Погасителна давност и давностни срокове при различни задължения

давностС настоящата статия “Погасителна давност и давностни срокове при различни задължения“ съм се постарал да разгледам различните хипотези на погасителната давност. Надявам се да е изчерпателна и лесна за четене.

“Преди години не платих на мобилен оператор и закрих номера. Сега не спират да ми звънят и да ме тормозят да им плащам.

Плашат ме и със съдебни изпълнители… Да плащам ли, няма ли давност?“

Когато някой дължи пари на друг човек, на мобилен оператор, водоразпределително дружество или каквато и да е друга фирма, но не плаща, е нормално, този който има да получава парите да покани длъжника си да плати. Поканата може да е писмена – с писмо с обратна разписка, Нотариална покана, или устна.

Ако поканата е устна, често тя звучи заплашително. Всяко следващо обаждане е по-грубо и нагло от предните, дори граничи със заплахи. Така правят колекторските фирми. Много често, ако има такъв психологически натиск, то това означава, че длъжникът вече “не дължи“.

Грубостите и натискът по телефона са защото парите не могат да се съберат по законов ред – чрез съда.

ИЗТЕКЛА ДАВНОСТ.

Не могат да бъдат събрани чрез съда, защото е изтекъл период от време, който период се нарича ДАВНОСТ. Т.е. давността е период от време.  През този период  носителят на правото да получи това, което му се дължи е бездействал. Това бездействие погасява възможността му да използва законовите средства за събиране на дълговете си – съда или съдебен изпълнител.

Всъщност, той може да използва тези средства, но ако го направи, длъжникът ще се позове на давността, но само ако желае и/или знае за нея.

НЕЗНАНИЕ ЗА ДАВНОСТ.

Ако длъжникът не знае за давността и не се позове на изтеклия срок, то кредиторът ще спечели делото. Това е така дори вземането му да е погасено по давност. Това е, защото съдът не следи за давността.  “Признава я“ само в случай на възражение от длъжника за изтекла давност.

Ако длъжникът знае за давността и направи възражение по съдебен иск или по Заповед за изпълнение, носителят на правото (кредиторът) ще загуби делото.  Тогава ще трябва да плаща такси за завеждането му, на своя адвокат, а и на адвоката на длъжника.

ЗНАНИЕ ЗА ДАВНОСТ.

Затова кредитор, който знае за изтеклата давност най-вероятно няма да предприема съдебна намеса. Такива кредитори продават вземането си (това, което имат да получава от длъжника) на колекторска фирма Това става с договор за цесия.

Колекторската фирма също знае, че няма друг начин да получи парите, освен чрез незаконен натиск и заплахи, и затова ги прави.

Повече в Жена от Пловдив осъди колекторка компания – адвокат Росен Димитров.

Макар, че изтичането на погасителна давност да възпрепятства правото на принудително събиране на задължението, то може да бъде платено доброволно, въпреки изтеклата давност. Ако длъжникът си плати доброволно поради съвест или поради страх от съд – ако незнае за давността, в последствие не може да иска обратно платеното и да се позове на изтичането на давността.

Т.е. не може да каже, че е платил по грешка, незнаейки за изтеклата давност.

Погасителна давност, адвокат за давност, адвокат в ПловдивДАВНОСТНИ СРОКОВЕ.

Самите давностни срокове са различни и са установени в различни закони: Закон за задълженията и договорите /ЗЗД/, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/. Кодекса за социално осигуряване /КСО/, Закон за администраривните нарушения и наказания /ЗАНН/ и други.

Общи положения по Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/.

Законът за задълженията и договорите /ЗЗД/ установява общ давностен срок от 5 години, който се прилага, ако няма друга давност за конкретния случай. Често има други – различни срокове от общия пет годишен и те са три годишни, едногодишни, три и шестмесечни.

Три годишна:

Целта на определяне на специален, по-кратък давностен срок за вземанията по чл. 111 от ЗЗД е да бъде защитен длъжникът относно онези негови плащания, които са предварително известни на страните по правоотношението.

С изтичане на тригодишна давност се погасяват: вземанията за възнаграждение за труд, за които не е предвидена друга давност. Вземанията за обезщетения и неустойки от неизпълнен договор.  Вземанията за наем, за лихви и за други периодични плащания.

Правото да се унищожи сделка сключена от недееспособни лица или от техен представител, без спазване изискванията, установени за тях.  Договорите, сключени при грешка, измама, заплашване или крайна нужда. Правата по договор за застраховка, с изключение на застраховката “Гражданска отговорност“, които се погасяват с пет годишната давност – от деня на настъпване на застрахователното събитие.

КОИ ПЛАЩАНИЯ СА ПЕРИОДИЧНИ?

Вероятно известна неяснота създава това кои възнаграждения са за труд и кои плащания са “периодични“.

Възнаграждения за труд са всички възнаграждения по трудови договори и договори за изработка. Тук попадат и случаите на неизплатено обезщетения по трудови отношения. Изключение са възнагражденията  на адвокат за адвокатски услуги, които се погасяват с пет годишна давност.

Периодични плащания са тези повтарящи се задължения за предаване на пари, които произтичат от определено основание, чиито срок за плащане настъпва през предварително определени интервали от време. Размерите на плащанията пък са определени или определяеми без да е необходимо периодите да са равни и плащанията да са еднакви. Такива са плащанията към мобилните оператори, ВиК, топлофикация и др.


адвокат на длъжници, адвокат в пловдив и софияЕдногодишна:


С тази давност се погасява: правото да се унищожи договор, сключен поради крайна нужда и крайно неизгодни условия. Правото на купувача да претендира недостатъци от продажбата на недвижима вещ. или казано иначе – искът на купувача, на който е продадена недвижима вещ с недостатъци.


Шестмесечна:


Правото на купувача да претендира недостатъци от продажбата на движима вещ – искът на купувача, на който е продадена движима вещ с недостатъци.


Давност по Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Давността по този закон пак е свързана с бездействие, но този път от страна на административните органи, издаващи Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ и Наказателни постановления /НП/. От това бездействие могат да бъдат черпени права, но не длъжниците, а от извършителите на административни нарушения.

Тоест давността погасява възможността за реализирането на административно-наказателната отговорност.

Погасителната давност по ЗАНН бива два вида:

Давност за налагане на административно наказание и давност за изпълнение на наложеното наказание. Установена е в – чл. 34 и чл. 82 ЗАНН.

1. Давност за налагане на наказание.


Според закона:
– Не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя, или ако е изтекла една година от извършване на нарушението.

– За митнически, данъчни, банкови, екологични и валутни нарушения, както и по Изборния кодекс, Закона за политическите партии. Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти. Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти. Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, част втора, част втора „а“ и част трета от Кодекса за социално осигуряване. Кодекса за застраховането и на нормативните актове по прилагането им и по Закона за регистър БУЛСТАТ- две години.

 

2. Давност за изпълнение на наложено наказание:


Административното наказание не се изпълнява, ако са изтекли: две години – когато наложеното наказание е глоба.  Шест месеца – когато наложеното наказание е временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност. Три месеца – когато наложеното наказание е обществено порицание.

Т.е. с изтичането на тази давност се погасява възможността органът да реализира изпълнението на наложената административно наказание /санкция/.

И ЗАНН определя абсолютна давност, която е три години от извършването на нарушението.

advokat v bulgariq, lawyer in bulgariaДавност при публичните вземания – ДОПК, КСО.

 

Общият режим на давността на публичните вземания е уреден в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/. Според чл. 162 ДОПК: публични вземания са за данъци, акцизи, митни сборове, задължителни осигурителни вноски и други вноски за бюджета.  Държавни и общински такси, установени по основание със закон.  Глоби и имуществени санкции и други.

Съгласно чл. 171, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс публичните вземания се погасяват с изтичането на пет годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, освен ако в закон е предвиден по-кратък срок.

АБСОЛЮТНА ДАВНОСТ:

С изтичането на 10-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, се погасяват всички публични вземания независимо от спирането или прекъсването на давността, освен в случаите, когато задължението е отсрочено или разсрочено.

И според ДОПК важи общото правило, че платилият задължението си доброволно не може да иска обратно платеното – чл. 174. не подлежат на връщане доброволно платени публични задължения, изпълнени след изтичане на давностния срок.

ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ:

И по ДОПК намира приложение поканата за доброволно изпълнение – чл. 182. Ако задължението не бъде изпълнено в законоустановения срок, преди да бъдат предприети действия за принудителното му събиране, органът, установил вземането, изпраща покана до длъжника да плати задължението си в 7-дневен срок.

Съгласно чл. 115 ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/:

Вземанията на Националния осигурителен институт за неправилно извършвани осигурителни плащания, неоснователно изплатени парични обезщетения и надвзети пенсии и лихвите върху тях се погасяват с изтичане на петгодишен давностен срок. Това е считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която се отнасят. С изтичане на десетгодишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която се отнасят, се погасяват всички вземания, независимо от прекъсването на давността.

ал. 2

Ал. 2 от същия член ни дава обратната хипотеза, но с различна давност. Дължимите от държавното обществено осигуряване вземания се погасяват с изтичане на тригодишна давност, считано от 1 януари на годината, следваща годината за която се отнасят.

Органите по приходите, също като съда, не следят за давността. Те могат да установят и погасени по давност задължения. И тук важат правилата за позоването на изтеклата давност от страна на задълженото лице.

Адвокатски кантори в Пловдив и София, attorney at lawДавността може да бъде спирана и прекъсвана.Спирането на давността се свързва с настъпване на определено събитие, след като давността е започнала да тече. След като събитието прекрати действието си, давността продължава да тече, а изтеклият преди събитието срок се запазва.

Прекъсването на давността също се свързва с настъпването на определено събитие, но след като събитието преустанови действието си започва да тече нова давност – изтеклият преди събитието срок не се запазва.

*Погасителната давност е различен институт от Придобивната давност и разликата между тях е съществена.

**Настоящата статия не е изчерпателна и изразява личното мнение на автора като адвокат в Пловдив и София.

79 мнения за “Погасителна давност и давностни срокове при различни задължения

  1. Е браво!!!! Наистина ясен, точен и лишен от неразбираеми термини материал. Добре е да има повечко такива.

 1. Бащата на синът ми почина преди 4 години имал е транскарт към банка Пиреус и въпреки че след смъртта му сме погасили цялата сума сега от колекторска фирма „Мост Финанс “ ме безпокоят всеки месец и не искат и да чуят ,че нямаме задължения.И този случай ли е към давностния пероид?

  1. Има ли давност за събиране на данъци и такси за личен автомобил? И ако да – колко години? Към момента автомобила вече е предаден за скраб и е унищожен.

   1. Чл. 171. (1) Публичните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, освен ако в закон е предвиден по-кратък срок.
    (2) (Доп. – ДВ, бр. 94 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) С изтичането на 10-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, се погасяват всички публични вземания независимо от спирането или прекъсването на давността освен в случаите, когато задължението е отсрочено или разсрочено, или изпълнението е спряно по искане на длъжника.

    1. …Ми начи ако ни питат искаме ли да спреме изпълнението и кажем ‘да’ айде бай давност. Ама пък ако не го спреме..?

 2. Kак да подадем възражение ако е дело по арбитражен съд и не получиш навреме уведомление или известие че има такова производство срещу „длъжника“тъй като там има много кратък срок да обжалваш?????!!!!!!!!!!!!!!!!!

  1. Срокът за отговор (възражение) до арбитражен съд тече след уведомлението (получаване на исковата молба). За по-конкретен отговор на въпроса Ви пишете на електронната поща в кантората.

   1. Здравейте,
    От години Живеем извън България,и тъй като вече не ползвахк ме услугите на ТЕЛЕНОР ни спряха телефоните и Договорите станаха Предсрочно изискуеми и сумата стана на 3080 лв.Въпреки молбата ми както към ТЕЛЕНОР така и после към Колекторската фирма разсрочено плащане не ми беше разрешено искат си цялата сума,искам да си ПОГАСЯ задължението в ТЕЛЕНОР но само да ми разрешът на вноски за 5 месеца не искам много
    Много моля за съвет.

    1. Здравейте,
     Обикновено няма проблем с разсрочването. Свържете се с адвокат, който да Ви съдейства.

     1. Благодаря много.Вече се свързах с Адвокат и нещата предполагм ще се оправят най после.С най искрени поздравив.

 3. Здравейте! Днес получих писмо от ЧСИ до съпругът ми, че дължи сума по кредит от май 2010г. Наистина кредитът не е погасен, но защо чак сега (06.2016г.) идва писмо, че е осъден октомври 2011г., а той нищо не знае? Какво ще ни посъветвате да направим? Дали е изминал давностния срок?

 4. Ема спиране и прекъсване на давността значи ли че могат да ти подновят НП и цялата давност да отиде на кино? (

 5. Здравейте,потърсиха ме колекторска фирма за задължения към мтел от 2008,твърдят за някаква абсолютна давност и това им е главния аргумент да си изискват парите.Моля дайте ми съвет как да постъпя.

  1. Здравейте! Опишете проблема си по-подробно на електронната ми поща или заповядайте в офиса.

 6. Здравейте! Потърсиха ме от колекторска фирма във връзка със задължение към Глобул от 2008 година. Започнах да внасям пари по задължението,но не спират да ми звънят и да ме заплашват със съд.Какво бих могла да направя.

 7. Pingback: - Перо
 8. Здравейте г-н Димитров .Бих се радвала ако получа отговор на моят въпрос.През 2011 г. станах клиент на Виваком но след няколко месеца останах без работа и преустанових плащанията си към тях та и до ден днешен.След толкова години намирайки ми телефонният ми номер незнайно от къде защото съм клиент към друг оператор ми се обадиха за въпросното старо задължение.Искам да попитам това са повече от пет години не е ли изтекло по давност това задължение вече.Моля Ви да ме посъветвате как да им отговоря при следващо позвънявяне.Предварително Ви Благодаря.

 9. Здравейте, моят въпрос към вас е. Възможно ли е давност да се поднови след започване на работа на трудов договор след спиране на пари. Пример давността изтича края ня 2018г за данъци към държавата, но през това време има някакви вноски-удръжки по сметката.

 10. Здравейте, бих искала да ви попитам, относно следния казус : имахме наложена глоба -500 лв. за неподадена декларация 1010 а, ние сме сдружение в обществена полза, съдихме се и т.н , в крайна сметка те спечелиха това бе в 2012 г, та искам да попитам дали някой е наясно, дали ми е изтекъл срока и мога да подам заявление или каквото се подава, да ни отпадне глобата поради давност, проверили сме до момента, няма от тяхна страна последващи действия ?

 11. Здравейте. Днес получих писмо, което всъщност е пристигнало на 07.11.2016г от С.Г. Груп ООД Монтана. Става въпрос за старо задължение в размер на 50лв към виваком от преди повече от 2г. Няколко пъти са звъняли със заплашителни разговори, а сега в писмото пише, че съм прехвърлена за предприемане на съдебни действия. Не знам къде да проверя каква е давността на въпросното задължение и не знам как да постъпя. Също така пише и че това е второ писмо, а първо не съм виждала. Моля дайте ми съвет как да реагирам, защото за мен е стряскащо да ме пратят на съд….

 12. Звънят ми от колекторска фирма непрекъснато и въпреки ,че всеки месец редовно внасям кагато не отговарям на телефонните им обаждания, започнаха да звънят на съседи и да разказват какво ли не.Как да спар това нещо.Не нарушават ли моите права, а защита на личните ми данни.Как може банка да разпространява личните ти данни.

 13. Здравейте г-н Димитров имам едно питане към Вас.Работя към ССА-София и искам компетентно мнение по един въпрос.2003 г. ЕБ- към ИЖ Костинброд и ДФЗ сключват договор за целеви кредит за семена.По този казус искам мнението Ви за давността на този кредит 10 или 20 г.е.

 14. Получих писмо за задължения към Глобул от 2004 на стойност 59 лв.Дадена съм на съд за това .Давността на това задължение не е ли изтекла?Даже са ми начислили и лихва за тези 12 години ,плюс разноските по делото .Имат ли законното право ?

 15. Какъв е давностния срок на задължения възникнали по ЗУЕС ?
  т.е. по решение на ОС на етажната собственост е възникнало задължение на даден собственик, който не желае да го плати. какви са давностните срокове до които най-късно трябва да бъдат предприети действия за снабдяване с изпълнителен лист или друга процедура ?

 16. Г- Димитров, имам следното питане.Домоуправител съм на вход.Пристигна писмо за неплатена сметка от наемател на помещение отдадено под наем от входа от Софийска вода.Става въпрос за сметка от 2003 год.на която досега са наслагвали лихви а ние не сме били уведомени.Фирмата на лицето дължащо сумата е приключила дейност през 2003 г. и същото лице от тогава е извън страната ,за което нямаме представа даже къде е.Има ли давност за тази сметка и какво може да се направи.

 17. Здравейте г-н Димитров
  Имам кредитна карта към ОББ от 14.03.2008.Обслужван 2-3месеца.Заминах за чужбина с цел работа и погасяването му ,но кризата с работа беше започнала .Ако намериш нещо парите ,които получавах бяха колкото да преживявам и посрещам разходите си.После започнаха здравословни проблеми и се върнах в Бг.Не работя,не съм осигурена не мога и да се лекувам.Децата ме издържат.Но не мога да плащам нищо по кредита ,който от 7000 сега е 17169лв.Продават го като цесия на ЕОС Файнтнс ООД,след това на ЕОС Матрикс .Извършени са продажби на задължението ми и данните ми предоставени в ОБ Б на тези фирми за събиране на задължения..Образувано е дело по изпълнителен лист в Районен съд,кредитоискател е Матрикс,но в съда е прекратено поради факта ,че две години не са предприети съдебни действия към мен.На 60 години съм не знам дали ще доживея и пенсия.Живея с един проблем ,който не мога да реша..Вярвайте ми спя по 3-4 часа ,събуждам се от кошмари.. мисля ,че вече не издържам на това напрежение..Много бих искала да не съм между тези които наричат некоректни длъжници,но явно ще берем и този срам на стари години.Много ви моля дайте ми съвет..как да постъпя ако Матрикс предприемат съдебни действия?

   1. Здравейте г-н Димитров,
    Писала съм за проблема си на посочения от вас gmail. както ми казахте!Благодаря!

 18. Здравейте г-н Димитров
  Вчера ми се обадиха от някаква колекторска фирма която ми поиска да си заплатя дълга в глобул от договор който стартира март 2010 с трайност от 2 години. Казаха ми че имам три опции да си платя цялата сума, на равни вноски или съд.
  Въпросът ми е дали е изтекла давността на тази дължима сума (дали се смята от началото на договора или от края на договора) и какъв е вашия съвет в тъкъв случай при положение че нямам никъкъв документ от тогава в момента и сумата е 1100 лв?

 19. Привет, г-н Димитров! Въпрос към Вас, като вещо лице… преди дни ме потърсиха за поред път ( за последните 2 години) от 3- та различна колекторска фирма с искане да заплатя задължение към мобилен оператор на стойност почти 200 лв, което задължение е от преди 11 години. Преди година се консултирах с адвокат, който ме информира,че е изтекла пълна давност и да не поддавам на всичките им “ призиви“. Онзи ден обаче, когато ме потърсиха отново и аз споделих и изразих възражения да платя, поради изтеклата давност, господина ми заяви, че въпреки това, тъй като не съм била “ отписала“ това задължение, освен, че трябва да го платя, да плащам и такси за дело и т.н. Другото е, че освен, че до преди 2 години ( докато аз не ги информирах), ме търсиха със старата ми фамилия, на адреса на родителите ми на който се водих, че живея преди 8 години и на който съм била регистрирана тогава , не бяха изпращали никакви уведомителни писма до преди около 2 години. Въпроса ми е : Необходимо ли е и ако е…, то къде следва да подам подобно заявление или документ за изтеклата давност на задължението? Благодаря предварително!

 20. Здравейте адв.Димитров,
  Получих съобщение от НАП за образувано изпълнително дело от публичен изпълнител за неплатени осигуровки за 2007г,, 2010г и 2013г
  Аз съм самоосигураващ.
  Задълженията за 2007г са с изтекъл 5-годишен срок на давност, но не съм подавал заявление за отписване по давност.
  Давността на задълженията за 2010г изтича на 31.12.2016г, но на 05.01.2017 ми е връчено съобщението, след изтичане на давността му
  Въпросът ми е трябва ли да искам задълженията за 2007 и 2010 години поради изтекла 5 годишна давност да бъдат отписани от изпълнителното дело, което разбрах, че е принудително събиране на неплатените осигуровки?
  Благодаря!

 21. здравейте,звънят ми,че 2010 година съм теглила бърз кредит,който не е погасен.Търсют ме от октомври 2016 по телефона,не съм получавала нито писма,нито обаждане до тогава.Искам да питам погасено ли е по давност това задължение.
  Благодаря!

 22. Здравейте,
  От месец август 2011 година не съм клиент на мобилен оператор. Отказах се, тъй като ми поискаха да извърша плащания по месечни сметки, които аз знам, че съм платил.
  Към днешна дата, месец януари 2017 год. са изтекли пет години от прекратяване на отношенията с оператора.
  Въпросите, които ме вълнуват:
  1. Мога ли с писмо-молба, заявление или нещо друго, да уведомя мобилния оператор за изтеклата давност и да поискам да не ме закачат , грубо казано.
  2. Тъкмо днес, ми се обади по телефона представител на колекторска фирма и ми предложи да си платя, иначе утре изпраща запор в районния съд. Кой му е дал новия ми номер…
  3. Да разбирам ли, че мога да се позова на давността, едва когато съда или съдия-изпълнителя ме призоват да плащам.
  Благодаря и да сте жив и здрав !

 23. здравейте, господин Димитров.Искам да попитам местните данъци и такси дали имат давност?

 24. Здравейте , адвокат Димитров ! Днес получих „Заповед за изпълнение на парично задължение “ ,което задължение е към мобилен оператор (МТЕЛ) от 2003 година . След дълго лутане намерих в ЗЗД ,че има давностен срок от 5 години . Моля за съвет ,как трябва да реагирам в тази ситуация ,какъв документ трябва да представя в съда . Благодаря !

 25. Здравейте,
  днес от колекторска фирма ми се обадиха и казаха, че давностният срок бил подновен.
  Какво значи това? Задължението ми е към Мтел от 2009 г.
  Миналата година за пръв път ми се обадиха от колекторска фирма. Аз им казах че задължението е погасено по давност. След това повече не са ме притеснявали … До днес

 26. Здравейте,
  Днес получих 4 писма от СГ Груп, за дължими суми към А1. Имах карта към тях през 2011г. , когато имаха бъг в системата! Няколко месеца не можех да си платя сметката и приключих отношенията с тях. (Изхвърлих картата). Как трябва да постъпя с колекторската фирма, която най- вероятно ще започне те първа да ме притеснява?

 27. Здравейте Имам един въпрос над 10 години имам задължение към Теленор и при студено е но не търсих Обаче наскоро почнаха да ми звънят И да ме заплашват че съм имала задължения давността не е ли изтекла.

 28. Здравейте. Доста години живеем във Франция. Аз лично имах задължение към МТЕЛ 68лв. Имаше проблем с фактурите и задължението остана непогасено. Вече10г. периодично звънят и безпокоят родителите ми от колекторска фирма и ги притесняват на адрес като изискват изплащане на сума 5 пъти по голяма от дължимата. Това нормално ли е. Имат ли вече това право. Длъжна ли съм да плащам. Благодаря

 29. Здравейте имам задължение към Теленор от 2014. Обадиха ми се днес че утре ще ми пратят документи за запор към съдя изпълнител и полицаи за опис на имущество. Като се има на предвид че нямам нищо нa мое име. Задължението е минало по давност. Имат ли право. Благодаря

 30. И на мен ми звънях мисля, че само ни плашат.. Защото аз им казах, че не дължа сума на vivacom а те ми казват, че това е неостойка на договор, да вкарам 1000 лева и те не знаят къде защото ги питах иначе е 3808 лева. Пълни глупости мисля.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *