Права на длъжника и кредитора – кой има повече?

Права на длъжника и кредитора Адвокат в Пловдив и СофияПрава на длъжника и кредитора – кой има повече? Или иначе казано “Кой защитава законът – длъжника или кредитора?“ Тази статия бе провокирана от наложилите се мнения, че у нас няма закони, няма държава, никой не защитава обикновения – беден човек.

Законите били само за богатите, а защита получават само те. Нямало съд, нямало органи или по-скоро имало, но те били само в услуга на банки, монополи, колектори, други богаташи и т.н. Според мен споменатите мнения са неверни и несъстоятелни.

Ще дам и пример за мой клиент – кредитор по договор за наем на жилище, според който също няма държава и закони, които да го защитават. Надявам се с тази статия Права на длъжника и кредитора – кой има повече? да отговаря на тези въпроси. Тя изразява моето лично мнение, изградено въз основа на моя опит и практика.

Права на длъжника и кредитора – кой има повече? Мнения

Такива мнения имаше и съвсем неотдавна във фейсбук страницата ми под публикациите на статиите “Публична продан от ЧСИ на единствено жилище заради бърз кредит“ и “Ще оцелее ли абсолютната давност от 10 г. за заварените случаи?“ От тези коментари е видно, че масово е разпространено мнението, че държавата и законите защитават единствено кредиторите – банки и колекторски фирми.

Никой не защитавал длъжника. Той бил оставен на произволната воля на кредитора. Последният се възползвал от незнанието му и го принуждавал да подписва ужасяващи договори. Лисвали държавни регулатори, които да следят за всичко това и които да въведат определен ред в отношенията между частноправни субекти. Не на последно място нямало съд, а ЧСИ били за изтребване защото посягали на имуществото на длъжника.

Тази статия за права на длъжника и кредитора анонсирах в “Бързи кредити – защита от адвокат“. Автор Росен Димитров – адвокат в Пловдив и София.

В тази връзка интересен е въпросът за това предоставя ли законът ефективна защита за длъжника или предпочита защитата на интереса на кредитора. Отговорът на този въпрос ще бъде в следваща публикация. Сега само споменавам, че законът НЕ отдава приоритет в защитата на кредитора. Той е ориентиран доста благоприятно към длъжника и го брани с доста средства. Практиката ми обаче показва, че длъжниците умело не се възползват навременно от възможностите си. Сами подписват договори, крият се от съдебни призовкари и търсят адвокат когато е твърде късно! Така сами се поставят в безнадеждни ситуации, за което после търсят вината в държавата, закона, ЧСИ и т.н.

Права на длъжника и кредитора – кой има повече? Законодателна защита

Права на длъжника добър адвокат Пловдив и София
Има ли баланс на права?

Фактите оборват категорично споменатите мнения за липса на законодателна и съдебна защита за длъжника. Длъжниците разполагат с много и различни възможности да противодействат на неоснователни претенции на кредиторите си.

На първо място законът в България е въвел процедури за уведомяване на длъжниците за заведените срещу тях дела. Съдебните призовкари са длъжни да посещават адреса на длъжника поне три пъти. Съдът проверява служебно адресната регистрация, местоработата на ответника. Може да разпореди връчване по местоработата или мястото за осъществяване на стопанска дейност на длъжника (ответника). Ако пак не бъде намерен съобщението му се залепя на входната врата, връчва се на близки, иска информация от съседи, пуска се в пощенската кутия.

Посещаване и връчване на призовки по месторабота – още един проблем

Наистина се случва длъжниците да бъдат уведомявани за заведени срещу тях дела и за наложени запори чрез работодателя си. Това уведомяване гарантира правото им на защита, участие в производствата. Но! Такова връчване не веднъж е било критикувано с доста негативизъм. Това било защото ги злепоставяло пред колегите, работодателя и т.н.

Така при мен често се случва да дойде клиент, който недоволства, че НЕ е бил уведомен за делото, тъй като не си е бил вкъщи, а на работа. След него да дойде друг, който е възмутен, че са го намерили на работа и станал голям проблем.

Как е уведомяването в Англия съм засегнал в “Заповедно производство в Европа и България“.

Там призоваването става чрез изпращане на заповедта по пощата без обратна разписка. Явно авторитетът на британските кралски пощи (Royal Mail) и доверието в пощенските услуги в страната са огромни. Но пак остава въпросът за защитата на длъжника в случай, че отсъства от адреса си продължително време. В този случай той няма да получи съдебните книжа (които ще бъдат в пощенската му кутия). Това значи, че ще бъде осъден без да разбере. Очевидно проблемите, съществуващи у нас с осъжданията на длъжници, които “не са уведомени“ от съда за заведените срещу тях производства, съществуват и в Обединеното кралство.

Разбира се има и осъждания без знанието на длъжника. Повече в “Осъдиха ме без да знам? Още една причина!“ автор адвокат Росен Димитров Пловдив и София.

Хората, четейки фейсбук тълкуваха казаното според собствените си възприятия и логика. Така изхвърляха в кошчето ВСИЧКИ съдебни книжа (Заповеди за изпълнение, Искови молби, покани), които получаваха от държавните съдилища и ЧСИ.

Тук далеч не искам да каже, че всичко с уведомяването е перфектно. Разбира се, че много често има нередности дори безобразия. Съдебни призовкари не посещават адреси, съгласно правилата, което води до проблеми, които за щастие са разрешими.

Уведомяване от съдебен изпълнител.

Права на длъжник и кредитор адвокатска защита Пловдив
Уведомяване от призовкар

Ако все пак длъжникът не може да бъде намерен, за което има причини, които ще посоча по-долу, то за заведени заповедни дела разбира от ЧСИ. Разбира защото последният му налага запор на заплатата и/или на банкова сметка. Така дори длъжникът умишлено да се крил от съдебните призовкари “разбира“ за делото.

 

Още възможности

Разбира е в кавички защото всъщност длъжникът (в общия случай) е разбрал за делото като е отказвал призовки или се е крил. След безусловното си вече уведомяване от ЧСИ у длъжникът пак има възможност да противодейства. Законът му дава още един месец да възрази срещу нередовното уведомяване (ако има такова), който срок започва да тече от момента, в който е разбрал за запора. А е разбрал, като работодателят му е дал запорното съобщение или не е успял да изтегли пари от банкомата.

Повече в “Запор и изпълнителен лист от ЧСИ? Не всичко е приключено!“ Автор Росен Димитров – адвокат в Пловдив и София

И така, въпреки, че тази жена не беше узнала за делото и беше “дадена“ на ЧСИ, възрази чрез мен като адвокат срещу издадения изпълнителен лист пред по-горния съд на този, който беше издал листа. И успя! По-горният съд прие нейното възражение спря делото при ЧСИ и възстанови сроковете които жената бе изпуснала, понеже не бе узнала за делото.

Защита на длъжника по изпълнителни дела

Законът държи и сметка за това, че длъжниците не могат да бъдат оставени без средства за препитание. Затова предвижда, че ако заплата или пенсията на длъжника е минимална от нея не могат да се удържат суми. Не може да се посяга на машини, инструменти, пособия и книги, необходими за работата на длъжника.

Същото е за земите на длъжника ако е земеделски стопанин. Защитават се животните на длъжника – две глави добитък, една крава, пет глави дребен добитък, десет пчелни кошера и домашните птици и необходимата храна за изхранването им.

Защита на жилището на длъжника

 

Адвокат в Пловдив и София кредити наеми
Защита на дома

Жилището на длъжника също не подлежи на принудително изпълнение. Това ако той и членовете на семейството му, с които живее заедно, нямат друго жилище, независимо от това, дали живее в него. Това е десетилетно правило в гражданския процесуален кодекс.

Много важно е последното “независимо от това, дали живее в него’‘. Това означава, че ако длъжникът има едно жилище, но примерно го отдава под наем, но пък живее при родителите си, то пак това негово жилище не може да бъде иззето.

Правилото обаче за несеквестируемост на жилището на длъжника не е абсолютно.Ако той го ипотекира, сам се отказва от законовата си защита и ако не изпълни задълженията си единственото жилище може да бъде продадено от съдебния изпълнител.

Повече в “Защита от действия на ЧСИ при издаден изпълнителен лист“ Автор Росен Димитров – адвокат в София и Пловдив

Законът, дори и при такива хипотези на станало осъждане и образувано изпълнително дело, дава възможност на неучаствалата в процеса страна да реализира правата си. Предоставя се законова възможност за защита и предприемане на действия по приключилото вече производство.

Правата на длъжника и кредитора – кой има повече? Съдебна защита

Защита на и кредитора. Адвокат в София и Пловдив
Съдебна защита на длъжника

Съдът също не е безразличен към различни видове договори, които нарушават законите по различни причини. Договорите могат не само да противоречат на закона. Те могат да го заобикалят или да нарушават морала. Моралът или добрите нрави се нарушават при прекомерен размер на лихви, неустойки и обезпечения. Такива договори са недействителни и съдът не се колебая да ги обявява за такива.

Съдебната практика, за разлика от общественото мнение, вече доста богата с осъдителни решения срещу монополни дружества, банки и т.н. Има и много отхвърляне на техни неоснователни искове.

Тук дори не споменавам въведената абсолютна давност от 10 г и то за заварени случаи – т.н. мигновена давност в полза на длъжника.

Абсолютната давност влиза в сила от 03.06.2021 г. Със Закон за допълнение на Закона за задълженията и договорите, обнародван в ДВ, бр. 102 от 01.12.2020 г., в сила от 03.06.2021 г. законодателят прие НОВА разпоредба, която предвижда, че с изтичането на десетгодишна давност се погасяват парични вземания срещу физически лица, независимо от прекъсването й, освен когато задължението е отсрочено или разсрочено.

Каква е защитата на кредитора?

Както анонсирах в началото ще разкажа и за мой клиент на име г-н Антонов. Той е отдал под наем свой наследствен апартамент. Този мой клиент е обикновен човек, който работи и има допълнителен доход към неголямата си заплата от наема. Сключил е договор с наемател, плаща данъци на държавата. Тоест кредитор е по договор за заем на апартамент. Както често се случва по договори за парични заеми или на наеми на имоти длъжниците решават, че не трябва повече да си плащат. Поради това е завел няколко висящи към момента дела срещу наемателите си.

Какво се случва с кредитора – наемодател?

Договорът под наем е подписан с един наемател – жена г-жа Соколова. След това наемателката се е нанесла в жилището с цялото си семейство, включително с децата си и техните деца – нейни внуци. Така в имота на наемодателя заживяват 6 /шест човека/. Няколко месеца си плащат наема, после започват да плащат наполовина, след това колкото решат, че трябва да платят и накрая спират плащанията. Г-н Антонов започва да им звъни по телефона, наемателите обещават да платят, но не го правят. После спират да му вдигат телефона. Не му отварят вратата като отиде да си иска парите лично.

Оплакват се от него, че са им нарушени правата

Явно с обажданията си по телефона и с няколкото си посещения в собствения си имот, за да си иска парите г-н Антонов е създал дискомфорт на хората. Поради те се оплакали срещу него. Това накарало наемодателя да потърси адвокатска помощ, поради чудото, в което е попаднал.

Съдебни дела срещу наемателите

Съдебна защита от Адвокат в София и Пловдив
Съдебни дела срещу наемателите

Тъй като г-н Антонов искаше да опита всичко да уреди нещата доброволно – без съдебна намеса, решихме да опитаме последен вариант като изпратим на наемателите покана да платят и да напуснат имота. Те получиха поканата, но я игнорираха (така става и с много длъжници по кредити). Така пътят към съда остана единствения възможен вариант за защита.

Първото дело – принудително извеждане от наетия апартамент

Първото дело е за принудително извеждане на наемателите от имота. Вероятно знаете, че няма друга законова опция за наемодателя да “изгони“ наемателите си, каквото и да направят с имота му. Ако лично ги изхвърли може да му бъде търсена наказателна отговорност. Делото към момента не е приключило, но тъкмо преди съдебното заседание, което предстои, наемателите се изнасят и няма следа от тях.

Второ и трето дело – дължими суми за наем и изпълнително дело при ЧСИ

адвокат в Пловдив и София съдебни дела
Съдебни дела

Второто дело е за наплатели наеми и сметки. Снабдихме с изпълнителен лист и образувахме дело при Частен съдебен изпълнител. ЧСИ наложи запор на заплата на длъжника. Оказва се обаче, че длъжникът по договора (жената, която се нанесла със семейството си) е на минимална работна заплата и работодателят й не може да прави удръжки. Защо? Защото законът защитава длъжника и средствата му за живот.

Това не е всичко – ще има ли четвърто дело?

Това не е всичко. Както споменах наемателите са напуснали имота точно преди делото за принудителното им извеждане. Вероятно се досещате за състоянието, в което са оставили имота. Състоянието е покъртително, по думи на г-н Антонов. Разбира се това дава право на наемодателя да съди наемодателите си за огромните имуществени щети.

Какво мисли г-н Антонов за защитата на длъжника и за законите?

Г-н Антонов също, както много длъжници, е възмутен от държавата и законите. Това е така защото е осъдил длъжниците си по всички дела и вероятно ще го направи и по четвъртото, но НЕ може да си вземе парите. Не може защото длъжникът е защитен от закона. В случая бившият наемател работи на минимална заплата, която си получава, вероятно работи на черно, сключил е друг договор за наеми и си живее спокойно.

Според него има съществува господство на длъжника

Права на длъжника и кредитора адвокатска кантора Пловдив
Господства ли длъжникът?

Така г-н Антонов не получи парите си от наема, плати на адвокат за делата си, осъди длъжника си, който му съсипа имота, НО вероятно нищо няма получи. Поради законовата защита на длъжника той вероятно няма да заведе дело за реално разрушения си имот и вещи. Няма да го заведе защото ще го спечели, но няма да може да получи парите си от длъжника дори с ЧСИ поради несеквестируемост на минималната работна заплата, от което длъжника умело се възползва.

Какво става в крайна сметка със “ защитения“ кредитор и “незащитения“ длъжник?

Кредиторът г-н Антонов за една година не получи доход от имота си. Имаше притеснения за парите и имуществото си. Плати на адвокат да дела, плати съдебни такси и на ЧСИ. Накрая получи разбит имот, за ремонт и ще трябва да даде още пари!

Длъжникът г-жа Соколова една година живя със семейството си безплатно. Беше осъдена, но не се е трогнала, защото знае, че е на минимална заплата, която не могат да й запорират. Доволни са и членовете на семейството й – те не са страни по договора за наем. Така спокойно могат да си наемат друг апартамент при същите изгодни за тях условия (живот на чужд гръб).

В обобщение

адвокат Росен Димитров Пловдив и София
Абсолютна давност

Както съм отбелязвал и преди, включително за сп. Правен свят по повод въведената абсолютна давност от 10 г., с която реално се отнемат пари от кредитора в полза на длъжника, у нас широка подкрепа намират социалистическите възгледи, според които по-бедният (разбира се длъжникът) е добър, а по-богатият (по-принцип кредиторът) е лош.

 

Да има ли право длъжникът да вземе пари без да ги връща?

Според мненията цитирани в началото трябва да се даде право да длъжника да вземе пари, които ако реши може да не върне – без да му се търси отговорност. За да не му се търси принудително изпълнение трябва да се забранят, дори изтребят, съдебните изпълнители, защото посягат на парите му – без значение, че това са пари на друг. Същото е и с идеите за въвеждане на допълнителни държавни регулации при договарянето между частноправни субекти.

Надзор, централизъм, планова икономика?

Твърде сериозна намеса на държавата в стопанските отношения между страни по договор са характерни за плановата социалистическа икономика и върховен надзор от единствената партия – майка, чрез репресивния апарат на държавна сигурност. Още съвсем малко разсъждения в тази насока и ще стигнем до идеите за диктатура на пролетариата (диктатура на работническата класа), прокламирани от Карл Маркс.

Законите в България защитават длъжниците в по-висока степен от кредиторите

защита на длъжника адвокат в Пловдив и София
Как осъдихме банката?

Законодателството в България защитава длъжника в достатъчна степен. По-голяма защита чрез още държавни регулации в негова полза ще оставят кредитора на произволната му воля дали ще му плати или не. Така едната страна ще се ползва с прекомерни гаранции и права за сметка на другата, която няма да има никакви. Законът ще загуби функцията си на балансьор, а еднаквото третиране на правни субекти ще стане мит. Защитата на взаимни интереси ще изчезне. От правото ще се възползва само едната страна, която често е недобросъвестната (както г-жа Соколова). Това пък ще наруши и останалите принципи на правото за равенство, за добросъвестно изпълнение на задължения, за забрана за неоснователно обогатяване и т.н.

Защо най-често са проблемите за длъжника?

Проблемите за длъжниците най-често са поради това, че не живеят на адресите, на които са регистрирани. Така не могат да бъдат намерени и после си задават въпроса “Как ме осъдиха без да знам“. Или ако са адреса си отказват да получават съдебни съобщения до тях, като мислят, че така ще избегнат отговорност. Проблем е и недоверието към адвокати, държавни институции, съд , както и към всичко останало. Това недоверие, умело насаждано от политически партии, които преследвайки лични амбиции, е в пряка връзка и причина за тези проблеми. Но пък тези, които нямат доверие на държавата и законите имат безрезервно доверие към съмнителни кредитори, чиито договори подписват безрезервно.

Недоверие в държавата и институциите

В крайна сметка за това си недоверие и към адвокати, чиито услуги не ползват навреме, стигат до крайно неблагоприятни за тях ситуации, за които търсят вината в друг, но пък си плащат сами…
Тоест, според мен, законите в България защитават длъжниците в по-висока степен от кредиторите. Мисля, че примера с г-н Антонов и г-жа Соколова показва това.  Надявам тази статия “Права на длъжника и кредитора – кой има повече?“ да е била интересна и обективна.

*Повече на www.advokatdimitrov.com

*Свързани теми:
Правата на обикновените хора.
Съдът и монополите.
Защита от колектори, кредити и ЧСИ.
Защита от адвокат и процесуално представителство.
Бързи кредити – защита от адвокат.
Публична продан от ЧСИ на единствено жилище заради бърз кредит.
Банка, кредит, дело, адвокат и ЧСИ.
Адвокат срещу ЧСИ?
Адвокат за дела срещу колекторски фирми.
Адвокат Росен Димитров: Няма списък със забрани за колекторите.
Адвокатска защита на длъжници и кредитори по изпълнителни дела.

***Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат в Пловдив и София.

Едно мнение за “Права на длъжника и кредитора – кой има повече?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *