Абсолютната давност от 10 г отива в Конституционния съд.

абсолютната давност в КС адвокат в ПловдивАбсолютната давност от 10 г отива в Конституционния съд. Тази статия е кратък коментар на искането на Висшия адвокатски съвет до Конституционния съд за обявяване на противоконституционност на обратното действие на абсолютната 10-годишна давност.

Известно е, че законодателят въведе абсолютна 10-годишна давност за задължения на физически лица към други физически и юридически лица. Това стана със Закон за допълнение на Закон за задълженията и договорите, обнародван в Държавен вестник, бр. 102 от 01.12.2020 г., в сила от 03.06.21 г.

Повече в “Абсолютна давност от 10 г. е вече факт.“ Автор адвокат Росен Димитров – София и Пловдив.

Имах възможност да коментирам темата за абсолютната давност за Правен свят. В доста обширно интервю засегнахме доста въпроси за последиците от действието на тази давност.

Заглавието бе на медията “10-годишната абсолютна давност ще доведе до противоречива съдебна практика и хаос“, а подзаглавието отрази мнението ми, че с “Поправката цели единствено извличане на политическа полза и привличане на избиратели на предстоящите избори, а мълчанието на ВАдвС по въпроса е оглушително“

След като промените бяха приети изразих мнение, че така както са предложени измененията няма да просъществуват дълго. Ще възникнат  спорове по редица въпроси.

Към момента на обсъждането на темата за абсолютната давност в Народното събрание Висшия адвокатски съвет не изрази своето становище. Тоест не представи становище в правната комисия относно промените. Но пък в момента “поправи“ този свой съзнателен или не пропуск с последвалото:

Искане за противоконституционност до КС.

давност адвокат в Пловдив и СофияДоказателство за правотата ми, че вероятно разпоредбата няма да остане такава каквато е към момента е Искане с изх. № 104 от 29.01.2021 г на Висшия адвокатски съвет до Конституционния съд за Установяване на противоконституционност на § 2 от ПЗР на Закона за допълнение на Закона за задълженията и договорите, обнародван в ДВ, бр. 102 от 01.12.2020 г.

Искането до конституционния съд се основана на правомощието по чл. 150, ал. 4 от Конституцията, съгласно което Висшият адвокатски съвет е оправомощен да сезира Конституционния съд да упражни конституционното си правомощие по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията. Това правомощие на КС е за произнасяне по противоконституционност на закон, с който се нарушават конституционните изисквания и основни права и свободи на гражданите и юридическите лица.

Аргументите на Висшия адвокатски съвет

Според адвокатите с атакуваната разпоредба за давността се осъществявала недопустима намеса на държавата в частноправни отношения. Това водило до отнемане на съществуващи и изискуеми към датата на влизане на ЗДЗЗД частни вземания.

Според висшите адвокати се придавало недопустимо обратно действие на института на абсолютната давност. Абсолютната давност от 10 години започвала да тече не от деня на влизане в сила на допълнението, а от дата предхождаща този ден. Така, според адвокатите, вземания (задължения), които са изискуеми (дължими) днес, щели да се окажат вече погасени по давност към минал момент или за погасяването им ще е достатъчен минимален срок.

Несъвместимост с конституционните принципи

Придаденото на чл. 112 ЗЗД обратно действие с § 2 от ПЗР на ЗДЗЗД било несъвместимо с конституционните принципи на неприкосновеност на частната собственост и принципите на правовата държава, както и на границите на нормативна намеса в частноправните отношения. Висшият адвокатски съвет оспорва разпоредбата на § 2 ПЗР на ЗДЗЗД, като счита, че текстът противоречи на чл. 17, ал. 3 и ал. 5 и на чл. 4, ал. 1 от Конституцията.

Според чл. 4, ал. 1 от Конституцията: „Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната“. Според чл. 17, ал. 5 от Конституцията: „Принудително отчуждаване на собственост за държавни и общински нужди може да става само въз основа на закон при условие, че тези нужди не могат да бъдат задоволени по друг начин и след предварително и равностойно обезщетение“. Съгласно чл. 17, ал. 3 от Конституцията: „Частната собственост е неприкосновена“.

*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат в Пловдив и София.

**Повече на www.advokatdimitrov.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *