Прихващане (Компенсация). Прихващанията в КТБ.

puzzle_puzzle_piece_play_221059Прихващане е един от начините за изпълнение на задълженията. С извършването му взаимните задължения се прекратяват напълно или до размера на по-малкото от тях.

То се извършва в случаите, когато две лица си дължат взаимно еднородни вещи или пари. Прави се с цел спестяване на разноски и време по изпълнението на двете задължения.

Пример 1: Иван е дал в заем 1000 лева на Петър. Дошло е времето, когато Петър трябва да върне парите, които дължи на Иван. В същото време Петър е продал старата си кола на Иван за 1000 лева. В този случай Петър заявява на Иван: Няма да ми даваш 1000 лева за колата, но и аз няма да ти давам 1000 лева за заема.

В дадения пример погасяването е пълно, тъй като двете лица си дължат равна сума пари. То може да бъде извършено и когато те си дължат различни по размер суми. Тогава погасяването става до размера на по-малката от тях. Уредено е в Закона за задълженията и договорите. Чл. 103 на този закон казва: “Когато две лица си дължат взаимно пари или еднородни и заместими вещи, всяко едно от тях, ако вземането му е изискуемо и ликвидно, може да го прихване срещу задължението си.“

Законовите предпоставки за допустимост на прихващането са няколко:
1. Лицата, които си дължат да са едни и същи.
2. Тези лица да си дължат едно и също нещо (зеле срещу зеле или пари срещу пари).
3. Времето за плащане (изпълнение) да е настъпило – настъпил падеж.
4. Яснота и безспорност кой какво дължи (ликвидност и изискуемост).

По подобен начин стои и въпросът с нашумелите в медиите прихващания в КТБ.
Според чл. 4 ал. 1 от Закона за гарантиране влоговeте в банките, Фондът за гарантиране поема пълно изплащане на влогове до размер на 196 000 лева. Така, когато едно лице има в дадена банка – например 296 000 лева и банката фалира, то това лице ще получи само 196 хил. и ще загуби 100 хил., които има над гарантирания от закона размер.

За да избегне този неблагоприятен резултат, това лице с Договор за цесия. Цесиите в КТБ, прехвърля сумата над гарантирания минимум на друго лице. Това друго лице, обаче, има кредит към КТБ от 100 000 лева. Благодарение на цесията, съгласно която първото лице му прехвърля своята горница в размер на 100 000, това второ лице, вече има двойно качество в КТБ – дължи 100 000 от кредит и “има“ на влог 100 000 получен от цесията.

Съгласно възможността предвидена в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) заявява на КТБ, че прихваща вземанията си: няма да изплаща на банката 100 000 от кредита, а банката няма да му изплаща 100 000, които той “има“ на влог, получени от договора за цесия.

Пример 2: Иван има влог от 296 000 в КТБ. Петър дължи 100 000 на същата банка. Иван може да си получи от банката само 196 000, които му гарантира законът. Затова прехвърля горницата от 100 000 на Петър с цесия. Така Петър получава от Иван влог от 100 000. Понеже Петър дължи от преди на същата банка 100 000 й казва: “Уважаема банко, имам заем от вас, но имам и влог, затова прихващам задължението си – аз не ви дължа нищо и няма да ви платя заема, и вие не ми дължите нищо, и няма да ми давате парите на влог.“

Така доста хитро и “законно“ Петър отказва да си погаси кредита и се осигурява срещу неплатежоспособността на другата страна.

Във втория пример прихващането също е пълно, както и в горния. Това не изключва възможността да бъде извършено прихващане ако сумите на страните са различни. За да се извърши прихващане не е нужна помощ от адвокат. Но в ред случаи адвокатския съвет би се оказал полезен.

Ето защо държавата предприе мерки за изменение на Закона за банковата несъстоятелност, според който прихващанията, извършвани след като банката е обявена в неплатежоспособност да бъдат недействителни, което според някои видни юристи и адвокати не следва да се допуска.

*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *