Приет е Закон за предучилищното и училищното образование

school-bus-1525654Парламентът прие Закон за предучилищното и училищното образование – Обнародван в ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г. Законът влиза в сила от 01.08.2016 г.

С гласувания нормативен акт се уреждат обществените отношения, свързани с осигуряване на правото на предучилищно и училищно образование, както и с устройството, функциите, организацията, управлението и финансирането на системата на предучилищното и училищното образование. Системата на предучилищното и училищното образование включва участниците в образователния процес и институциите, както и отношенията и връзките между тях за постигане на целите на образованието.

В Закона за предучилищното и училищното образование се предвижда, че задължителното предучилищно и училищно образование в държавните и в общинските детски градини и училища ще е безплатно за децата и учениците.

Новост в закона е създаването на Национален инспекторат по образованието. Инспекторатът ще извършва поне по една инспекция на всяка детска градина и на всяко училище на всеки 5 години. Инспектирането ще включва изготвяне на цялостна независима експертна оценка на качеството на предоставяното от детската градина или училището образование в определен момент на дейността им за определяне на насоките за подобряване.

Според закона, при прекратяване на трудовото правоотношение с педагогически специалисти, които през последните 10 години от трудовия си стаж са заемали длъжност на педагогически специалист в държавна или общинска институция на бюджетна издръжка от системата на предучилищното и училищното образование, ще се изплаща по-голям размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда – в размер на 10 брутни заплати.

Чл. 222 (3) от Кодекса на труда гласи следното:
“При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж – на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж.“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *