Закон за личния фалит – ще има ли желаещи да фалират?

Закон за личния фалит, адвокат в Пловдив и СофияЗакон за личния фалит – ще има ли желаещи да фалират? Закон за личния фалит – какво означава това? Знаят и осъзнават ли се последиците от приложението на Закона за личния фалит? Практиката ми и анализа на обществените настроения показва, че у нас преобладава мнението за нужда от Закон за личния фалит. Разбира се обществените настроения се различат от мнението на юристи, преподаватели и учени.

Закон за личния фалит – желан от длъжниците

Много хора виждат в личния фалит спасение и възможност за НОВО НАЧАЛО. Критикуват властите, които не въвеждали такъв благоприятен за длъжниците закон. България била единствената страна без такъв закон, което означавало, че не се полагат достатъчна грижа за лицата попаднали в ситуация на нужда от личен фалит.

Тази статия разглежда внесения в края на миналата година проект за такъв закон. Надявам се с нея да дам отговор на въпросите за личния фалит, за приложението му и последиците за фалиралото лицето след обявяването му като такова. Ще направя и лек сравнителен анализ (паралел) за това как е уреден въпросът за личния фалит в Европа и САЩ.

Закон за личния фалит е внесен в Народното събрание

Проект на такъв закон е внесен в НС 29.10.2020 г. от група народни представители от ВМРО. Името на закона не е “Закон за личния фалит“, а “Закон за защита на физическите лица при неплатежоспособност“. Предмет на този закон е защита на добросъвестни лица, намиращи се в неплатежоспособност. Цел на закона е защита на права и интереси на такива лица, преодоляване на състоянието им на неплатежоспособност и справедливо удовлетворяване на техните кредитори.

Закон за защита на физическите лица при неплатежоспособност – принципи, приложение, основание за защита

Според проекта на Закон за защита на физическите лица при неплатежоспособност първият принцип е ПУБЛИЧНОСТ. Акцентирам на това с големи букви, тъй като е изключително важно, което ще засегна по-долу. Следващите принципи са добросъвестност, зачитане право на труд и достоен живот, баланс на интереси на длъжник и кредитор бързина и ефективност.

Кой може да получи защита по Закон за защита на физическите лица при неплатежоспособност?

Защита по изпълнителни дела ЧСИ адвокат в ПловдивЗащита могат да получат физически лица, които не могат да изпълнят свои задължения в продължение на най-малко три месеца на стойност не по-малко от пет минимални работни заплати. Защита може да се получи за задължение до 200 000 лева, но само след като длъжникът предостави на кредиторите си цялото имуществено и бъдещите си доходи за пет години.

Защита само за добросъвестни

Силно внимание заслужава и това, че защита може да получи само добросъвестен длъжник. Какво означава длъжникът да е добросъвестен? Според закона е такъв ако не е предизвикал неплатежоспособността със свои умишлени действия или престъпление. Длъжникът трябва да не е получавал доход за последните 5 /пет/ години, не е открил свое имущество и не е създавал пречки за кредиторите.

Най-важното – Централен ПУБЛИЧЕН електронен регистър на неплатежоспособните

Съгласно закона (както и такива закони по света) се създава Централен електронен регистър на неплатежоспособните. В него се вписват лицата, които са неплатежоспособни или са били неплатежоспособни в миналото. В този регистър, освен името на длъжника, се вписва и цялото имущество на длъжника, и списък на кредиторите му. Този регистър е публичен, което значи, че всеки ще може да провери дали определено лице е неплатежоспособно.

Съдебно дело за обявяване на личен фалит

За да бъде обявена неплатежоспособност за определено лице се минава през съдебна процедура. Съдебното производство по обявяването на личен фалит – наречено защита при неплатежоспособност се развива пред Районен съд. В делото длъжникът декларира всички свои банкови сметки, пари, вещи – включително книги, авторски права. Декларира всичко получено за последните три години, както и всичките си кредитори. Ако са налице условията за неплатежоспособност на длъжника съдът го обявява за такъв. Важно следствие на съдебното решение, с което се обявява личния фалит на длъжника е назначаването на надзорен орган на длъжника. Законът използва точно този термин – НАДЗОРЕН ОРГАН.

Кой и как ще надзирава фалиралия длъжник? Надзорен орган на длъжника

Закон за личния фалит, защита на длъжника адвокат в ПловдивПоследица от фалита, че ще има контрол върху действията на длъжника от друг, който ще следи действията му. Ако длъжникът има повече кредитори (както ще е в масовия случай) контрольорите-надзорници на длъжника може да стигнат 5 /пет/ члена.

След приключване на гореописаните действия имуществото на длъжника се осребрява и продава. Парите на длъжника постъпват по открита сметка в полза на кредиторите. Последните се уведомяват чрез съобщение в централния регистър на фалиралите длъжници. Напомням, че този регистър е публичен и всеки има достъп до него. След изтичане на пет години (общата погасителна давност е такава) от фалита се погасяват всички задължения на длъжника и той се заличава от регистъра.

Закон за личния фалит – ще има ли желаещи да фалират?

Неизчерпателният анализ на закона, описан по-горе, според мен, означава, че предложеният Закон за защита на физическите лица при неплатежоспособност в случай, че бъде приет, ще бъде “мъртъв“ закон. И не само този закон. Ще е така, дори да бъде изменен драстично и пропуските му бъдат изчистени.

Ще има ли очакваното ново начало?

Според мен, никой няма иска да фалира или казано иначе да бъде обявен на неплатежоспособен и вписан в публичен регистър, че е такъв. Демонстрираните по форуми желания на длъжниците да фалират лично и да започнат нов живот ще се изпарят. Желаещите да фалират ще бъдат ще бъдат първите, които ще се обявят против това. Както обичайно ще обвиняват други, ще твърдят, че са ограбени и е станало по-лошо.

Защо никой няма да иска да фалира?

Добър адвокат в ПловдивНикой няма да иска да фалира защото никой няма иска това да е известно на всички. Няма длъжник, който да иска да вписан в публичен регистър, до който всеки има достъп. Не е тайна, че у нас преобладават длъжници, които демонстрират добро финансово и имуществено състояние, но са безработни, безимотни и/или болни и инвалиди, или всичко изброено. Желанието на всички хора (особено у нас) е да бъдат възприемани от околните като добре устроени финансово, заможни и живеещи добре.

Някой представя ли си вписан в регистъра фалирал длъжник да се тагне във фейсбук от екскурзия в чужбина?

Напълно реално е и често се случва да виждаме приятели, и познати на прекрасни места по света, пищни маси, молове, и т.н. Мислимо ли е такива хора, а и такива, които не демонстрират живота си публично в социалните мрежи, да искат името им да е в регистъра на фалиралите?

В момента имам клиенти, които са масово недоволни от това, че ги уведомяват за заведените срещу тях дела по месторабота. Хората ги срам останалите да разберат, че са съдени или имат дълг. Считат това за неудобно, каквото и е, и че ги принизява в очите на колегите им. Как тези хора да искат да фалират?

Повече в Права на длъжника и кредитора – кой има повече? Автор Росен Димитров – адвокат в Пловдив и София.

Така при мен често се случва да дойде клиент, който недоволства, че НЕ е бил уведомен за делото, тъй като не си е бил вкъщи, а на работа. След него да дойде друг, който е възмутен, че са го намерили на работа и станал голям проблем.

Последиците на фалита?

Вписване в Публичен регистър на фалита. Така е навсякъде по света, където има регламентация на личния фалит. Това значи, че всеки ще може да провери с кого сключва договори. Преди постъпване на работа работодателят ще провери бъдещия си работник. Преди да сключи договор за наем, наемодателят ще провери на кого дава апартамента си под наем. Същото е с мобилни оператори, стоки на лизинг, банкови кредити.

Това изключва лицата от нормалния граждански и търговки оборот

Закон за личния фалит адвокат на длъжника в ПловдивКъм горното се добавя и това, че длъжникът ще има надзорник (от един до пет човека), които ще надзирават дейността му. Тоест реално длъжникът ще е като дете на надзорника си, който вероятно ще е по-млад от него.

Възрастни хора ще бъдат надзиравани от по-млади такива как харчат парите си и какво си купуват. Ще се получи ситуация, в която длъжникът надзирава собствените си деца и им дава пари за бонбони, а той е надзираван от друг, който го пази като иска да си купи телевизор.

Така наистина за длъжника ще настъпи НОВО начало! Но то няма да е точно както си го представя той. Няма, а и едва ли е възможно, просто всичко да приключи – без да се търси никаква отговорност за действия в миналото. Новото начало няма да е съвсем НАЧИСТО, както се очаква и е така прекрасно в представите на хората.

Как е в САЩ и Европа?

В САЩ също несъстоятелността се обявява от съда. Длъжникът може да се освободи от необезпечени задължения ако предостави на кредитора цялото си движимо и недвижимо имущество – всичко. В САЩ банките са против тези закони. Против са и изрядните, добре устроени кредитополучатели. Това е така защото крайната цена от опрощаване на задължения от неплатежоспособните плаща от останалите потребители. Това се отразявало цената на кредитирането и по-високи лихви.

В Германия за да бъде освободен длъжник например, за да бъдете освободени от задълженията си, трябва да споделя доходите си с кредитори те в продължение на шест години. Там, както и в други места – Великобритания, процесът по фалит на длъжника се управлява от агенции, съдилища, комисии и юристи, както и при надзор върху длъжника.

Навсякъде личния фалит е свързан със съдебно процедури, споразумения с кредиторите, контрол по дейността на длъжника – надзор, включително последващ такъв. Сроковете за процесите са по 6-7 години, към който често се добавя и последващ контрол в живота на длъжника след като вече е започнал “нов живот“.

Повече на www.advokatdimitrov.com

*Свързани теми:
Права на длъжника и кредитора – кой има повече?
Бързи кредити – защита от адвокат
Онлайн договор за потребителски кредит

**Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат в Пловдив и София.

2 мнения за “Закон за личния фалит – ще има ли желаещи да фалират?

  1. То първо нека да има такъв закон “Фалит на физически лица”, пък тогава да се коментира дали ще ги е “срам” или няма

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *