Безвъзмезден труд за нарушения на пътя! Ново наказание от 22.12.2020 г.

Безвъзмезден труд за нарушения на пътя! Ново наказание от 22.12.2020 г. Със Закон за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания, обнародван в Държавен вестник –  бр. 109 от 22.12.2020 г., в сила от 24.12.2021 г., законодателят направи значителни промени в един от основните закони в административно-наказателното правосъдие.

Безвъзмезден труд за нарушения на пътя! Ново наказание от 22.12.2020 г., адвокат в Пловдив

Според мен по-съществените изменения, имащи най-широко приложение, са създаването на ново административно наказание – безвъзмезден труд в полза на обществото и възможност за споразумение между нарушителя и наказващия орган. Това означава, че за най-честите нарушения за правилата на движението по пътищата може да се наложи наказание Безвъзмезден труд в полза на обществото.

Безвъзмезден труд – ново наказание в ЗАНН

В чл. 13 от ЗАНН се създава нова алинея, която въвежда НОВО административно наказание – безвъзмезден труд в полза на обществото. То може да налага за административно нарушение, извършено повторно или на системно извършване. Новото наказание може да се налага самостоятелно или едновременно с другите наказания, Те са обществено порицание, глоба, временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност.

Създава се чл. 16А, който предвижда, че безвъзмездният труд е труд, който се полага в полза на обществото е без ограничаване на други права на наказания.
Регламентира се и продължителността на наказанието безвъзмезден труд в полза на обществото. То не може да бъде по-малко от 40 часа и повече от 200 часа годишно за не повече от две последователни години.

Маловажните случаи – нови опции

Адвокат в София и Пловдив по наказателни дела, Безвъзмезден труд за нарушения на пътя! Ново наказаниеСериозна редакция търпи и частта на ЗАНН, относно маловажните случаи на нарушения. Според чл. 28 за маловажен случай на административно нарушение наказващият орган не налага наказание на нарушителя. Вместо това го предупреждава писмено, че при извършване на друго административно нарушение от същия вид, представляващо маловажен случай, в едногодишен срок от влизането в сила на предупреждението, за това друго нарушение ще му бъде наложено административно наказание.

Предупреждението се налага, с писмен акт, който подлежи на обжалване. Този акт следва да съдържа и определени реквизити. Те са дата, място имена на нарушителя и издателя. Също и описание на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено и др.

Правилата за маловажния случай не се прилагат за нарушения, свързани с безопасността на движението за всички видове транспорт, извършени след употреба на алкохол, наркотични вещества или техни аналози.

Споразумение с наказващия орган???

Може би най-значимото изменение на ЗАНН е предвидената възможност за сключването на споразумение между нарушителя и наказващия орган. Тя е предвидена в допълнената алинея 5 на чл. 43. Според допълнението: При връчване на препис от акта нарушителят се уведомява писмено за правото му в 14-дневен срок да отправи предложение до наказващия орган за сключване на споразумение за приключване на административнонаказателното производство.

Според мен биха се появили интересни хипотези във връзка с предложението за споразумение, изхождащо от нарушителя. Например дали добре известни думи от рода на “Дай да оправим нещата и да се разберем“ биха се квалифицирали като предложение за подкуп? Обратната хипотеза наказващия орган да отправи предложение към нарушителя също е възможна. За нея също важи поставения въпрос дали едно такова предложение не би се квалифицирало и разбрано от нарушителя като искане за получаване на облага.

Създават се нови разпоредби чл. 58а – 58г, във връзка с новото наказание безвъзмезден труд в полза на обществото.

Адвокат в Пловдив и София обжалване на актове, Безвъзмезден труд за нарушения на пътя! Ново наказаниеКогато за административното нарушение е предвидено да се налага безвъзмезден труд в полза на обществото административнонаказващият орган внася преписката за решаване в съответния районен съд в тридневен срок от получаването й.

Районният съд разглежда преписката в състав от един съдия в открито съдебно заседание. Страни в това производство са административнонаказващият орган и нарушителят. Нарушителят има право на адвокатска защита. При разглеждане на преписка срещу непълнолетен нарушител на възраст от 16 до 18 години се призовават неговите родители.

Съдебното дело за налагане наказание безвъзмезден труд

Съдът, след като разгледа делото постановява решение, с което може да наложи наказание и принудителна административна мярка. Когато са налице достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер съдът може да изпрати материалите на съответния прокурор за образуване на наказателно производство. Съдът може и да оправдае нарушителя, когато не са налице условията за налагане на наказание.

Споразумение с наказващия орган.

Адвокат в Пловдив и София за граждански делаАдминистративнонаказателното производство може да приключи със споразумение между наказващия орган и нарушителя. Наказващият орган прави предложение за сключване на споразумение в 14-дневен срок от получаване на преписката от актосъставителя, а нарушителят може да направи предложение в 14-дневен срок от връчването на акта.

Споразумение не се допуска при следните хипотези: За повторно извършено нарушение. За нарушение, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на акт, с който на нарушителя е наложено административно наказание или е издадено предупреждение за нарушение от същия вид; в случай че деянието, за което е съставен акт за установяване на административно нарушение, съставлява престъпление;

Споразумението се изготвя в писмена форма и съдържа съгласие на страните по въпросите има ли извършено деяние, съставлява ли деянието нарушение и правната му квалификация, извършено ли е то от лицето, срещу което е съставен актът за установяване на административно нарушение, и извършено ли е виновно.

Когато със споразумението е наложено административно наказание глоба, нарушителят приема да заплати размера на глобата в 14-дневен срок от сключването на споразумението.

Споразумението влиза в сила от датата на подписването му, а ако с него е наложено административно наказание глоба, то влиза в сила от датата на заплащане на глобата. Споразумението е окончателно и има последиците на влязло в сила наказателно постановление.

Обжалване на наказателните постановления, решения, предупрежденията, резолюциите и електронните фишове

Адвокат в Пловдив и София за обжалване на наказателни постановления и електронни фишовеТози раздел V също търпи промени. Според разпоредите на чл. 58Д на обжалване и протестиране подлежат: 1. наказателното постановление; 2. предупреждението по чл. 28 (маловажен случай на административно нарушение наказващият орган не налага наказание на нарушителя. Вместо това го предупреждава писмено); 3. резолюцията за прекратяване на административнонаказателното производство; 4. електронният фиш.

Посочените актове подлежат на обжалване или протестиране пред районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението. За нарушенията, извършени в чужбина – пред Софийския районен съд.

Обжалването и протестирането на посочените актове става чрез наказващия орган, който ги е издал. В жалбата или протеста се посочват всички доказателства, на които жалбоподателят или прокурорът се позовава. В 7-дневен срок от получаване на жалбата или протеста наказващият орган ги изпраща заедно с цялата преписка на съответния районен съд, като в съпроводителното писмо посочва и доказателствата в подкрепа на обжалвания или протестиран акт, както и електронен адрес, на който да бъде призоваван.

Какво може да направи съдът?

Районният съд разглежда делото в състав от един съдия и се произнася с решение. С решението съдът може да отмени някой от обжалваните актове. Това означава да отмени наказателното постановление и да предупреди нарушителя, че при извършване на друго административно нарушение от същия вид, представляващо маловажен случай, в едногодишен срок от влизането в сила на съдебния акт, за това друго нарушение ще му бъде наложено административно наказание. Да прекрати административнонаказателното производство. Да измени някой от обжалваните актове. Да потвърди обжалванитя акт. Решението на районния съд подлежи на касационно обжалване пред административния съд. Решението на административния съд е окончателно.

*Повече на www.advokatdimitrov.com и в Закон за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания, приет от 44-то Народно събрание на 17 декември 2020 г.

**Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат в Пловдив и София.

***Свързани теми:
Свалени номера от КАТ, да обжалвам ли?
КАТ ми свалиха номерата на колата… Какво да правя?
Неплатена глоба – обжалване. Не бързайте да плащате преди пътуване!!!
Наказателно постановление, акт и адвокатските разходи.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *