Отменени образци на заповеди за изпълнение по чл. 410 ГПК

Отменени образци на заповеди за изпълнение по чл. 410Отменени образци на заповеди за изпълнение по чл. 410 ГПК. Окончателно: ВАС отмени образците на заповедите по чл. 410 ГПК. Върховният административен съд окончателно отмени образците на заповедите за изпълнение по чл. 410 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Това се случи след като констатира драстичен порок още при приемането им.

Образци на заповеди за изпълнение?

Съдът отмени две разпоредби от Наредбата от 2008 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство.

Първата.

Първата отменена разпоредба гласи: „При уважаване на заявлението по чл. 3 съдът издава заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК по образец съгласно приложение № 2 за парично задължение, съответно съгласно приложение № 3 за предаване на движими вещи“.

Втората.

Втората отменена разпоредба от наредбата предвижда, че в съответствие с чл. 625 – 627 ГПК за издаване на Европейска заповед за плащане и другите книжа, свързани с нея, се използват образците, приложени към Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на процедура за Европейска заповед за плащане.

През април тричленен състав на ВАС установи, че преди повече от 10 години не е спазена процедурата по приемането на цялата наредба с образците на книжата, свързани със заповедното производство. Скоро след произнасянето им цялата наредба с всички образци на книжа в заповедното производство беше оспорена от прокуратурата на същите основания.

Повече по темата в Заповед за изпълнение с автор Росен Димитров – адвокат в Пловдив и София.

Наредбата е на Министерството на правосъдието. Производството по изработването ѝ е започнало през юли 2007 г. и е приключило на 28 февруари 2008 г. с обнародването ѝ в Държавен вестник.

Заповед за изпълнение адвокат в Пловдив и СофияВАС изиска цялата административна преписка и от нея става ясно, че през юли 2007 г. е създадена работна група, която да напише серия от подзаконови актове, свързани с приложението на новия ГПК. В нея са участвали представители на съда – от върховно до районно ниво, адвокати, съдебни изпълнители. Обменена е кореспонденция с Министерството на финансите.

Работата ѝ приключва, когато тогавашният зам.-министър на правосъдието Сабрие Сапунджиева изпраща докладна записка до министъра – онзи момент Миглена Тачева, че проектът на наредба е готов. Сапунджиева посочва, че е направен максимален опит образците да се придържат към формата и съдържанието на образците към на Регламент 1896/2006 за създаване на процедура за европейска заповед за плащане и предлага наредбата да бъде обнародвана.

Нарушените текстове.

Първо тричленният състав на ВАС, а после и петчленен постановиха, че при приемането ѝ са погазени чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове.
Проектът не е публикуван на интернет страницата на Министерството на правосъдието. Не е предоставена възможност за обсъждането му и представяне на предложения и становища по него.

Освен това в докладната записка, приложена към проекта на наредбата до министъра на правосъдието, не е посочено какви финансови и други средства са необходими за прилагане на новата уредба. Липсват мотиви за очакваните резултати, няма анализ за съответствие с правото на ЕС.

Прието е от решаващия съд, че чл. 4 и чл. 9 от Наредбата са приети при съществено нарушаване на чл. 26 и чл. 28, ал. 2, т. 3, 4 и 5 ЗНА.  Нарушени принципите на откритост и обоснованост. Проектът не е публикуван на интернет страницата на министерството. Не е предоставена възможност за обсъждането и представянето, съответно, на становища и предложения.

Последици.

Адвокатски кантори в Пловдив и София, адвокат в Пловдив

Съгласно Административно-процесуалния кодекс, последиците от отмяната настъпват от деня на влизането в сила на съдебното решение. Вместо отменените разпоредби е необходимо да бъдат приети нови.  За тях следва да бъде спазена законовата процедура по обсъждане и приемане.

След днешното решение Министерството на правосъдието ще трябва да приеме нови разпоредби на мястото на отменените от ВАС, като спази процедурните изисквания за това.

На сайта на Министерство на правосъдието вече е публикуван проект на наредба за допълнение на Наредба № 6 от дата 01.11.2019 г.. Проектът преповтаря отменените текстове. Така настоящият Министър на правосъдието дава възможност за обсъждане на текстовете и представяне на становища. Така законовата процедура по приемането на на наредбата ще бъде спазена.

*Източник: News.lex.bg
**Свързани теми:
- Заповед за изпълнение.
- Заповедното производство в Европа и България.
***Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат в Пловдив и София.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *