Законодателни предложения за борба с корупцията

narodnoto_sabranieЗаконодателни предложения за борба с корупцията

Поставеният на вниманието на Народното събрание акт има амбицията да урежда принципите и механизмите за предотвратяване на корупционно поведение на лицата, заемащи висши публични длъжности; принципите и механизмите за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество; условията и реда за деклариране и проверка на имущественото състояние; условията и реда за установяване на конфликт на интереси; условията и реда за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество; статута и функционирането на Националното бюро за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество; санкциите и последиците при корупционно поведение и установяване на незаконно придобито имущество.

Предложена е дефиниция на понятието корупционно поведение за целите на закона, а именно поведение, при което в резултат на заеманата висша публична длъжност лицето получава облаги, водещи до незаконно увеличаване на неговото или на свързани с него лица имуществено състояние, както и изпълнението на възложените правомощия или задължения по служба при условията на конфликт на интереси.

Запазена е действащата дефиниция на незаконно придобито имущество, което подлежи на отнемане в полза на държавата – това имущество, за което не е установен законен източник. В Законопроекта за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество са определени две цели:

1. Създаване на ефективна система за предотвратяване на корупционно поведение, която гарантира, че лицата, заемащи висши публични длъжности, изпълняват правомощията или задълженията си честно и почтено при спазване на Конституцията и законите на страната и в интерес на гражданите и обществото;

2. Защита на интересите на обществото чрез предотвратяване и ограничаване на възможностите за незаконно придобиване на имущество и разпореждането с него.

Източник: Лакорда

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *