Изменения в данъчни закони

Pic_taxПравителството предлага изменения в някои данъчни закони. Тези закони са:

– Закон за корпоративното подоходно облагане. Това се прави във връзка с необходимостта от хармонизиране и привеждане в съответствие на националното данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви в областта на прякото облагане, както и привеждане в съответствие на текстовете на закона, наложени в процеса на нотификация на данъчна мярка, представляваща държавна помощ за регионално развитие.

– Закон за данъците върху доходите на физическите лица. Предложена е промяна, съгласно която дипломатическите представителства в България могат да удържат и внасят данък за доходите от трудови правоотношения на местните физически лица, които работят при тях.

С проекта е предвидена възможност за приспадане на задължителните здравноосигурителни вноски по чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване за всички доходи, които се вземат предвид при определянето на окончателния размер на осигурителния доход с цел максимално хармонизиране на данъчния закон с осигурителното законодателство, както и предотвратяването на противоречива практика по отношение на законовите разпоредби.

– Закон за местните данъци и такси. Предлага се промяна, съгласно която поземлените имоти в строителните граници на населените места, които са със статут на земеделска земя и не е променено предназначението им от техните собственици, да бъдат включени в обхвата на облагаемите с данък имоти.

– Има и предложение за промяна, съгласно която за сградите, обновени с публични средства по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и в резултат на което са получили сертификат с клас за енергопотребление по Закона за енергийната ефективност, да не се прилага данъчното облекчение за освобождаване от данък върху недвижимите имоти за срок от 3 до 10 години, тъй като в случая се получава двойно стимулиране. Тоест, премахва се стимулът за освобождаване от данък при положение, че инициативата се реализира изцяло с публичен ресурс.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *