ПРАВНА ПОМОЩ ?

адвокат в пловдив

ПРАВНА ПОМОЩ – за какво ми е?

Въпросът “Да ползвам ли правна помощ?’‘ ми се задава много често.
Задават ми се и доста подобни на него като “Нужен ли ми е адвокат при покупка на имот?“, “Може ли без адвокат да си водя делото?“, “Имаше ли смисъл да ползвам адвокати, след като загубих делото?“ и т.н.

В тази връзка интересен факт е, че масово и много често професията на адвоката се свързва със съществуването и наличието на някакъв проблем. Неведнъж ми се е случвало когато кажа, че съм адвокат хората да ми казват “Оооо, дано не ми се налага да те ползвам“ или “Пази Боже да ми се наложи да ползвам адвокати!“ и др.

Истина е, че не мога напълно да отрека верността на казаното. Не са лишени от логика и смисъл думите “Човек и добре да живее опира до адвокат“, а също и “Всичко беше добре докато се появиха адвокатите…“

Вярно е също, че невинаги е нужен адвокат. В доста случаи хората действително могат да спестят средства и да не се възползват от правната помощ на адвокат.

Но е вярно и това, че адвокат се търси чак при възникването на проблем, когато в повечето правни казуси е твърде късно. За подобни случаи съм писал доста в блога си. Такива статии са:

Адвокат ли…?
Малка радост с помощта на адвокат!
Не без адвокат!

Във всички тези статии съм се опитал да обоснова твърдението си, че адвокатската правна помощ в огромен брой събития е крайно необходима. Както съм разказал в статиите, хората си навличат огромни проблеми в редица случаи, когато са решили, че ползването на услугите на адвокат не е нужно.

attorney at law in BulgariaПоради това считам, че е по-разумно да се плати на адвокат дори когато това не е напълно нужно. По-добре е отколкото да се поема риск. Да се спестяват средства, да се извършват правни действия, които не са консултирани с професионалисти в юридическата област.

Тоест, адвокатът НЕ оказва правна помощ само при възникване на проблеми.

Най-добре е юридическите казуси да се решават с доверен адвокат още преди да са възникнали проблеми. От адвоката зависи благополучието и защитата на интересите на гражданите в редица житейски, бизнес, граждански и семейни ситуации.

Правна помощ за граждани:

Адвокатът НЕ е задължителен, но е силно препоръчителен при:

Договор за наем – договорът за наем е най-често срещаният договор в живота.
Сделки с Недвижими имоти – „Договор за аренда или договор за наем?“.
Договор за изработка.
Договор за цесия – Прехвърляне на вземане.
Предварителни договори.
Пълномощно, упълномощаване.
Разваляне на договори.
Прехвърляне на имот срещу гледане и издръжка.
Нотариална покана.
Дела за телесни повреди.
Дела за обида и клевета;
Дела за делба. Подялба на имущество след развод.
Развод по взаимно съгласие или за развод по исков ред.
Дело за издръжка. Дело за упражняване на родителски права, Дело за бащинство;
Дела за домашно насилие;
Заповед за изпълнение.
ЧСИ. Защита от действия на ЧСИ. при издаден изпълнителен лист.
Обжалване на Наказателни постановления.
Наследствени дела, делби на наследствени имоти, завещание, приемане на наследство, отказ от наследство, оспорване на завещания и т.н. и т.н.
Представителсто при задържане. Мерки за неотклонение. Повдигане на обвинение от прокуратурата.
Дела срещу държавата.

Задължитела защита! Защитата е задължителна когато:

1. обвиняемият е непълнолетен;
2. обвиняемият страда от физически или психически недостатъци, които му пречат да се защитава сам;
3. делото е за престъпление, за което се предвижда лишаване от свобода не по-малко от десет години или друго по-тежко наказание;
4. обвиняемият не владее български език;
5. интересите на обвиняемите са противоречиви и един от тях има защитник;
6.  е направено искане по чл. 64 или обвиняемият е задържан;
7.  делото се разглежда в отсъствието на обвиняемия;
8. обвиняемият не е в състояние да заплати адвокатско възнаграждение, желае да има защитник и интересите на правосъдието изискват това.

Повече информация на правата на обикновените хора!

Адвокат в СофияПравна помощ за бизнеса:

Тук също може и без правна защита, и без помощ от адвокат, но е финансово по-изгодно да се разполага с юридически професионалист.

Най-често адвокатите се използват за изготвяне на договори с партньори; трудови договори с работници и служители; изготвяне на различни видове търговски договори.

Адвокатите са от полза за бизнеса особено много при изпълнение/неизпълнение на договорни задължения от страна на Вашите партньори и за Разрешаване на спорове между съдружници.

Добрият адвокат може също да направи анализ на риска при сключване на договори с нови контрагенти или партньори.

В защита на юридическото лице адвокатът извършва:
Процесуално представителство пред съд;
Представителство пред различни държавни и общински органи и институции;
Водене на преговори;
Регистрация на търговски марки;
Регистрация за фирми, ликвидация на търговски дружества и други.

Повече информация на Защита и процесуално представителство от адвокат.

Безплатна правна помощ. Закон за правната помощ.

Lawyer in Plovdiv, ПРАВНА ПОМОЩВ Закона за правната помощ се урежда правната помощ по наказателни, граждански и административни дела пред всички съдебни инстанции.

Правната помощ по този закон се осъществява от адвокати и се финансира от държавата.

Целта на закона е да гарантира равен достъп на лицата до правосъдие чрез осигуряване и предоставяне на ефективна правна помощ. Средствата за правна помощ се осигуряват от държавния бюджет.

Правната помощ се организира от Националното бюро за правна помощ (НБПП) и адвокатските съвети. Министърът на правосъдието разработва, координира и провежда държавната политика в областта на правната помощ.

Националното бюро за правна помощ е независим държавен орган – юридическо лице, на бюджетна издръжка към министъра на правосъдието, със седалище в София.

В неотложни случаи по дела за мерки за процесуална принуда и разпити пред съдия в досъдебното производство, както и при бързо производство по Наказателно-процесуалния кодекс и при производство по Закона за здравето и по Закона за закрила на детето секретарят на адвокатския съвет определя дежурен адвокат, ако лицето не си е упълномощило защитник.

Съгласно цитирания закон Видовете правна помощ са:

1. Консултация с оглед постигане на споразумение преди започване на съдопроизводството или за завеждане на дело, включително консултации.
2. Подготовка на документи за завеждане на дело
3. Процесуално представителство;
4. Представителство при задържане по Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за митниците, Закона за Държавна агенция „Национална сигурност.

Безплатна правна помощ се предоставя на:

адвокат пловдив, адвокати пловдив, адвокати в пловдив1. лица и семейства, които отговарят на условията за получаване на месечна помощ по реда на чл. 9 и 10 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

2. лица и семейства, които отговарят на условията за подпомагане с целева помощ за отопление за предходния или настоящия отоплителен сезон;

3. лица, ползващи социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа, бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, ползващи социални услуги за превенция на изоставянето;

4. деца, настанени в приемни семейства или в семейства на роднини или близки по реда на Закона за закрила на детето;
5. дете в риск по смисъла на Закона за закрила на детето;

6.  лица по чл. 143 и 144 от Семейния кодекс и на лица, ненавършили 21 години, в съответствие с Регламент (ЕО) № 4 от 2009 г. на Съвета от 18 декември 2008 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка (ОВ, L 7/1 от 10 януари 2009 г.) и Конвенцията за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството (ОВ, L 192/51 от 22 юли 2011 г.);

7. пострадали от домашно или сексуално насилие или от трафик на хора, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита;

8. лица, търсещи международна закрила по реда на Закона за убежището и бежанците, за които предоставяне на правна помощ не се дължи на друго правно основание;

9. чужденци, спрямо които е приложена принудителна административна мярка, и чужденци, настанени в специален дом за временно настаняване на чужденци по реда на Закона за чужденците в Република България, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита.

10. лица, на които е отказан или е отнет статут на лице без гражданство в Република България или е прекратено производството за предоставяне на статут на лице без гражданство по реда на Закона за чужденците в Република България, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита.

Правото на адвокатска защита е гарантирано и от върховния закон – Конституцията. Съгласно нея:

адвокат в пловдив, Lawyer in Bulgaria, ПРАВНА ПОМОЩ“Всеки има право на адвокатска защита от момента на задържането му или на привличането му като обвиняем. Всеки има право да се среща насаме с лицето, което го защитава. Тайната на техните съобщения е неприкосновена.“

Пак според Конституцията:

„Всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име.“

В заключение:

Винаги когато имате някакъв правен казус или съмнение или дори само питане, във всички случаи е по-добре да платите една малка сума за консултация с адвокат.

Той ще Ви даде професионален съвет и ще Ви изясни всички ваши възможности за действие. Това е по-добре отколкото да плащате скъпо и прескъпо след това (след появата на проблем) поради незнание на юридическата материя и правната страна на нещата.

*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат в Пловдив и София.

3 мнения за “ПРАВНА ПОМОЩ ?

  1. Здравейте! Имам въпрос относно недвижим имот. Бащата и майката на баща ми имат по равно апартамент. Бащата на баща ми умира,но няма завещаваме и по закон 1/4 става на баща ми, а останалото на майка му. След години баща ми и майка му даряват на сестра ми и двамата целият апартамент. Баща ми е жив,а майка му, почина. Ако аз заведа дело за това имущество, какво ще спечеля по право? Колко дълго ще се води делото? За изпълнението какви пара ще са нужни?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *