Защита от адвокат и процесуално представителство

Адвокат в Пловдив и София, защита от адвокат - Пловдив и София

Защита от адвокат! Настоящата статия е засягана от мен – адвокат Росен Димитров, осигуряващ Адвокатска защита в Пловдив и София, в редица мои публикации.

Това са “Адвокат ли…?“, “Не без адвокат“, “Представителство.Упълномощаване. Пълномощно“, “Малка радост с помоща на адвокат!“ и др. С тях съм се опитвал да изясня нуждата от адвокат, функцията на адвоката и ролята му за защита на правата на гражданите.

Със статията “Защита от адвокат и процесуално представителство“ ще се опитам да внеса още необходими разяснения във връзка със защитата и осъществяването правата на гражданите.

ПОНЯТИЕТО АДВОКАТ.

Понятието “адвокат“, нерядко се използва като синоним на лице, което има юридическо образование, което е неправилно.

Всеки адвокат задължително е юрист, но не всеки юрист има качеството на адвокат [1].

При упражняването на своята професия, адвокатът трябва да бъде абсолютно независим. Единствените ограничения в дейността му следва да бъдат наложени от рамката на закона и интересите на неговия доверител (клиент – добавка моя: адвокат Росен Димитров) [2].

Отношенията между адвоката и неговия клиент трябва да се основават на доверие един към друг. Това се предопределя от характера и предмета на договора за правна защита и съдействие. Подобен договор, при който клиентът няма доверие на своя адвокат, или обратно, е безсмислен изначално [3].

АДВОКАТСКА ТАЙНА.

Едно от най-важните задължения на адвоката при упражняването на неговата професия е съблюдаването на поверителността.

Информацията, която адвокатът получава от своите доверители (клиенти – добавка моя: адвокат Р. Димитров) във връзка с реализацията на тяхната защита, следва да се приема като адвокатска тайна. Адвокатът е длъжен да пази адвокатската тайна без ограничение във времето [4].

Защитата, която всеки адвокат е длъжен да осъществява, е основно негово задължение и право на всеки гражданин.

Нещо повече – правото на защита от адвокат е гарантирано от Конституцията.

Според чл. 56 от същата „всеки гражданин има право на защита, когато са нарушени или застрашени негови права или законни интереси. В държавните учреждения той може да се явява и със защитник.“

Личното ми мнение, е че този конституционен текст не е съвсем точен или по-скоро е непълен.

Според мен той би следвало да гласи: „Всеки гражданин има право на защита, когато СЧИТА, ЧЕ са нарушени или застрашени негови права или законни интереси. В държавните учреждения той може да се явява и със защитник.“

Тоест правото на защита да следва да бъде разширено не само когато правата са нарушени. А и когато всеки един от нас подозира, че правата му са поставени под каквато и да е заплаха.

Повече в “Правата на обикновените хора“.

Адвокат в Пловдив, защита от адвокат - Пловдив и СофияВ Конституцията има и други текстове, които гарантират защитата на гражданите.

Например чл. 34, ал. 4, гласи: „Всеки има право на адвокатска защита от момента на задържането му или на привличането му като обвиняем.“

 

Освен Конституцията, защитата от адвокат е гарантирана и в други закони.

Гражданският процесуален кодекс (ГПК) в чл. 32 посочва лицата, които могат да оказват защита по граждански дела. Това, на първо място, са адвокатите, след които законът предвижда защитници да бъдат родителите, децата или съпругът.

Защита от адвокат в НПК.

Адвокатската защита е регламентирана и в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК).

Чл. 91, ал. 1 отново на първо място посочва, че защитник на обвиняемия може да бъде лице, което упражнява адвокатска професия. Защитник може да бъде и съпругът, възходящ или низходящ роднина на обвиняемия.

Защита от адвокат в АПК.

Административно-процесуалния кодекс (АПК) също предвижда защита. Този кодекс обаче препраща към Гражданския процесуален кодекс (ГПК), като предвижда, че гражданите и организациите се представляват по закон и по пълномощие по реда посочен там. Тоест от лицата посочени в Гражданския процесуален кодекс.

Разбира се, ако гражданите имат нужните знания, могат да се представляват сами – без защита от адвокат.

Важно изключение от това правило са хипотезите на задължителна защита по определени наказателни дела. Това са случаите когато:

  1. обвиняемият е непълнолетен;
  2. обвиняемият страда от физически или психически недостатъци, които му пречат да се защитава сам;
  3. делото е за престъпление, за което се предвижда лишаване от свобода не по-малко от десет години или друго по-тежко наказание;
  4. обвиняемият не владее български език;
  5. интересите на обвиняемите са противоречиви и един от тях има защитник;
  6. е направено искане по чл. 64 или обвиняемият е задържан;
  7. делото се разглежда в отсъствието на обвиняемия;
  8. обвиняемият не е в състояние да заплати адвокатско възнаграждение, желае да има защитник и интересите на правосъдието изискват това.

Въпреки че всички процесуални закони предвиждат възможност защита да бъде реализирана и от близки на лицето, то няма съмнение, че предвид липсата на знания в областта на правото у родителите, децата или съпруга, то реално само адвокат би могъл да окаже ефективна правна помощ.

За реализирането на правото на защита от адвокат е необходимо той да разполага с представителна власт.

Тоест да бъде упълномощен.

Подробно тези въпроси съм разгледал в статията “Представителство. Упълномощаване. Пълномощно“.

Законът за адвокатурата предвижда, че адвокатът представлява своя клиент въз основа на писмено пълномощно.

Упълномощаването пред съд може да бъде извършено и устно в съдебното заседание. В този случай упълномощаването се вписва в протокола от съдебното заседание. Не е нужно адвокатското пълномощно да бъде нотариално заверявано. Нужен е само подпис на упълномощителя.

Във Франция например адвокат може да представлява клиент и без пълномощно. Нужно е само адвокатът да заяви, че е пълномощник на страната. Очевидно е, че във Франция доверието към адвоката и неговата дума са на изключително високо равнище.

attorney at lawЗаконът за адвокатурата посочва, че адвокатската защита се осъществява чрез устни и писмени консултации и становища по въпроси на правото; изготвяне на всякакви книжа – молби, тъжби, заявления, жалби и други, свързани с възложената от клиента работа; представителство на доверителите и подзащитните и защита на правата и законните им интереси пред органите на съдебната власт, административните органи и служби, както и пред физически и юридически лица.

Адвокатската защитата всъщност е по-сложен, комплексен и динамичен процес.

Защита от адвокат включва съвместна работа с клиента, изслушване, обясняване, диалог, изготвяне на анализ и предложения за алтернативно разрешаване на възникналия спор, осигуряване на достъп до различни специалисти, според профила на спора, но най-вече намиране на най-адекватното и своевременно решение на възникналия проблем, така че клиентът да се чувства спокоен и удовлетворен [5].

От качеството на защитата зависи в голяма степен както реализацията на личността в обществото, така и равенството на страните в съдебния процес. Ефективността на съдебната защита се детерминира не само от висотата на правно-теоретичната подготовка и от овладяването на знания от различни научни области, но и от умението на всеки адвокат да ги приложи [6].

Стар адвокатски виц.

Ефективната правна защита започва със среща между клиента и адвоката, в която се задават въпроси, дават се съвети и се провежда консултация. Отговор на въпроса каква е разликата между съвет и консултация дава един известен адвокатски виц:

Отишъл един беден човек при мастит и много добър адвокат. Човекът попитал адвоката: може ли един съвет? Адвокатът, нали бил много начетен и умен му отговорил: съвет ли искаш или консултация? Човекът се зачудил и питал: каква е разликата? Адвокатът отговорил: съветът е безплатен, а консултацията се плаща. Естествено човекът казал, че иска съвет. Тогава този най-добър адвокат отговорил: Моят съвет е да се запишеш на консултация при мен! 🙂

ЛОЯЛНОСТ.

Крайно необходимо условие за качествена защита е лоялността и доверието на страните. Опасни са случаите, в които клиентите скриват информация от своя адвокат. В практиката тези случаи не са рядкост. В стремежа си да се поставят в по-добра светлина и да очернят противника си някои клиенти спестяват неблагоприятни за тях факти, както и изопачават изгодните на опонента им обстоятелства.

Това води до предприемане на грешна стратегия от страна на адвоката и вероятен неуспех.

advokat v PlovdivБезплатна защита от адвокат. Възможно ли е бедняк да получи добър адвокат и то безплатно?

Гарантираното от Конституцията право на защита би било изпразнена от съдържание норма без възможността гражданите да получат безплатна правна помощ. Аз лично не познавам адвокат, който да няма поне няколко дела, които води без да е получил хонорар от клиента.

Възможността адвокат да оказва безплатна правна помощ (pro bono) на материално затруднени лица е предвидена в закона за адвокатурата. Безплатната правна помощ следва да се различава от благотворителността. Докато при последната се предоставят средства за някаква кауза, работата pro bono представлява осъществяване на професионална и висококвалифицирана дейност без заплащане [7] .

Практиката pro bono е разпространена в редица държави, като много от големите кантори всяка година й отделят определен брой часове. Това се смята за престиж за самата кантора, тъй като показва ангажираност към обществото и неговите социално уязвими групи [8].

За /не/уважението към адвокатите.

Съгласно Закона за адвокатурата пред съда, органите на досъдебното производство, административните органи и други служби в страната адвокатът е приравнен със съдията по отношение на дължимото му уважение и му се дължи съдействие като на съдия.

Защита от адвокат – Пловдив и София.

Адвокатът и трайно установеният адвокат от Европейския съюз имат свободен достъп и могат да правят справки по дела, да получават копия от книжа и сведения с предимство в съда, органите на досъдебното производство, административните органи и други служби в страната и навсякъде, където е необходимо, само въз основа на качеството си на адвокат или на адвокат от Европейския съюз, което удостоверяват чрез представяне на карта, издадена от Висшия адвокатски съвет.

Защита от адвокатПри вписването си в адвокатската колегия всеки адвокат полага клетва в тържествено заседание и подписва клетвен лист.

„Заклевам се да изпълнявам добросъвестно задълженията си като адвокат в съответствие с Конституцията, законите на Република България и морала, да бъда достоен за необходимите за професията доверие и уважение и чрез поведението си при нейното упражняване и в обществото да проявявам уважение към съда и органите на властта, да защитавам с всички допустими от закона средства правата и законните интереси на моите доверители и подзащитни и да не издавам тайните им. Заклех се.“

*Свързани теми:
- Адвокат ли...?
- Не без адвокат!
- Представителство. Упълномощаване. Пълномощно.
- Малка радост с помоща на адвокат!
- Правата на обикновените хора.
- Може ли бедняк да получи добър адвокат и то безплатно?
- За /не/уважението към адвокатите.
**Използвана литература:
[1] Станев Ст., Адвокатската професия в България , стр. 5
[2] Пак там, стр. 86
[3] Пак там, стр. 87
[4] Пак там, стр. 87
[5] Шаркова М., Процесуално представителство – статия.
[6] Розов Ф., Адвокатска защита по граждански дела, предисловие.
[7] Станев Ст., Адвокатската професия в България, стр. 143
[8] Пак там, стр 143

***Настоящата защита от адвокат – Пловдив и София не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.