от адвокат Пловдив и София при бърз кредит и лихварствоФирмите за бързи кредити са небанкови финансови институции, които предлагат значително по-опростени и бързи във времето процедури, в сравнение с банките. Всеки е срещал предложения за бързи кредити с примамливи условия като “моментално одобрение”, “кредит без поръчители”, “онлайн кредити”, “без такса за кандидатстване” и подобни.

Цената за бързото и некомплицирано отпускане на кредита е неговата по-високата лихва. В нея фирмите за бързи кредити калкулират риска, който поемат с по-опростената процедура по отпускане на кредита.

Повече в Бързи кредити – защита от адвокат. Автор Росен Димитров, адвокат в София Пловдив.

''Хората, които по една или друга причина (най-често лоша кредитна история) не могат да получат банков заем – нямат друга възможност до кредитиране освен фирмите за бързи кредити. Лошата кредитна история на определени лица означава, че най-вероятно са имали предходни кредити, които не са върнали. Или срещу тях се водят изпълнителни дела. Поради това банките не биха им предоставили кредит, защото са рискови. Именно високият риск, който носи кредитора – фирма за бърз кредит го кара да уговоря по-високи лихви. В това също няма нищо нередно.''

Лихви при бързите кредити

Тук вече, въпросът за размера на дължимата лихва излиза от сферата на техническите параметри и навлиза в значително по-дълбоката житейска (и правна) сфера на паритет между необходимост, възможност и законност.

Стремежът на всеки търговец е реализирането на възможно по-голяма печалба. В конкретния случай – договаряне на възможно по-голяма лихва. Лихвата се явява цената, която кредитополучателят плаща за възможността да използва за определен период чуждите пари.

Повече в Закон за личния фалит – ще има ли желаещи да фалират? Автор адвокат Росен Димитров – Пловдив и София:

''Закон за личния фалит – какво означава това? Знаят и осъзнават ли се последиците от приложението на Закона за личния фалит?  Закон за личния фалит – какво означава това? Знаят и осъзнават ли се последиците от приложението на Закона за личния фалит? Според мен, никой няма иска да фалира или казано иначе да бъде обявен на неплатежоспособен и вписан в публичен регистър, че е такъв...''

В световен мащаб кредитирането от банковите институции следва определени тенденции. Това са – все по-голяма достъпност и масовост на кредитирането. Като в същото време определянето на условно казано, реалистичен размер на лихвите. Размер, който да не е прекомерен и позволяващ изплащането на кредитите, без разоряващ размер на лихвата, което да доведе до фалит на длъжника, загуба на ипотекираното му срещу заема жилище и други сериозни житейски последици.

Повече в Публична продан от ЧСИ на единствено жилище заради бърз кредит. Автор адвокат Росен Димитров – София и Пловдив:

Клиентът ми е човек, попаднал в капана на фирма за бързи кредити. Преди години той се е нуждаел от известна сума пари. Когато човек е изправен пред спешна нужда от пари, той е под натиск на обстоятелствата, които го принуждават да приема неблагоприятни и рискови за него условия.

Банки vs Фирми за кредитиране

Бърз кредит и ЧСИ адвокати Пловдив и СофияДокато банките все повече се придържат към философията да реализират печалба на базата на количество клиенти, а не от прекаления размер на лихвите, много от фирмите за бързи кредити продължават да налагат прекомерно високи лихви, възползвайки се от силно затрудненото положение на кредитополучателите.

Принципно, никой не може да бъде задължен да изтегли кредит. Този процес стартира по волята на кандидата за получаване на кредита. Страните разполагат със свободата да договарят отношенията помежду си, в т.ч. и размера на лихвата. От тях зависи дали ще сключат договор за кредит или не.

Така поне би следвало да е на теория. На практика, притиснати от нуждата, много хора са готови да сключат договор за потребителски кредит при каквито и да е условия, а кредиторите не са склонни да преговарят относно предварително обявените от тях условия.

Намеса на държавата в дейността на кредитирането

Тук именно се намесва държавата, изпълнявайки своята социална функция. Законът поставя рамки на свободното договаряне, включително размера на лихвите. Това е с цел да предпази длъжника от прекомерна тежест на задължението. Да попречи на кредитора да се обогати неоснователно за негова сметка.

Повече в Права на длъжника и кредитора – кой има повече? Автор Росен Димитров – адвокат в Пловдив и София.

Или иначе казано “Кой защитава законът – длъжника или кредитора?“ Тази статия бе провокирана от наложилите се мнения, че у нас няма закони, няма държава, никой не защитава обикновения – беден човек. Проблемите за длъжниците най-често са поради това, че  ...

Адвокат Пловдив София за дела срещу фирми за бързи кредитиЕдна прекалено висока по размер, непосилна лихва нарушава драстично равновесието в търговските отношения и обогатява без основание едната страна по договора.

Българските съдилища вече са постановили редица осъдителни решения срещу  фирми за бързи кредити поради прекомерния размер на лихвите. Съдът преценява дали е налице нищожност на възнаградителната лихва за всеки отделен случай, въз основа на анализ на всяко конкретно договорно отношение.

Искане на Висшия адвокатски съвет до Върховния касационен съд за постановяване на Тълкувателно решение по въпрос за лихварството.

Интересен въпрос поставят на ВКС висшите адвокати. Той е дали дейността по кредитирането осъществява състав на престъпление – лихварство, тъй като паричните средства, които се предоставят не са от влогове на клиенти, а лични средства. Въпросът към ВКС е следният:

„Предоставянето по занятие на заеми/кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, представлява ли банкова дейност и нейното осъществяване без разрешение, осъществява ли състава на престъпление по чл. 252, ал. 1 НК?“.

Предстои тълкуване на въпроса от Върховния касационен съд.

*Настоящата статия не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат в Пловдив и София.

**Повечe на www.advokatdimitrov.com

***Свързани теми:
Онлайн договор за потребителски кредит.
Бързи кредити – защита от адвокат.
Закон за личния фалит – ще има ли желаещи да фалират?
Публична продан от ЧСИ на единствено жилище заради бърз кредит.
Права на длъжника и кредитора – кой има повече?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *