Подялба на имуществото след развод

адвокат в Пловдив за разводПодялба на имуществото след развод. „Не мога така повече, мъжът ми ме потиска и унижава. Не съм себе си, самотна съм и искам развод. Но какво ще стане с апартамента след развода? Купихме го заедно, но е само на името на мъжа ми. Освен това той работеше, а аз гледах децата и бях зависима от него финансово…”

Подялба на имуществото след развод. Повече в: Брак, развод и последици!
СЪПРУЖЕСКА ИМУЩЕСТВЕНА ОБЩНОСТ

От зората на човечеството до днешния ден уреждането на семейните отношения почива на схващането, че най-важната част от съзнателния живот на човека, реализацията му като личност и създаването на поколение се осъществяват именно в брака.

Самото понятие „брак”, смисълът, който се влага в него, правилата, уреждащи неговото сключване и прекратяване и имуществените отношения между съпрузите са претърпявали промяна, Това е в зависимост от еволюцията на обществените отношения.

Важна част от съдържанието на брачното правоотношение са имуществените отношения между съпрузите. [1]

Отговор на въпроса какво е Съпружеската имуществена общност ни дава Семейният кодекс?

Това са:

attorney at law in Bulgaria адвокат за развод“Вещните права (всички вещи – добавка моя адв. Р. Димитров), придобити по време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат общо на двамата съпрузи. Независимо от това на чие име са придобити.

Тоест, съпружеска общност са всички движими вещи. Това са автомобили, обзавеждане и други. Също и недвижимите – земи, къщи апартаменти, придобити от съпрузите при съвместен принос по време на брака.

До тук няма неясноти и като че ли всичко изглежда елементарно. Но както често се получава, не всичко е толкова ясно.

Най-честите спорове са свързани с това какво е СЪВМЕСТЕН ПРИНОС на съпрузите при придобиването на вещи, които стават техни общи.

Кога има съвместен принос също ни казва законът:

Съвместният принос може да се изрази във влагане на средства, на труд, в грижи за децата и в работа в домакинството.

Често в живота на семейството се получава така, че единият съпруг е по-активен от другия.

Той работи повече, печели повече, докато другият влага повече усилия за дома – чисти, готви, полага повече грижи за възпитанието и израстването на децата.

Това е нормалната житейска ситуация, която двамата съпрузи приемат. Приемат я обаче докато между тях има любов, доверие и взаимност.

lawyer in Plovdiv, подялба на имущество след разводКогато любовта изчезне и отношенията между съпрузите се влошат тогава разбиранията им за съвместния принос придобиват друг характер.

Съпругът (най-често мъжът), който е работил, печелил пари и дефакто купувал вещи и имоти, счита, че те трябва да бъдат негови, защото именно той е бил причината за придобиването им.

Другият съпруг (най-често жената) възразява, че имотите са и нейни. Това е защото вместо върху печеленето на пари, тя се е посветила на отглеждането на децата и ако не е била тя, мъжът е нямало да се справи с грижите за децата и домакинството. Или пък е нямало да може да се отдаде по същия начин на работата си.

Така се стига до подялба на имуществото след развод и до:

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪПРУЖЕСКАТА ОБЩНОСТ

Съпружеската имуществена общност се прекратява след развода.

С влизането в сила на решението за развод режимът на имуществени отношения между съпрузите престава да действа независимо от неговия вид – договорен или законен. (2)

При подялба на имуществото след развод дяловете на съпрузите се считат за равни. Но равенството на дяловете може да се промени.

Тази промяна в дяловете, при която единият съпруг да получи повече от другия, може да е предвидена в брачния договор или да се договори между съпрузите.

Какво обаче става, ако съпрузите не са сключили брачен договор или поради влошени отношения не могат да се споразумеят единият от тях да получи по-голям дял?

адвокати в Пловдив и София, подялба на имуществото след разводВ такива случаи спорните въпроси се решават от съда.

Съдът определя кой от двамата съпрузи има право на по-голям дял от съпружеското имущество.

Критериите, по които съдът се води при взимането на решение, са определени в закона. Те са два:

1. По-голям дял се определя на съпруга, на който са предоставени родителските права върху децата, ако това упражняване на права създава за него особени затруднения.

В тази хипотеза съдът трябва да отгатва дали при отглеждането на децата съпругът, на който те са предоставени, ще има нужда от по-голям дял от другия съпруг.

Съпругът, на когото е предоставено упражняването на родителските права по отношение на ненавършилите пълнолетие деца, получава извън дела си движимите вещи, предназначени за тяхното отглеждане и възпитание.

Това е така защото:

Разводът и раздялата на родителите в много случаи нанасят тежки травми на децата.

Lawyer in Bulgaria, развод, подялба на имуществото след разводЗапазването на обстановката, в която са били отглеждани досега, се явява един стабилизиращ фактор.

Той се гарантира в две посоки:

1) чрез предоставяне ползването на семейното жилище на родителя, който ще отглежда децата и

2) чрез предоставяне в негов дял (но извън дела му в общото имущество – тоест след като е получил своето бел. моя – адвокат Росен Димитров) на движимите вещи, които служат за отглеждането на децата [3]

2. Съдът може да определи по-голям дял от общото имущество на единия съпруг, ако приносът му в придобиването значително надхвърля приноса на другия съпруг.

При преценката на приносите на всеки от съпрузите трябва да се имат предвид всички форми на принос – средства, труд, работа в домакинството, грижи за децата и всички грижи за благополучието на семейството [4].

Именно поради необходимостта да се преценява както прекият, така и косвеният принос, който не би могъл да бъде точно оценен (като парична равностойност), се изисква не каква да е разлика между приноса на единия и на другия съпруг, а значителна.

Няма общ критерий за значителност, така че тя се преценява с оглед на конкретните обстоятелства в абсолютно (като сума) и в относително (като съотношение) измерение. [5]

*Свързани теми:
Брак, развод и последици.
**Използвана литература:
[1] Научни трудове на русенския университет – 2008, том 47, серия 7 Историческо развитие на съпружеските имуществени отношения до утвърждаване на принципа на разделност на придобитото през време на брака имуществото.
[2] Коментар на новия Семеен кодекс. ИК ''Труд и право'' 2009, стр. 203.
[3] Пак там, стр. 210.
[4] Пак там, стр. 205.
[5] Пак там, стр. 205.
***Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат в Пловдив и София.

4 мнения за “Подялба на имуществото след развод

  1. Оценката на имота и изкупуването на дела от съсобсвеника
    при делба след развод се прави върху данъчната или пазарна цена?

  2. Оценката на имота и изкупуване
    при делба след развод се прави върху данъчната или пазарна цена?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *