Защита на потребителите в ГПК преди Коледа

Защита на потребителите, адвокат потребители в Пловдив и СофияЗащита на потребителите в ГПК преди Коледа. Със Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, обнародван в ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г. се правят редица изменения в ГПК. Променят се чл. 7, чл. 113, правила в заповедното производство – чл. 410 – 421, Изпълнителното производство – чл. 433, чл. 436 и Чл. 501а, ал. 4.

Повече в “Заповедно производство в Европа и България“. Автор Росен Димитров – адвокат в Пловдив и София.

Усилена защита на потребителите.

Чрез измененията се регламентира, че съдът вече ще следи служебно за наличието на неравноправни клаузи в договори с потребители. Въвежда се нова алинея, която гласи следното:
“Съдът служебно следи за наличието на неравноправни клаузи в договор, сключен с потребител. Той осигурява възможност на страните да изразят становище по тези въпроси.“

Промени в исковете на и срещу потребители.

Адвокат за защита на потребителите в Пловдив и София, Lawyer in BulgariaКъм текста на чл. 113, който гласи следното “Исковете на и срещу потребители се предявяват пред съда, в чийто район се намира настоящият адрес на потребителя, а при липса на настоящ адрес – по постоянния“, се добавя ново изречение. То е следното “Образуваните дела се разглеждат като граждански по реда на общия исков процес“.

Сериозни промени в заповедното производство за защита на потребителите.

Повече в “Заповед за изпълнение“. Автор Росен Димитров – адвокат в Пловдив и София.

При заявление за издаване на заповед за изпълнение, когато вземането произтича от договор, сключен с потребител, към заявлението се прилагат договорът, заедно с всички негови приложения и изменения, както и приложимите общи условия, ако има такива.

Заповед за изпълнение не се издава от съда, когато искането се основава на неравноправна клауза в договор, сключен с потребител или е налице обоснована вероятност за това.

По-дълъг срок за възражение.

Новите правила предвиждат два пъти по-дълги срокове за изпълнение и възражение срещу заповедта за изпълнение.

От 24.12.2-19 г. всеки длъжник вече ще разполага не с две седмици, а с един месец, за да плати след издадена заповед за изпълнение. Ще има един месец и за да възрази срещу нея. Освен това ще бъде предупреждаван за това, че ако го направи, рискува да понесе по-високи разноски. Един месец  вече ще е и срокът за обжалване на разпореждането за незабавно изпълнение (чл. 419).

Повече време за обжалване на действията за съдебния изпълнител.

Повече в “Защита от действия на ЧСИ при издаден изпълнителен лист“. Автор адвокат Росен Димитров.

Адвокат граждански дела в Пловдив и София, Lawyer in Plovdiv and SofiaСпоред чл. 436  Жалбата срещу съдебния изпълнител се подава чрез съдебния изпълнител до окръжния съд по мястото на изпълнението в двуседмичен срок от извършване на действието. Досегашният срок беше едноседмичен.

От 24 декември 2019 г. ще действа и ново правило за това къде се подават заявленията за издаване на заповеди за изпълнение срещу потребител – това вече няма да става до районния съд по постоянния адрес на длъжника, а до този, в който се намира настоящият му адрес. За всички останали длъжници остава старата подсъдност – по постоянен адрес или седалище.

Заявителите пък ще са длъжни да прилагат договора, от който произтича вземането им, заедно с приложенията и общите условия, ако искат да им бъде издадена заповед по чл. 410 ГПК срещу потребител. Ако съдът установи, че искането се основава на неравноправна клауза, сключена с потребител, ще отказва издаването на заповедта.

Банките.

Повече в “Производство по чл. 417 от ГПК“ и “Производство по чл. 417 от ГПК – част II“. Автор Росен Димитров – адвокат в Пловдив и София.

адвокат за Дела срещу банки, адвокат банки Пловдив и СофияБанките, когато искат издаване на заповед по чл. 417 ГПК въз основа на извлечение от счетоводните им книги, също ще трябва да представят и „документа, от който произтича вземането на банката, заедно с всички негови приложения, включително приложимите общи условия“.

Нови са и правилата за спиране на принудителното изпълнение на заповедта, когато е издадена срещу потребител. ГПК вече предвижда, че обезпечението, което внася длъжникът – потребител, за да го постигне, е до една трета от вземането. За всички длъжници отпада изискването искането за спиране на изпълнението да е направено в срока за възражение.

Спиране на незабавното изпълнение.

След влизане в сила на измененията в ГПК съдът, постановил незабавното изпълнение, ще може да го спре и без да е необходимо обезпечение, когато е направено за това, подкрепено с писмени доказателства, че вземането не се дължи, или че се основава на неравноправна клауза в договор, сключен с потребител, или че е неправилно е изчислен размерът му (само ако длъжникът е потребител).

*Свързани теми:
- Заповедно производство в Европа и БългарияЗаповед за изпълнениеЗащита от действия на ЧСИ при издаден изпълнителен листПроизводство по чл. 417 от ГПКПроизводство по чл. 417 от ГПК - част II
**Източник: Lex News
***Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат в Пловдив и София.

Едно мнение за “Защита на потребителите в ГПК преди Коледа

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *