Регистриране на МПС – нови правила от 28.12.2017 г.

адвокат за регистриране на мпсНовите правила за регистриране на МПС вече са в сила и това бе доста шумно отразено в медиите. Разбира се, от различни медии – ел. сайтове и телевизии, аз лично чух различни неща, част от които не съвсем верни.

Изменения в закона.

Тези изменения са приети със Зaкон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата от 26.09.2017 г. Обнародван в ДВ бр. 77 от 26.09.2017 г., За тях писах статията “Нова система за регистрация на МПС“. Въпреки, че са факт от месец септември 2017 г., те не влязоха в сила веднага, а законодателят определи по-късна дата за това. Тази дата бе вчера – 28.12.2017 г.

КАКВИ СА ПРОМЕНИТЕ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА МПС?

Променят се разпоредби в глава трета на Закона за движение по пътищата, озаглавена “ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА“. Конкретните законови текстове с различно съдържание са няколко и са разгледани по-долу.

Най-важното и същественото е изграждането на единна информационна система между нотариусите, които изповядват сделки за покупко-продажба на МПС. Дерегистрацията на МПС, която ще се извършва от нотариусите. Както и самата регистрация, която ще се извършва в срок от един месец от покупката.

адвокат за дерегистриране на мпсПо-конкретно се изменят следните членове:

В чл. 143 се създаде нова алинея 15, която предвижда следното:

“Служебно, с отбелязване в автоматизираната информационна система, се прекратява регистрацията на регистрирано пътно превозно средство на собственик, който в двумесечен срок от придобиването не изпълни задължението си да регистрира превозното средство.“

Изменя се чл. 144, който ще има следното съдържание:

Чл. 144. (Доп. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.; доп., бр. 77 от 2017 г., в сила от 28.12.2017 г.)

1) Собствеността на моторните превозни средства се прехвърля с писмен договор. 
(2) (Доп. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) При прехвърляне на собствеността на регистрирани автомобили, на регистрирани ремаркета с товароносимост над 10 тона, на регистрирани колесни трактори и на регистрирани мотоциклети с работен обем на двигателя над 350 cm3 подписите на страните трябва да бъдат нотариално заверени.

(3) (Нова – ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 28.12.2017 г.) Прехвърляне собствеността на регистрирано превозно средство на лице без постоянен адрес или адресна регистрация в Република България се извършва по реда на ал. 2 след прекратяване регистрацията на превозното средство и връщане на табелите с регистрационен номер в съответната служба за регистрация на пътното превозно средство.

(4) (Нова – ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 28.12.2017 г.) Министерството на вътрешните работи и Нотариалната камара обменят по електронен път информация за регистрираните в страната превозни средства и сключените договори.

(5) (Нова – ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 28.12.2017 г.) При сделка с пътно превозно средство приобретателят може да заяви предварително изготвяне на свидетелството за регистрация, в случай че не се извършва подмяна на регистрационни табели, като информацията се подава към Министерството на вътрешните работи заедно с информацията за сключения договор.

адвокат по застрахователни дела в ПловдивИзменя се чл. 145.

Той се отнася до регистрирането на МПС, като изменената ал. 2 предвижда:

“Приобретателят на регистрирано пътно превозно средство е длъжен в срок до един месец да регистрира придобитото превозно средство в службата за регистрация на пътни превозни средства по постоянния адрес или адрес на регистрация на собственика, освен когато пътното превозно средство е придобито от търговец с цел продажба.“

Според новата ал. 4 на чл. 145 горната разпоредба на ал. 2 се прилага и при придобиване на собствеността на пътно превозно средство извън Република България или при придобиване на собствеността чрез публична продажба.

Законът предвижда и санкции за неизпълнение на задълженията по цитираните променени текстове.

Съгласно новата алинея 5 на чл. 177 от ЗДвП на лице, което не изпълни задължение по чл. 144, ал. 3 или по чл. 145, ал. 2, се налага глоба или имуществена санкция в размер 200 лв.

*Свързани теми:
 - Нова система за регистрация на МПС.
**Настоящата статия не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *