Съдебни изпълнители и таксите, които събират

Съдебни изпълнители, такси, адвокат за ЧСИ“Как така имах да давам една сума, а ЧСИ ми иска двойно по-голяма?“ Въпросът за “Съдебни изпълнители и таксите, които събират“ е актуален и доста често задаван. С настоящата кратка статия ще се постарая да му дам отговор.

Съдебни изпълнители.

Като изпълнителни органи в изпълнителния процес действат съдебни изпълнители. Те биват два вида: Държавен съдебен изпълнител /ДСИ/ и Частен съдебен изпълнител /ЧСИ/. Правомощията им са принудително събиране на частни и публични вземания. Функцията, която осъществяват тези два вида съдебни изпълнители също е еднаква. Тя е правозащитна – принудително изпълнение на граждански права.

И двата вида съдебни изпълнители са задължени да образуват изпълнително дело, когато са надлежно сезирани с молба и изпълнителен лист. Отказът и на двамата подлежи на обжалване. На обжалване подлежи не само отказът им като бездействие, но и техните действия при изпълнение на задълженията им.

Съдебни изпълнители могат:

Дела срещу ЧСИ, адвокат изпълнителни дела Пловдивда наредят да се отворят сгради на длъжника. Да претърсват негови вещи. Могат да поискат длъжника да бъде доведен, както и да спрат МПС от движение. Те имат право на достъп до информация за длъжника в държавни и общински служби и институции. Тези служби са длъжни да оказват съдействие на съдебния изпълнител. Същото важи и за полицията. В случай на молба от съдебен изпълнител, полицията му помага за изпълнение на функциите му.

Съдебните изпълнители налагат запори върху движими вещи на длъжника. Запор на трудовата му заплата, запори на банковите му сметки. Възбраняват недвижимите му имоти.

Всичко това съдебните изпълнители осъществяват в рамките на Изпълнителния процес /Изпълнително дело/. Изпълнителният процес е предназначен да даде защита на лицето, което е доказало, че има неудовлетворена претенция. Има за цел да му достави дължимото с принудителни средства. Този процес удовлетворява правото на кредитора срещу длъжника, който отказва да изпълни това доброволно.

Страни по изпълнителното дело.

Това означава, че изпълнителният процес има две страни – лице, което има да получава – взискател и лице, което има да дава – длъжник. Изпълнителното дело започва по молба на взискателя, когато не е налице доброволно изпълнение.

Най-често изпълнителен процес се образува с Изпълнителен лист. Той се издава от съда и задължава съдебния изпълнител да пристъпи към принудително изпълнение. Изпълнителния лист удостоверява, че посоченият в него кредитор има право на принудително изпълнение, а посоченият длъжник трябва да търпи това изпълнение.

Съдебният изпълнител е подчинен на изпълнителния лист. За него този лист е заповед да упражни принуда срещу длъжника.

За таксите на съдебните изпълнители.

дела срещу съдебни изпълнители, искам да осъдя ЧСИТаксите на съдебните изпълнители са законоустановени. За ЧСИ са в “Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители“. За ДСИ са в Раздел II – Такси по съдебното изпълнение, събирани от държавните съдебни изпълнители. В “Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс“.

Прочитът на двете показва идентичност на събираните от двата вида съдебни изпълнители такси.

Например:
За образуване на изпълнително дело ДСИ и ЧСИ взимат по 20 лв. За изготвяне и връчване от съдебния изпълнител или от негов служител на покана, призовка, препис от жалба, уведомление или книжа таксата е 20 лв. За издаване на препис (копие) от документ, съставен от частен съдебен изпълнител, се събира такса 2 лв. Ако преписът (копията) е повече от една страница – за всяка следваща по 1 лв. Същото е и за ДСИ.

За изпълнение на парично вземане ЧСИ събира такса върху събраната сума, както следва:

а) до 100 лв. – 10 лв.;
б) от 100 до 1000 лв. – 10 лв. + 10 на сто за горницата над 100 лв.;
в) от 1000 до 10 000 лв. – 100 лв. + 8 на сто за горницата над 1000 лв.;
г) от 10 000 до 50 000 лв. – 820 лв. + 6 на сто за горницата над 10 000 лв.;
д) от 50 000 до 100 000 лв. – 3220 лв. + 4 на сто за горницата над 50 000 лв.;
е) над 100 000 лв. – 5220 лв. + 2 на сто за горницата над 100 000 лв.

Съгласно тарифата за таксите и разноските на ЧСИ:
Таксите, предвидени в тарифата, се плащат от взискателя при образуване на изпълнителното дело и преди извършване на съответното изпълнително действие. Таксите и разноските по изпълнителното дело се плащат от взискателя и са за сметка на длъжника.

За изпълнение на парично вземане ДСИ събира такса върху събраната сума, както следва:

а) до 100 лв. – 10 лв.;
б) от 100 до 1000 лв. – 10 лв. + 10 на сто за горницата над 100 лв.
в) от 1000 до 10 000 лв. – 100 лв. + 8 на сто за горницата над 1000 лв.;
г) от 10 000 до 50 000 лв. – 820 лв. + 6 на сто за горницата над 10 000 лв.;
д) от 50 000 до 100 000 лв. – 3220 лв. + 4 на сто за горницата над 50 000 лв.;
е) над 100 000 лв. – 5220 лв. + 2 на сто за горницата над 100 000 лв.

И при ДСИ въпросът с таксите стои както при ЧСИ – таксите по изпълнителното дело се плащат от взискателя и са за сметка на длъжника.

И на конкретния въпрос, поставен в началото – как сумата, която се дължи се увеличава значително, когато се образува дело при съдебен изпълнител?

Lawyer in Plovdiv and Sofia, solicitor in BulgariaКакто е видно от тарифите на съдебните изпълнители, всяко тяхно действие се заплаща. Тези действия са: образуване на делото. Изпращане на покана. Извършване на отделни изпълнителни действия. Ако длъжникът не плати в срока за доброволно изпълнение, който ДСИ/ЧСИ е задължен да му даде, то това ще доведе до допълнителни действия от страна на съдебния изпълнител – например опис на вещи в дома му. Този опис струва пари и се заплаща от взискателя. Тази сума се прибавя към първоначално дължимата. Добавят се и законната лихва върху сумата, която тече всеки изминал ден.

Справки от съдебните изпълнители.

Сериозно покачване на дълга предизвикват справките, които ДСИ/ЧСИ прави в различните банки за сметки на длъжника. Целта е да се открият такива, за да се запорират. Банките в страната са около 30. Това означава, че ако се направят справки във всички тях, то дълга се увеличава със стотици.

Към това се прибавят и разноските за адвокат или юрисконсулт, които образуват и водят изпълнителните дела. Размерът на тези хонорари се определя от размера на дълга на длъжника, посочен в изпълнителния лист, като минимумът е 350 лв.

Ето така първоначално дължимото се увеличава значително.

Предвид това, че в изпълнителното дело има две страни, то на принудителното изпълнение не следва да се гледа едностранчиво. По тези дела, както и по всички други едната страна винаги е недоволна. В изпълнителното дело недоволен е длъжникът, но пък кредиторът е щастлив, тъй като получава това, което му се дължи.

*Свързана тема: Защита от действия на ЧСИ при издаден изпълнителен лист.
*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.

3 мнения за “Съдебни изпълнители и таксите, които събират

  1. Много ви моля да ми дадете съвет по следния въпрос.Бившият ми съпруг вече 6 месеца не изплаща присъдената от съда издръжка за децата.Въроса ми е към ДСИ или към ЧСИ да се обърна?Благодаря!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *