Адвокатски кантори в Пловдив и София – дейност

Адвокат Росен Димитров работи в Пловдив и София

Адвокатски кантори в Пловдив и София за квалифицирано правно съдействие и професионална процесуална защита „Адвокат Росен Димитров“ обезпечават и подкрепят своите клиенти – физически и юридически лица от страната и чужбина с правни консултации, процесуално представителство, съдебна закрила и юридическа подкрепа в областта на: наказателното, административното, трудовото, семейното, търговското, облигационното, вещното и наследственото право.

Адвокатски кантори в Пловдив и София

ТЪРГОВСКО И ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

 • Анализ и консултации на договори.
 • Изготвяне на граждански договори.
 • Изготвяне на пълномощни.
 • Процесуално представителство по облигационни спорове.
 • Представителство в заповедни производства.
 • Регистрация на еднолични търговци.
 • Регистрация, промени и заличаване на търговски дружества.
 • Изготвяне на търговски договори.
 • Консултации.
 • Процесуално представителство по търговски спорове.
 • Абонаментно обслужване на търговци.
ТЪРГОВСКО И ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

НАКАЗАТЕЛНО И НАКАЗАТЕЛНО-АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

Advokati-Plovdiv-Sofia
 • Обжалване и възражения срещу съставени актове за установяване на административни нарушения (АУАН).
 • Изготвяне на жалби и процесуално представителство по оспорване на наказателните постановления пред съда.
 • Представителство в досъдебното производство.
 • Съдебна защита.
 • Частно обвинение и граждански иск в наказателния процес.

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

 • Брачен договор. Изготвяне.
 • Консултации и изготвяне на книжа във връзка с различните режими на имуществени отношения между съпрузи.
 • Развод по взаимно съгласие и по исков път.
 • Лични отношения след развода.
 • Издръжка.
 • Изготвяне на завещания.
 • Отказ от наследство.
Адвокат за Пловдив и София

ДОМАШНО НАСИЛИЕ

AdvokatPlovdiv
 • Защита и процесуално представителство в дела по Закона за защита от домашно насилие.
 • Заповед за защита. Оспорване.

ТРУДОВО ПРАВО

 • Защита срещу незаконно уволнение.
 • Изготвяне и консултации по трудови договори.

ВЕЩНО ПРАВО

ВЕЩНО ПРАВО
 • Изготвяне на документи и представителство при прехвърлителни (покупко-продажби, дарения и др.) и обезпечителни сделки (ипотеки, залози) на движими и недвижими вещи.

Адвокатски кантори в Пловдив и София за правна подкрепа и защита

гр. Пловдив, ул. „Никола Войводов“ 2, ет. 1 (до Пловдивска духовна семинария), тел: 032 321 497

гр. София, бул. „Витоша“ № 66, ет. 4.
 

Адвокатска практика - Актуално от блога на адвокат Росен Димитров - Пловдив и София