Реабилитация или как да изчистим съдебното си миналo?

Реабилитация. адвокат в Пловдив, адвокат наказателно правоРеабилитация или как да изчистим съдебното си миналo. Повод за написване на настоящата статия дадоха три казуса в кантората на адв. Димитров, които се наложи да разгледаме.

Реабилитация. Запитванията.

Първият се отнасяше за мъж, който се обърна към нас със следния въпрос: „Искам да се сдобия с разрешително за притежание и употреба на огнестрелно оръжие. Съден съм за умишлено престъпление от общ характер. Мога ли да бъда реабилитиран и въпреки реабилитацията бих ли могъл да получа разрешително? “

Следващият клиент зададе следния въпрос: „Обявени са вакантни места в Главна дирекция “Борба с организираната престъпност” – МВР, София. Реабилитиран съм преди 5 години. Това би ли било пречка да подам документи за участие в конкурса?“

Следващият казус за реабилитация:

„Дядо ни почина. Той е бил много уважаван и почтен човек. Губи дело пред ВКС преди години, за което е осъден. Искаме да бъде реабилитиран. Възможно ли е?„

Реабилитация е заличаване на осъждането и отменяне за в бъдеще на негативните му последици. Този институт не е изгубил актуалността си и днес. Причините, поради които хората искат да изчистят съдебното си минало са различни.

Реабилитация – причини.

Такива причини могат да бъдат както от морално естество – младежка грешка или срам, така и от чисто житейско такова. Често, за да може да участвате пълноценно в обществения живот и да бъдете наети на определена длъжност е необходимо в свидетелството Ви за съдимост да е изписано: „неосъждан“. Предходното може да бъде постигнато успешно именно чрез института на реабилитацията.

Последици от извършено престъпление.

Реабилитация. Адвокати в Пловдив и София, адвокатска кантора ПловдивНаказателната отговорност е основната последица, която настъпва от престъплението като юридически факт. В своето съдържание тя включва две задължения. От една страна, задължението на виновния да изтърпи наложеното наказание за съответния вид престъпление. А от друга – да понесе последиците, които произтичат от факта на осъждането.

Всяка влязла в сила присъда намира своето отражение в „свидетелството за съдимост“. А наличието на такава би възпрепятствало гражданите да участват пълноценно в обществения живот. Това е така, защото въз основа на минали провинения, често се изграждат отрицателни изводи за личността им.

Как да изчистим съдебното минало?

Последиците от горното могат да бъдат преодолени именно чрез института на реабилитация. Тя се прилага след като наказанието бъде изтърпяно или стане неизпълняемо поради други причини.

Този институт позволява лицето да „получи“ чисто съдебно минало. Такова, в което не фигурират предишни наказания. Важно е да знаете, че в случай, че извършите ново престъпление, няма как при определяне на наказанието Ви да се вземе предвид вече заличеното Ви осъждане, т.е. това, за което сте реабилитиран. (1)

Какво е реабилитацията?

Реабилитация. Добър адвокат в Пловдив по наказателно правоКакто споменах реабилитацията заличава осъждането и отменя за в бъдеще негативните му последици, освен ако законът изрично не предвижда друго. Реабилитацията предизвиква промяна в юридическия статус на лицето. То вече няма да се третира като „осъждан“, а обратното – като „неосъждан“ или още – „реабилитиран“. (2)

В определени случаи като например неизтърпяване на наложено наказание, съдилищата няма да допуснат реабилитация. (3) Наличието на амнистия изключва необходимостта от реабилитация и съответно съдът ще отхвърли искане за реабилитация от амнистирано лице като ненужно. (4)

Какви са видовете реабилитация?

Според своето основание бива два вида: по право (ex lege), която погасява осъждането и по съдебен ред, която снема осъждането. Реабилитация по право настъпва при следните условия.

Според закона:

1. когато лицето е осъдено условно, ако в изпитателния срок не е извършило друго престъпление, поради което следва да изтърпи отложеното наказание;

2. когато е осъдено на лишаване от свобода до три години или на пробация, ако в течение на три години от изтичане на срока на наложеното с присъдата или намаленото с работа или помилване наказание не е извършено друго престъпление, наказуемо с лишаване от свобода или с по-тежко наказание;

3. когато е осъдено заедно или поотделно на глоба, обществено порицание или лишаване от права, ако в течение на една година от изпълнение на наказанието не е извършило друго престъпление от общ характер, и

4. когато е осъдено като непълнолетно, ако в течение на две години от изтърпяване на наказанието не е извършило друго престъпление от общ характер, за което му е наложено наказание лишаване от свобода.“

Постигане целите на наказанието.

Реабилитацията. Адвокати в Пловдив. Добри адвокати СофияС тези срокове законодателят се е стремял да постигне целите на наказанието. Те са осъденият да се въздържа от предприемането на други противоправни действия. Също така с поведението си в този период да „демонстрира“, че се е поправил и превъзпитал. Тоест в този смисъл може да приемем, че осъждането създава неблагоприятните правни последици, а реабилитацията благоприятните като заличава предходните.

Реабилитация по право е възможна в случаи, свързани с условно осъждане, по-леки престъпления и престъпления, извършени от непълнолетни. Необходимо е лицата да са били осъдени (условно или ефективно) на лишаване от свобода до три години или друго по-леко (5).

Реабилитация по съдебен ред.

2) Реабилитация по съдебен ред (конститутивен) настъпва при следните условия:
„Всеки осъден може да бъде реабилитиран от съда, който е издал присъдата като първа инстанция, ако в течение на три години от изтичане на срока на наложеното с присъдата или намалено с работа или помилване наказание не е извършил друго престъпление, наказуемо с лишаване от свобода или с по-тежко наказание:

Добро поведение.

1. ако е имал добро поведение и (6)
2. ако при умишлено престъпление е възстановил причинените вреди.“

В горния тригодишен период не трябва да бъдат извършени никакви престъпления. Важно е да се знае, че реабилитацията по съдебен ред няма да бъде допусната дори ако престъплението не е довършено до край, тоест е само опит. (7)

Положително поведение и поправени вреди.

Как да се реабилитирам? Адвокат, Lawyer, attorney at law, PlovdivНеобходимо е осъденият да покаже последващо положително поведение, когато престъплението е извършено умишлено и има пострадал.(8) Причинените вреди – имуществени и неимуществени, трябва да бъдат поправени лично ( NB. за да бъде непълнолетен освободен от наказателна отговорност, то той трябва да поправи само неимуществените вреди лично или с/чрез трето лице).

Това изискване не е абсолютно, ако има уважителни причини за необезщетяването. Отново са необходимо доказателства за същото. (9)

Поправянето на вредите е едно от доказателствата, които молителят в производството по реабилитация, трябва да докаже. Често обезщетяването непосредствено предхожда искането до съда или се извършват в хода на делото.

Реабилитация според обхвата.

Според своя обхват реабилитацията бива отново два вида: 1 пълна (абсолютна) и 2 непълна.

1 При пълната реабилитация осъждането и последиците му се заличават с изтичането на следните срокове:
„1. двадесет години, ако наказанието е доживотен затвор без замяна или доживотен затвор;
2. петнадесет години, ако наказанието е лишаване от свобода повече от десет години;
3. десет години, ако наказанието е лишаване от свобода от три до десет години;
4. пет години, ако наказанието е лишаване от свобода по-малко от три години, и
5. две години за всички останали случаи.“

Без нови престъпления.

Задължително условие е в тези срокове да не бъде извършено ново умишлено престъпление от общ характер, за което се предвижда наказание лишаване от свобода.
2) При непълната реабилитация фактът на осъждането се заличава, „освен ако в някое отношение със закон или указ е установено противното.“
Същата може да настъпи „по право“ или по силата на съдебен акт.

Каква е процедурата по реабилитация?

Процедурата по реабилитация е усложнена с формалности, за които трябва да се следи индивидуално във всеки случай. Всеки отделен казус във връзка с предходно осъждане, за което се иска реабилитация, трябва да бъде разгледан внимателно с оглед всички наказателноправни последици, които са произтекли от присъдата – наказание, срокове и други особености.

Усложнена е както споменах и самата процедура, която е съобразена също с конкретния казус. Зависимост от различни факти трябва да се определи кой ще е съдът, който трябва да разгледа молбата, какви документи са необходими и други.

Съвет!

Law office Plovdiv, Lawyer SofiaСъветваме Ви да не предприемате действия по реабилитация, без да сте се консултирали предварително с адвокат. Предвид многобройните казуси по този въпрос, които сме разрешили успешно, може да Ви гарантираме бърза и адекватна консултация.

Горното би Ви спестило много време и допълнителни разходи. Причината за това е, че в случай, че молбата Ви за реабилитация бъде отхвърлена като недопустима, нова такава не може да бъде подадена по-рано от 1 година от определението на съда. (10)

Ограничения при РЕАБИЛИТАЦИЯТА.

При кои престъпления не се допуска реабилитация?
1) Заличаване на осъждането е неприложимо при престъпления против мира и човечеството и престъпления против Републиката. При такива престъпления е възможна само непълна реабилитация и то по съдебен ред. (11)

Реабилитация при повторност и опасен рецидив.
2) Реабилитацията не се взема предвид при определяне наличието на повторност или опасен рецидив, ако не са изтекли 5 години от изтърпяване на наказанието по предишните присъди.

 

Длъжности, за които не може да бъдете нает въпреки реабилитацията.

3) Въпреки настъпила реабилитация като магистрат не може да постъпи лице, което е било осъдено за лишаване от свобода за умишлено престъпление (ЗСВ). Подобно ограничение е наложено и за държавните служители в Министерството на вътрешните работи.

Еднократност на реабилитацията.

4) В случай, че осъденият вече еднократно е бил реабилитиран по право, то той не може да бъде реабилитиран повторно, ако бъде осъден за други престъпление, което е извършил като пълнолетен. НО в случай, че като непълнолетен е бил реабилитаран по право, то той може да бъде реабилитиран отново в случай, че новото му осъждане е заради престъпление, което е извършил като все още непълнолетен.(12)

*Използвана литература:

1. ( Р № 113 от 18.07.2019 г. по н. д. № 285 / 2019 г ВКС; Р № 426 от 03.02.2009 г. по нд № 398/2008 г.на ВКС; Р № 40 от 12.03.20113 г. по нд № 2159/2012 г. на ; Р № 217 от 01.06.2015 г. по н.д. № 413/2015 г. на ВКС; Р № 459 от 11.02.2015 г. по нд № 1462/2014 г. на ВКС;)
2. (Р № 1246 от 04.02.2015 г. по адм. д. № 12258/2014 на ВАС)
3. (Р № 25 от 6.II.1989 г. по н. д. № 731/88 г., II н. о.)
4. (Р № 21 от 28.I.1991 г. по н. д. № 558/90 г., III н. о.)

5. Гигринов А., Наказателно право на РБ , Обща част, изд, Софи Р, 2009 г.
6. (Р № 100 от 27.12.1988 г., по н.д. № 95/88 г., ОСНК; Р № 31 от 30.I.1984 г. по н. д. № 691/84 г., I н. о.)
7. (Р № 108 от 26.II.1986 г. по н. д. № 42/86 г., I н. о.; ТР № 20 от 17.V.1983 г. по н. д. № 21/83 г., ОСНК; О № 590 от 29.ХII.1977 г. по н. д. № 604/77 г., II н. о.)
8. (Р № 427 от 24.03.2016 г. по н. д. № 1472 / 2015 г. на ВКС)
9. (Р № 427 от 24.03.2016 г. по н. д. № 1472 / 2015 г. на ВКС)
10. (ТР № 20 от 17.V.1983 г. по н. д. № 21/83 г., ОСНК)
11. (Р № 145 от 27.11.2018 г. по гр. д. № 527 / 2018 г. на ВКС)
12. (Р № 262 от 03.08.2015 г. по н. д. № 789 / 2015 г. на ВКС; Р № 79 от 02.04.2018 г. по н. д. № 126 / 2018 г. на ВКС)

**Свързани теми:

Адвокат на престъпник.
Реторсия в правото.
Да убиеш ли крадец при неизбежна отбрана.
Неизбежна отбрана. Добър ли е законът?
Клевета и обида към политици?
Условно осъждане по чл. 66 от НК.
Освобождаване от наказателна отговорност – чл. 78а от НК.
Измама с улуци.

***Настоящата статия не е изчерпателна. Тя отразява личното мнение на автора Борислава Мяшкова – юрист в кантората на Росен Димитров, адвокат в Пловдив и София.

10 мнения за “Реабилитация или как да изчистим съдебното си миналo?

 1. Хубава статия, но непълна. Липсва информация за реабилитация при условна присъда при наличие на предходна реабилитация по право. Съответно не е коментирано наличието на противоречива съдебна практика по въпроса в прилагането на чл. 87, ал. 1 от НК. Предполагам, че липсата се дължи на факта, че проблемът не е свързан с повода за написване на статията.

  1. Съдена съм за клевета. Наказанието е глоба и обществено порицание. Глобата е платена. След колко време ще имам чисто свидетелство за съдимост?

   1. Здравейте , мой близък не получи реабилитация по право след определения от закона срок след изтърпяване на 7 мес.ефективна присъда за шоофиране с алкохол -минаха 5 години от деянието -беше отново осъден тази година за същото деяние и прокуратурата предира точно за това -та въпросът мие : реабилитация по-право е така нареченият автоматичен акт от съда защо той нее направен и защо в течение на повече от две години близкият ми се води осъждан -съответно и сега тва го взема под внимание прокуратурата-слез като вече е издадена присъда с лек режим -тя отново повдига обвиние за промяна на режима в тежък -близкият ми е осъден ефетивно отново за алкохол -а по закон трябва да получи условна присъда ако съдът си беше свършил работата по -реабилитацията или бъркам -Моля за съвет -Благодаря

 2. Имам въпрос направих акумулация на три присъди имам и глоба ,но не съм я платил ..Извадих си свидетелство за съдимост и се водя осъждан ..Мина ли са над 8 години трябва ли да подам молба за реабилитация

 3. Здравейте, пра дядо ми е убит от Нрадния съд 1945г, искам да го реабилититрам. Какво да направя

 4. Здравейте,
  При условна присъда 3 мес. и изпитателен срок от 3г. за шофиране в нетрезво състояние, може ли да ми кажете след колко години настъпва абсолютна реабилитация – след изтичане на изпитателния срок, след 5г.(3г. изпитателен срок + 2г), или след 8г. (3г. + 5г.), според чл. 88а? Може ли осъденият да работи като учител след реабилитация (3г изпитателен срок) или е необходима абсолютна реабилитация? Няма други нарушения.
  Благодаря Ви!

 5. Мога ли да бъда амнистиран, ако съм получил веднъж реабилитация и ако да, как мога да запозная народното събрание с моя казус та да го разгледат ? Има ли някаква специална процедура за изпълнение за това? До колкото знам само народното събрание може да дава амнистия и то със закон, но не знам как мога да ги запозная с моя казус/случай/ситуация.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *