Обезщетение от държавата за вреди от отменени закони?

Обезщетение от държавата за вреди. Адвокат за дела срещу държаватаСтатията “Обезщетение от държавата за вреди от отменени закони?“ написах в резултат на законодателни промени. Те са свързани с разширяване на възможността на гражданите да претендират обезщетение от държавата. Но това обезщетение е по-специфично. То е поради последвало неблагоприятно въздействие върху тях на законови текстове. Необходимо обаче е тези текстове да били отменени по някаква причина или поради това, че са били нищожни.

Обезщетение от държавата.

По темата за получаването на обезщетение от държавата за вреди съм писал в статията “Мога ли да осъдя държавата?“. Отговорността на държавата възниква когато гражданите са засегнати и търпят негативни последствия от незаконосъобразни действия и/или бездействия на администрацията и правозащитните органи. За такива действия отговаря държавата. Тя е предвидила механизъм, който може да бъде задействан срещу самата нея.

Този механизъм е образуване и водене на дела. Дела за обезщетение от държавата.

Отговорността на държавата за вреди на граждани е законоустановена. Тя е уредена в чл. 7 от Конституцията и в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди /ЗОДОВ/.

адвокат за Обезщетение от държаватаВ кои случаи държавата отговаря ? Или по-точно: Кога мога да осъдя държавата?

Според трайната практика на съдилищата за реализирането на отговорността на държавата за дейността на администрацията, трябва да са налице следните обстоятелства:

1. Незаконни актове, действия или бездействия на нейните органи или длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност.
2. Вредите, причинени на гражданите от органите на прокуратурата от незаконно:
– задържане под стража;
– обвинение;
– осъждане;

Това бе до приемането на настоящите промени.

От сега ще могат да се търси обезщетение за вреди от държавата от отменени или нищожни наредби, пише “Правен свят“. Депутатите приеха окончателно на второ четене промените в Закона за отговорността на държавата и общините.

Институциите ще носят отговорност за вреди, причинени от действието на отменени или обявени за нищожни подзаконови нормативни актове. Това става възможно с промените в Закона за отговорността на държавата и общините, които парламентът прие окончателно на вторто четене в четвъртък. С новите текстове се дава възможност на гражданите, които търпят вреди от незаконни наредби на министерства или кметства, да търсят обезщетенията по законов път.

Lawyer Plovdiv, solicitor Plovdiv, attorney at lawЗаконопроект за обезщетение от държавата.

Промените станаха възможни с общ законопроект на ГЕРБ  и ДПС. Текстовете на ГЕРБ предвиждат производството за обезщетения за вреди от нарушаване на правото на ЕС. Когато вредите са причинени от актове, действия или бездействия на органи или на длъжностни лица при изпълнение на административна дейност. Както и от правосъдната дейност на административните съдилища или Върховния административен съд.

В точките на ДПС е заложено държавата и общините да отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица. Отговорността е освен от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи при административна дейност и за вредите, причинени от действието на отменени или обявени за нищожни подзаконови нормативни актове.

Неимуществени вреди.

В момента, ако има отменена наредба, пострадалите от нея не биха могли да си търсят обезщетенията. Новите текстове могат да засегнат параграфи за такса смет или за правото на строеж, които в последствие са отменени, а засегнатите да си търсят обезщетения.

Обезщетение за вреди от засягане на правото на ЕС.

С промените става възможно и гледането и на дела в нарушение на правото на Европейския съюз. Това е когато от тях са причинени вреди на частноправните субекти. За да стане това възможно, депутатите записаха в закона нов чл. 2в., който гласи:

ал. 1 Когато вредите са причинени от достатъчно съществено нарушение на правото на Европейския съюз, исковете се разглеждат от съдилищата по реда на:

Административнопроцесуалния кодекс – за вреди по чл. 1, ал. 1, както и за вреди от правораздавателната дейност на административните съдилища и Върховния административен съд;

Гражданския процесуален кодекс – извън случаите по т. 1, като ответникът по делата се определя по реда на чл. 7.

ал. 2 Когато искът по ал. 1 е предявен срещу няколко ответници, се разглежда по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Ако страна по делото е административен съд, Върховния административен съд или юридическо лице за вреди, причинени при или по повод административна дейност.
ал. 3. За дължимите такси и разноски се прилагат чл. 9а и 10.

ЕКПЧ.

Обезщетение от държавата за вредиАко по време на административното дело се присъди обезщетение на граждани или организация, то средствата ще се изплащат от бюджетите на въпросните ведомства. Депутатите не приеха предложението на Крум Зарков от „БСП за България“ да се направи ред, по който българските граждани да могат да търсят от българските съдилища обезщетения за вредите, които са нанесени вследствие на нарушения на Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи.

В съда в Страсбург се ходи, когато човек е изчерпал всички вътрешноправни механизми да защити своите права, посочи той. В България – и това е констатация на Европейския съд – не съществува ефективно вътрешноправно средство за такава защита, отбеляза Зарков. По думите му в момента до Страсбург могат да стигнат само онези, които имат достатъчно време, нерви и пари, за да си позволят това скъпо производство.

Друго мнение.

Христиан Митев от „Обединени патриоти“ коментира, че не трябва бързо и ускорено да се въвежда един нов ред, който всъщност може не да помогне на гражданите, а да затрудни голяма част от тях, като забави работата на административните съдилища.

Когато искът е предявен пред съд, който е ответник по иска, съдът изпраща делото на най-близкия родово компетентен административен, районен или окръжен съд, прие още парламентът. Делата ще се разглеждат като последна инстанция съответно от Върховния касационен съд или Върховния административен съд, записаха още депутатите.

Очакване за по-добри закони.

 

Новият ред в закона ще се прилага за предявените искови молби, подадени след влизането в сила на настоящите промени. Очаква се корекциите в законовите параграфи ще подействат и дисциплиниращо на чиновниците в министерствата и общините, когато се пишат нови текстове по подзаконовите актове.

*Свързани теми:
- Неимуществени вреди.
- Обезщетение за вреди.
- Мога ли да осъдя държавата?
**Източник: Правен свят.
***Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат в Пловдив и София.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *