Отговорност за вреди от лош път – кой да съдя?

Отговорност за вреди от лош път - кой да съдя адвокатОтговорност за вреди от лош път – кой да съдя? “Пред къщата ни има голям канал. От общината го изкопаха за отводняване, но го оставиха отворен без да го обезопасят. Тротоарът също е лош, плочките са малко и разместени. Като се прибирах се подхлъзнах и паднах в канала. Сега съм със счупен крак и платих 1 600 лева за операция! Какви са правата ми?“

Отговорност за вреди от лош път

Настоящата статия е за действителен случай от практиката ми, при който млада жена пострада заради неподдържана пътна инфраструктура. Жената заведе дело срещу общината за имуществени и неимуществени вреди в резултат на падане в общински канал, намиращ се на тротоар.

Кой е собственик на пътищата?

Според Закона за пътищата автомагистрали, скоростни пътища и пътищата от първи, втори и трети клас, които осигуряват връзки за транспорт от национално значение и образуват държавната пътна мрежа са републиканските пътища. Местните пътища са общински и частни. Те са за обществено ползване и осигуряват транспортни връзки от местно значение, като са свързани с републиканските пътища и с улиците.

Повече в Отговорност на общината за вреди от непочистен сняг. Автор Росен Димитров – адвокат в Пловдив и София

“Държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност.“

Републиканските пътища са изключителна държавна собственост. Общинските пътища са публична общинска собственост. Републиканските пътища се управляват от Агенция „Пътна инфраструктура“, а общинските пътища – от кметовете на съответните общини.

Какво казва законът за общинските пътища?

отговорност за вреди, адвокат в Пловдив и СофияЗаконът за пътищата регламентира собствеността върху общинските пътища, като за титуляр на правото на собственост върху тях е общината. Според този закон изграждане, ремонт и поддържане на общинските пътища и друга инфраструктура се осъществяват от общините. Съгласно Закона за движението по пътищата лицата, които стопанисват пътя, имат задължение да го поддържат в добро и изправно състояние.

Следователно собственикът носи задължението да поддържа пътя, в това число тротоарите и другите зони за движение на пешеходци в изправно състояние, така че същите да могат да бъдат ползвани по предназначение.

Повече в Мога ли да осъдя държавата? Автор Росен Димитров, адвокат в София и Пловдив

Според трайната практика на съдилищата за реализирането на отговорността на държавата за дейността на администрацията, трябва да са налице следните обстоятелства: Незаконни актове, действия или бездействия на нейните органи или длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност и ...

Тези задължения важат с още по-голяма сила за зимата, когато поддържането на пътища и тротоари в добро състояние включва и дейности по чистене на сняг, пръскане на пясък, обезледяване и други.

Кой дължи обезщетение при инцидент на пътя?

Пострадалите заради лоши път, тротоар, дупки, непочистен сняг и др., могат да заведат дела за парично обезщетение. Както вече се посочи отговорност носят собствениците на съответното съоръжение. Това е така, защото собственикът на съответният път е длъжен да изпълнява задълженията си посредством възлагане на определена работа на лица – служители, които работят по договор. Тяхна е отговорността при евентуални пропуски и появили се проблеми на пътя, да вземат необходимите мерки. Тези мерки са в изпълнение на служебните им задължения и да осигурят безопасното и удобно придвижване по улиците, и пътищата на всички участници в движението.

Отговорността за вреди е за собственика

адвокат в Пловдив за обезщетение за вредиТоест собственикът на пътя изпълнява задълженията си по поддръжка на пътната инфраструктура чрез свои служители. В случай, че служители на собственика на пътя (напр. общината) не са изпълнили задължението си да обезопасят опасен път, улица тротоар и т.н. или са пропуснали да отстранят евентуални неравности, от които на настъпили вреди, то отговорност носи собственикът на пътя. Отговорността е въпреки, че вредите са в резултат на неизпълнение на задължения от лица, на които собственикът е възложил работа по изграждане или поддържане на пътища.

Отговорност за вреди за чужди действия

Съгласно съдебната практика отговорността на собственика на пътя е за чужди виновни противоправни действия (лошо изграден път) или бездействия, (незапълнена дупка). По своя характер тази отговорност е безвиновна (собственикът няма пряка вина, отговаря за вината на друг), обезпечителна и се поражда при наличието на вреди, причинени на пострадалия от лице, на което отговорният е възложил изпълнението на работа – например от пътностроителна или почистваща фирма.

Какво е нужно за завеждане на дело?

Наличието на вреди. Тези вреди да са причинени виновно и противоправно от други лица, на които е възложена работа (напр. от общината), вредите да са причинени при или по повод изпълнението работата от действие (некачествен ремонт) или бездействие (неосъществен ремонт). Съгласно закона  обезщетение се дължи за всички вреди – имуществени и неимуществени, които са последица от увреждането.

Съдебен процес!

Често в съдебните процеси по дела за обезщетения за вреди собственикът на пътя се опитва да докаже своята неотговорност. Доказва се и изключителна вина на пострадалия. Оборват се доказателствата, вредите, както и причинно-следствена връзка между инцидента и настъпилите вреди. В съдебното производство се назначават и съдебни експертизи, изискват се документи от болници, строителни книжа, разпитват се свидетели. Делата не са елементарни и в случай, че се докаже вина на пострадалия обезщетение може да не се получи, а при съпричиняване на вредата то да бъде значително редуцирано!

*Повече на www.advokatdimitrov.com

**Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат в Пловдив и София.

***Свързани теми:
Неимущeствени вреди
Обезщетение за вреди
Обезщетение при смърт на пътя
Отговорност на общината за вреди от непочистен сняг?
Неимуществени вреди при смърт на близък
Мога ли да осъдя държавата?

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *