Отказ от изпълнение на заповед на работодател поради пандемията.

Адвокат ПловдивОтказ от изпълнение на заповед на работодател поради пандемията. По препоръка на Националния кризисен щаб правителството предложи на Народното събрание приемането на извънредно положение. Такова бе въведено на 13.03.2020 г. На този етап е планувано да продължи един месец.

Може ли да има отказ от изпълнение на заповед на работодател поради пандемията?

В тази връзка се поставят интересни въпроси. Те са oтносно правата и задълженията на страните по трудовите правоотношения.

Право на лична неприкосновеност.

На първо място. Като изключим така развилата се обстановка в страната и въведените ограничения, които се явяват дори желателни, чл. 30 от Конституцията на Република България ни казва, че всеки от нас има право на лична свобода и неприкосновеност.

Право на здравословни и безопасни условия на труд.

В частност чл. 48, ал. 5 от основния закон говори за здравословни и безопасни условия на труд. По всяко едно възникнало правоотношение, дали ще е от трудово или от друго естество, има права и задължения, които трябва да бъдат изпълнявани добросъвестно.

Но какво би могло да стане, ако Вашият работодател Ви постави задача, изпълнението на която буди основателен страх за здравето Ви?

В такъв случай, имате ли право да откажете да я изпълните? Какви биха били последствията? Ще останете ли без работа? Или пък би ли могло да бъдете санкционирани с дисциплинарно наказание за това си поведение?

Разбира се, че всичко е въпрос на индивидуална преценка. Но въпреки това, законодателят е счел, че е редно да даде по-голяма защита на работника. На първо място, освен да заплаща възнаграждение, друго основно задължение на работодателя е да гарантира здравословни и безопасни условия на труд.

Доколко това е възможно по време на пандемия?

Отказ от изпълнение на заповед на работодател поради пандемията. Адвокати в ПловдивВ Кодекса на труда и в редица подзаконови нормативни актове е посочено как може да стане това. Например: „осигуряване на условия за санитарно-битово и медицинско обслужване на работниците и служителите, съобразно санитарните норми и изискванията“.  Или пък „предоставянето на специално работно облекло и лични предпазни средства“.

Последният текст обаче /чл. 284 от Кодекса на труда/ не е предвиден за подобна кризисна обстановка като настоящата.

Изхождайки от гореспоменатите задължения на работодателя, визирани в чл.127 от Кодекса на труда и чл. 5 от Закона за мерките по време на извънредното положение, последният би следвало да се ангажира с осигуряването на тези средства. Обръщам внимание, че към настоящия момент не е предвидена санкция при евентуално пасивно поведение от страна на работодателя.

Възможни ли са здравословни условия на труд при пандемия?

Но за съжаление, дори и с най-голямо старание от страна на работодателя, желаният резултат може да не бъде постигнат. Това е предвид извънредната обстановка.

Възможно ли е да откажете да изпълнявате задълженията по трудовото си правоотношение?

Необходима предпоставка за такъв отказ е липсата на здравословни и безопасни условия на труд, които би следвало да бъдат гарантирани от работодателя. Ако въпреки неговия опит да подсигури такива, все още не е налице резултат и продължава да има риск за Вас и Вашето здраве, напълно основателно бихте могли да откажете изпълнението на поставените задачи.

Дисциплинарно наказание.

адвокатска кантора Пловдив, пандемия Трудово право, заповед за уволнениеРаботодателят не следва да бърза с налагането на дисциплинарни наказания и уволнения. Би трябвало да направи всичко възможно първо да осигури безопасни условия на труд. Но, както казах по-горе, вероятността това да не е по силите му е голяма.

Хипотетично, налагайки Ви дисциплинарно наказание, то най-вероятно няма да издържи след обжалването на същото пред съда. Основание за това следва да са условията, които работодателят не е могъл Ви да осигури, предвид кризисната обстановка в страната и страх от влошаване на здравното Ви състояние.

Какво може да последва, ако спрете да ходите на работа?

Разбира се, в такъв случай, ако приемем, че преустановите да изпълнявате трудовите си задължения като спрете да посещавате работното си място (основателно), но без да прекратите трудовото си правоотношение, не считам, че са налице основания за получаването на обезщетения по Раздел III на Глава X от Кодекса на труда. Такива например са: обезщетение при недопускане на работа, обезщетение при временно отстраняване от работа и др. (вж. чл. 213 и сл. от КТ)

Тези обезпечения са различни по своето естество и позоваването на тях с цел получаване на обезщетения не би следвало да получи удовлетворение. (Възнаграждението, което следва да получите за този период от време, е разгледано по-долу.)

Към този момент няма данни за евентуални финансови обезпечения от страна на държавата към работниците и служителите. Освен за медицинските лица /лекарите, медицинските сестри и лаборантите – по 1 000лв. месечно./

Какво следва при дисциплинарно наказание – уволнение, поради непосещаване на работното място?

Ако Вашият работодател Ви е уволнил под предлог, че не се явявате на работа, може да обжалвате заповедта за уволнението си.

Доказвайки пред съда, че преустановяване посещенията на работното място се дължат на неосигурените от страна на работодателя необходими, безопасни и здравословни условия на труд, заповедта за уволнение следва да бъде отменена. Естествено, трябва да се вземе предвид и епидемичната обстановка.

Изводът е, че отново заповедта за уволнение ще бъде предмет на индивидуална преценка от страна на съда, въз основа фактите и обстоятелствата по случая.

Отговорност на медицински лица?

Lawyer in Plovdiv, attorney at law Plovdiv and SofiaРазбира се, че има длъжности, които следва пряко да се заемат с риска, като например медицинските лица. При тях обаче нещата не стоят по много по-различен начин.

Има внесен проект за промяна в Наказателния кодекс, който гласи:

„Ако медик откаже да помогне по време на епидемия, ще се наказва с пробация до една година или глоба от 300 до 1000 лева.”

Предвид разпоредбите на КПЕЛБ,/ Кодекс за професионална етика на лекарите в България / лекарят е длъжен да оказва спешна помощ на всеки болен, чието здраве и живот се намират в непосредствена опасност.

Следва ли обаче лекарят да окаже такава, когато съществува опасност за здравето и живота му?

Приписването от законодателя на такова задължение, предвид опасността за живота и здравето на лекаря, то се явява в противоречие със залегналите принципи в Конституцията.

Ако изключим моралния възглед, това оказване на медицинска помощ е задължение по трудово правоотношение. Като такова, което би могло да създаде риск за живота и здравето на лекаря, то е регулирано от чл. 12 ал. 2 от КПЕЛБ. А именно „Лекарят има право да откаже преглед, консултация и лечение, когато има пряка заплаха за здравето и живота му.“

В заключение. Когато отказа на лекаря е основателен и обоснован, същият не би следвало да бъде санкциониран с дисциплинарно наказание или уволнение.

Обжалване заповед за уволнение пандемия Пловдив, адвокат. Отказ от изпълнение на заповед на работодател поради пандемиятаПри липсата на тези предпоставки обаче в спешни случаи и при наличието на пасивно поведение от страна на медицинско лице, бездействието би могло да съставлява престъпление по смисъла на Наказателния кодекс, а именно:

Чл. 141(1) Лице, което упражнява медицинско занятие, ако след като бъде поканено, не се притече на помощ на болен или на родилка без уважителна причина, се наказва с пробация или с глоба от сто до триста лева.

(2) Ако на виновния е било известно, че болният или родилката са в опасно положение, наказанието е лишаване от свобода до една година или пробация.
(3) Който, като е длъжен да окаже помощ на болен, не му окаже такава помощ без уважителни причини, се наказва с пробация до шест месеца или с глоба от сто до триста лева./

Права на работодателя.

Освен разгледаните права на работниците и служителите, работодателите също имат такива. Последните са точно мотивирани в Закона за мерките за извънредно положение от 13.03.2020 г. Този закон към настоящия момента все още не е влязъл в сила.

Разновидности на правата на работодателя в извънредно положение са: възлагане на работа от вкъщи на работника или служителя. Преустановяване със заповед работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни служители за целия период на извънредно положение, или за част от него до прекратяване на извънредното положение. Въвеждане непълно работно време за целия период на извънредно положение или за част от него до прекратяване на извънредното положение.

Работодателят е длъжен да не осигурява достъп до работното място!

адвокат трудово право Пловдив и София, law office, Отказ от изпълнение на заповед на работодател поради пандемиятаВъзможно е също дейността в предприятието да е преустановена след нареждане на държавен орган. В такъв случай работодателят е длъжен да НЕ осигурява достъп на своите работници или служители до работните места.

Отказ от изпълнение на заповед на работодател поради пандемията!

Също така, работодателят ще има право да предостави платения, респ. неплатения годишен отпуск на своите работници или служители, без тяхното съгласие. В полза на работниците и служителите е, че този период от време в неплатен отпуск също ще се зачита за трудов стаж.

За периода, в който работниците или служителите няма да изпълняват задълженията си по трудовите си правоотношения, предвид извънредното положение, същите ще имат право на обезщетение в размер на 50 % от брутното трудово възнаграждение. Но не по-малко от 75% от минималната работна заплата.

Съкращения от работа.

Също така държавата обяви, че ще поеме като разход 60 % от трудовото възнаграждение на работниците или служителите, които са застрашени от съкращение поради извънредното положение. За осъществяването на това се очаква приемането на нарочна процедура. (Обръщам също внимание, че към момента това все още не е окончателно прието)

*Настоящата статия е базирана на Закона за мерките за извънредно положение от 13.03.2020г. Този закон към момента все още не е влязъл в сила. Важно да се знае е, че правата на работодателя и част от тези на работниците и служителите, са въведени само за времето на извънредно положение.

**Повече на www.advokatdimitrov.com

***Статията отразява личното мнение на автора Венцислав Вергилов (студент по право).

Едно мнение за “Отказ от изпълнение на заповед на работодател поради пандемията.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *