Ще оцелее ли абсолютната давност от 10 г. за заварените случаи?

Ще оцелее ли абсолютната давност за заварените случаи?Ще оцелее ли абсолютната давност от 10 г. за заварените случаи? Въпросът интересува много лица, както длъжници, така и кредитори. Вече са налице и конкретни действия, чрез които страните по изпълнителни дела съобразяват поведението си с евентуалното предстоящо влизане на давността в сила на 03.06.2021 г. В тази връзка има доста въпроси от страна на мои клиенти. Има и доста преговори между страни по дела за търсене на варианти за взаимно разрешаване на дългогодишни спорове.

Какво се случва в момента с въведената абсолютна давност от 10 г. за заварените случаи?

Кредиторите правят опити и предлагат на длъжниците си споразумения за опрощаване на задълженията им при плащане на доста по-малки суми. В този случай изпълнителното дело се прекратява поради споразумение между страните. В други случай кредитори (колекторски фирми) се опитват да заобиколят 10 г. давност. Това става като искат длъжниците им да подписват споразумение за признаване на задължения и продължаване на плащането на кредити. Така изпълнителното дело не се прекратява.

Какви са фактите за давността? Ще оцелее ли абсолютната давност от 10 г. за заварените случаи?

На 01.12.2020 г, Народното събрание прие изменения в Закона за задълженията и договорите, като въведе абсолютна давност от 10 г за задължения към физически и юридически лица . Правилото влиза в сила на 03.06.2021 г. Нещо повече! Според промените давността се прилага и за “заварените случаи“. Това означава, че в такава давност ще се погасяват и задължения, възникнали преди приемането й. А това пък значи, че на давността се придава обратно действие.

Повече в Правен свят “10-годишната абсолютна давност ще доведе до противоречива съдебна практика и хаос“ Автор: АДВОКАТ РОСЕН ДИМИТРОВ:

Личното ми мнение, е че така както са предложени измененията няма да просъществуват дълго. Ще възникнат  спорове по редица въпроси.  Тези и още неизяснени въпроси ще доведат до дела. По тези дела ще има различно тълкуване на разпоредбите от различни съдебни състави. Това ще доведе до различни съдебни решения по аналогични казуси. Различната съдебна практика по аналогични казуси ще наложи и нуждата от Тълкувателно решение на Върховния касационен съд, което да уеднакви практиката. Ако пък междувременно законът се промени или допълни? Ще настъпи един хаос, от който никой няма да има полза.

Абсолютната давност в Конституционния съд.

абсолютна давност от 10 г адвокат В Пловдив адвокат в СофияСпоменатото обратно действие на давността е установено в преходна разпоредба, която гласи следното:

„§2 За заварените случаи давността по чл. 112 започва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо. При висящо изпълнително производство давността започва да тече от първото действие по изпълнението, а когато такова не е образувано – от деня на влизането в сила на акта, с който е признато вземането“.

Това обратно действие на давността бе повод за искане от страна на  Висшия адвокатски съвет до Конституционния съд да обявяване на противоконституционността на обратното действие на абсолютната 10-годишна давност.

Повече в “Абсолютната давност от 10 г отива в Конституционния съд’‘. Автор: АДВОКАТ РОСЕН ДИМИТРОВ:

Придаденото на чл. 112 ЗЗД обратно действие с § 2 от ПЗР на ЗДЗЗД било несъвместимо с конституционните принципи на неприкосновеност на частната собственост и принципите на правовата държава, както и на границите на нормативна намеса в частноправните отношения.

Какво става в Конституционния съд?

Конституционният съд допусна до разглеждане искането за обявяване на противоконституционност на ретроактивното действие на давността. Като поиска мнението по въпроса на именити учени по право. Това са проф. д.ю.н. А. Калайджиев, проф. д-р О. Герджиков, проф. д.ю.н. Е. Матеева, проф. д.ю.н. Иван Русчев, проф. д.ю.н. П. Киров, проф. д-р П. Пенев, доц. д-р Кр.Стойчев и доц. д-р Т. Конов. Засега такова са предоставили първите двама.

Противоконституционна ли е давността от 10 г? Мненията на професорите

До този момент мнение са дали проф. Огнян Герджиков и проф. Ангел Калайджиев. Според първия прилагането на абсолютната давност за заварени случаи ощетявало кредиторите двойно. Според втория самата абсолютна давност в ЗЗД е противоконституционна, а действието и за заварени случаи нарушава поне пет принципа на правото.

Мненията на двамата професори са изчерпателни и задълбочени. Те анализират законодателството в исторически план, практиката на Конституционния съд, Решения на Европейския съд по правата на човека, конвенции. По-долу представям части от тях.

Според проф. Ангел Калайджиев.

Нарушена стабилност и справедливост

Прилагането на давността за заварените случаи (§ 2 от ПЗР на ЗДЗЗД) нарушава законността, правната сигурност, предвидимостта и стабилността на правния ред, като устойчиви характеристики на правовата държава и основни проявления на принципа на правовата държава (от формална страна). Нарушени са принципите на правовата държава,както и принципът на справедливостта. Тези принципи се нарушават винаги, когато законно придобити права се засягат от ретроактивни мерки.

Нарушена законност

Нормата на § 2 от ПЗР на ЗДЗЗД нарушава принципа за законност. Той е съществен елемент от принципа на правовата държава. Правилото за обратното действие на давността не е ясно, точно и безпротиворечиво. Това е защото не установява единен момент, от който започва да тече абсолютната давност. Законът урежда три различни момента, от които започва да тече давността – ден на изискуемостта на вземането, ден на първото действие по изпълнението, ден на влизането в сила на акта, с който е признато вземането.

Нарушени предвидимост и сигурност и леги­тимни очаквания

Параграф 2 от ПЗР на ЗДЗЗД нарушава началото на предвидимост и свързаните с него правна сигурност и стабилност. Това е защото има за ефект заличаване на последиците на юридическите факти, прекъсващи давността, които към момента на проявлението си са имали подобно действие. По същите причини се нарушават и легитимните очаквания на кредиторите, които преди влизане на закона за допълнение на ЗЗД в сила са съобразявали поведението си с дължината на давностните срокове и с уредените в закона факти, които са имали за последица тяхното прекъсване, без да могат да предвидят, че държавата впоследствие ще заличи с обратно действие последиците от прекъсването на давността.

Нарушено доверие в правото

Промяната, въведена с § 2 от ПЗР на ЗДЗЗД, нарушава изискването за справедливост, като с обратна сила погасява по давност вземания на кредитори, които не могат да се защитят, защото не са могли да предвидят, че законодателят впоследствие ще въведе „абсолютна давност“ и ще лиши от правни последици действията по прекъсването на давността. Това създава опасност за доверието в българското право и в стабилността на законовата уредба у нас и се нарушава принципите на правовата държава.

Правилото на § 2 от ПЗР на ЗДЗЗД е противоконституционно, тъй като противоречи на чл. 6, ал. 2 и чл. 19, ал. 2 от Конституцията на Република България. Това са принципите за равенство пред закона (чл. 6, ал. 2 от КРБ)  като фундаментален принцип на правовата държава и като основно право на правните субекти. И нарушаването на гаранциите на гражданите и юридически лица на еднакви правни условия за стопанска дейност (чл. 19, ал. 2 от КРБ)

Лишава от права без обезщетение

Нормата на § 2 от ПЗР на ЗДЗЗД е противоконституционна, защото води до погасяване по давност с обратна сила на вземания, без каквато и да е насрещна облага за техните титуляри. Последицата от прилагането ѝ е равносилна на отчуждаване на вземанията, което обаче се извършва не за държавни или общински нужди, а в полза на частни лица (длъжниците-физически лица) и то без каквото и да е обезщетение.

Според проф. Огнян Герджиков

Засяга се правото на собственост, тъй като правото на вземане ще остане без възможност за принудителното му осъществяване. Ефектът е ограничаване на частна собственост по силата на държавна намеса, което е недопустимо. Държавната намеса в частноправни отношения с такова действие, която води до лишаване от собственост, надхвърля конституционно установени и допустими граници.

Засягане на частната собственост

Според него е недопустимо е по законодателен път да се посяга на неприкоснове­нността на частната собственост. Напротив, държавата е длъжна да гаранти­ра и защитава правото на частна собственост.

Принципно е допустимо да се въведе абсолютна погасителна давност за вземанията, но ако тя се прилага за правоотношения, които ще възникнат след приемането на закона. Тогава кредиторите ще могат да съобразяват поведението си със съществуващия режим

Длъжникът се облагодетелства за сметка на кредитора

При въвеждането на абсолютна давност се стига до положение, в което виновният длъжник се облагодетелства, защото не може да му бъде търсена отговорност за виновното неизпълнение, а изправният кредитор, който притежава законна претенция – я губи. Ако този режим се приложи за заварени правоотношения, това ощетява кредиторите двойно, защото при възникване на облигационното отношение не е съществувала подобна правна уредба и кредиторите не биха могли да предвидят бъдещи правила, които ще ограничат правата им.

Давността лишава от собственост

Държавната намеса в частноправна сфера трябва за преследва леги­тимна цел. В чл. 1 от Допълнителния протокол към Европейската конвенция за правата на човека се казва: „Всяко физическо или юридическо лице има право мирно да се ползва от своята собственост. Никой не може да бъде лишен от своята собственост, освен в интерес на обществото и съгласно условията, предвидени в закона и в общите принципи на международното право“.

Ако въвеждането на абсолютната погасителна давност занапред би могло да бъде оправдано с изискванията на принципа за сигурност в граж­данския оборот, то евентуалното ѝ прилагане за заварени случаи е невъз­можно да се съвмести с гарантираната защита на правото на собственост като основно право.

Така поставеният в началото въпрос Ще оцелее ли абсолютната давност от 10 г. за заварените случаи? остава. Засега!

Повече на www.advokatdimitrov.com

Свързани теми:
– Погасителна давност и давностни срокове при различни задължения
Погасителна давност. Могат ли да ме осъдят въпреки, че е изтекла?
Има ли давност?
Осъдиха ме без да знам? Още една причина!
Адвокат за дела срещу колекторски фирми
Адвокат срещу ЧСИ

Едно мнение за “Ще оцелее ли абсолютната давност от 10 г. за заварените случаи?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *