Архив на категория: Актуално

Последни публикации

Новите правила за регистриране на МПС от 28.12.2017 г.

Новите правила за регистриране на МПС вече са в сила и това бе доста шумно отразено в медиите. Разбира се, от различни медии – ел. сайтове и телевизии, аз лично чух различни неща, част от които не съвсем верни.
Тези изменения са приети със Зaкон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата от 26.09.2017 г., обнародван в ДВ бр. 77 от 26.09.2017 г.

*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат!

Отнемане на книжка за шофиране в аварийната лента

Мисля, че тези изменения са разумни, особено имайки предвид масовото шофиране в аварийната лента при голям трафик по магистрали, породен от ПТП. По този начин екипики на бърза помощ не могат да достигнат до мястото на инцидента, точно защото аваринната лента се е превърнала в нормално пътно платно.

*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат!

Още права за длъжниците по изпълнителни дела

Отговорът на петия въпрос е удар върху кредиторите или по-точно за недобросъвестните от тях, които неоснователно искат от съдебните изпълнители налагане на запори върху банкови сметки на длъжниците в банки, в които те не притежават такива.

*Настоящата е кратък анализ на новостите в законодателството и отразява личното мнение на автора като адвокат!

Промени в Закона за движение по пътищата от 05.07.17 г.

Действително се премахва задължението на контролните органи да обозначават местата, в които се осъществява видеоконтрол с техника за видеонаблюдение. Въвеждането на тази мярка бе неколкократно тиражирано по медиите поради многото случаи, в които водачите на МПС биват препудредени за местата, в които има видеоконтрол, а след преминаването им отново увеличават скоростта и причиняват катастрофи.
*Настоящата отразява личното мнение на автора като адвокат.

Поредни изменения в Закона за движението по пътищата

Най-нарушаваният закон в страната, а именно Законът за движение по пътищата се оказва и най-често изменяният закон. Законодателят стига до там, че от 22.01.2017 г, когато в сила влязоха мащабни изменения, имаше и такива от 26.01. 2017 г., а след тях и изменения влезли в сила на 31.01. 2017 г.
Важно е да се отбележи, че най-последните изменения – тези от 31.01.2017 г., изменят някои от по-предните такива от 26.01.2017 г. Получи се така, че някои разпоредби имаха “живот“ едва 5 дни.

*Настоящата не е изчерпателна и отразява мнението на автора като адвокат.

Драконовски мерки в Закона за движение по пътищата

ВЪВЕЖДА СЕ:
Задължение на водачите за периода от 15 ноември до 1 март да се движат с гуми, предназначени за зимни условия, или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 mm.
СУРОВИ НАКАЗАНИЯ ЗА ПРЕВИШЕНА СКОРОСТ:
За шофиране в населени места с превишена скорост се предвиждат и двойно по-високи глоби.
Наказанията са още по-тежки в случай, че нарушението е извършено повторно или се извършва системно.

*Настоящата не е изчерпателна и представлява кратко обобщение на най-важните изменения на закона от автора като адвокат.

Приет е Закон за противодействие на тероризма

Общо ръководство в дейността по противодействието на тероризма се осъществява от Министерски съвет, който се подпомага от съвета по сигурността. Основен орган е и Националният контратерористичен център, разположен в Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

*Настоящата не е изчерпателна и представлява кратко обобщение на закона от автора като адвокат.

Промени в Гражданския процесуален кодекс

По важните промени се състоят в следното:
Предвижда се отпадане на възможността на банките да искат издаване на заповед за изпълнение, когато вземането се основава на извлечение от счетоводните й книги. Тоест, банките няма да могат да подават заявление по чл. 417, т. 2 ГПК, което означава, че те няма да бъдат приравнени на държавните учреждения и на общините.

*Настоящата не е изчерпателна и изразява личното мнение на автора като адвокат.

Законодателни предложения за борба с корупцията

Поставеният на вниманието на Народното събрание акт има амбицията да урежда принципите и механизмите за предотвратяване на корупционно поведение на лицата, заемащи висши публични длъжности; принципите и механизмите за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество; условията и реда за деклариране и проверка на имущественото състояние; условията….

Закон за равнопоставеност на жените и мъжете

Целта му е създаване на условия за реализиране на равни шансове на мъжете и жените, осигуряване на гаранции за равен достъп до всички сфери и области на обществения живот, постигане на личностна и професионална реализация, и развитие. Изгражда се наинституционална среда, определят се органите и механизмите за провеждане на държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете.