Закон за равнопоставеност на жените и мъжете

Закон за равнопоставеност на жените и мъжетеНародното събрание прие нов Закон за равнопоставеност на жените и мъжете. Този закон е обнародван в Държавен вестник бр. 33 от 26.04.2016 г. и влиза в сила три дни след обнародването си. Състои се от шестнадесет члена, допълнителни и заключителни разпоредби. Закона за равнопоставеността на жените и мъжете урежда провеждането на държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете.

Целта  му е създаване на условия за реализиране на равни шансове на мъжете и жените, осигуряване на гаранции за равен достъп до всички сфери и области на обществения живот, постигане на личностна и професионална реализация, и развитие. Изгражда се институционална среда, определят се органите и механизмите за провеждане на държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете. Политика на държавата по равнопоставеност на жените и мъжете се основава на принципите на:

1. равни възможности за жените и мъжете във всички сфери на обществения, икономическия и политическия живот;
2. равен достъп на жените и мъжете до всички ресурси в обществото;
3. равно третиране на жените и мъжете и недопускане на дискриминация и насилие, основани на пола;
4. балансирано представителство на жените и мъжете във всички органи, вземащи решения;
5. преодоляване на стереотипите, основани на пола.

Министерският съвет определя държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете и приема Национална стратегия по равнопоставеност, както и планове за нейното изпълнение. Централните и териториалните органи на изпълнителната власт провеждат политиката по равнопоставеност на жените и мъжете в съответствие с Националната стратегия.

Към Министерския съвет се създава Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете, който е орган за осъществяване на консултации, сътрудничество и координация между централните, и териториалните органи на изпълнителната власт, и структурите на гражданското общество. Председател на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете е министърът на труда и социалната политика.

Организационното и техническото обслужване на дейността на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете се осигурява от Министерството на труда и социалната политика. Министърът на труда и социалната политика създава отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете, както и утвърждава условията и реда за получаване на отличителния знак след съгласуването им в Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете.

Държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете по области и общини се осъществява от областните управителии от органите на местното самоуправление съвместно с териториалните звена на министерствата, държавните и изпълнителните агенции и другите органи, създадени със закон, представителните организации на работниците и служителите, и на работодателите, неправителствените организации, работещи по проблемите на равнопоставеността на жените, и мъжете, както и други организации.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *