Архив на категория: Актуално

Адвокатска практика – актуално

Адвокатска практика и становища на действащ адвокат. Съвети и мнения по закони, промени и актуализации.

Адвокат, следящ промените в законодателството и новостите в съдебната практика, единствено може да бъде в полза на своите доверители.

Адвокатът е този, който съблюдава професионално пред институции, граждани и организации за законните интереси на своите доверители.

Процесуално представителство и съдебна защита са базови дейности в адвокатската практика.

Професионалният и навременен правен съвет е полза, която пести излишни и многогодишни съдебни спорове и нежелани щети.

В своята Адвокатска практика съблюдавам принципите за почтеност, защита интересите на клиента и спазването на закона. Хората реално не знаят, какво включва адвокатската практика, а още в конституцията ни е засегната нашата роля.

Чл. 30.

(4) Всеки има право на адвокатска защита от момента на задържането му или на привличането му като обвиняем.
(5) Всеки има право да се среща насаме с лицето, което го защитава. Тайната на техните съобщения е неприкосновена.

Адвокатът е единствен защитник на човешките права, свободи и законни интереси.

Последни публикации:

Закон за равнопоставеност на жените и мъжете

Целта му е създаване на условия за реализиране на равни шансове на мъжете и жените, осигуряване на гаранции за равен достъп до всички сфери и области на обществения живот, постигане на личностна и професионална реализация, и развитие. Изгражда се наинституционална среда, определят се органите и механизмите за провеждане на държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете.

Изменения в Закона за управление на етажната собственост

Предвиждат се и нови текстове, съгласно, които собствениците са длъжни:
Да се грижат за безопасната експлоатация на всички съоръжения и инсталации в сградата, да не извършват дейности в общите части на сградата, включително и по фасадата, които нарушават тяхната цялост и архитектурен вид, носимоспособността, устойчивостта на строителната конструкция, пожарната безопасност или безопасното ползване на сградата

Изменения в ЗАНН от 20.10.2015 г.

Изменения в ЗАНН от 20.10.2015 г. С ДВ, бр. 81 от 20.10. 2015 г е изменен и допълнен Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/. Измененията влизат в сила от 22.11.2015.

Приет е Закон за предучилищното и училищното образование

Парламентът прие Закон за предучилищното и училищното образование – Обнародван в ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г. Законът влиза в сила от 01.08.2016 г. С гласувания нормативен акт се уреждат обществените отношения, свързани с осигуряване на правото на предучилищно и училищно образование, както и с устройството, функциите, организацията, управлението и финансирането на системата на предучилищното […]

Изменения в данъчни закони

Правителството предлага изменения на някои данъчни закони. Тези закони са Закон за корпоративното подоходно облагане, Закон за данъците върху доходите на физическите лица, Закон за местните данъци и такси.

Затвор за пияни шофьори

Измененията се състоят във въвеждането на по-строги наказания за шофьорите, които карат след употреба на алкохол. Особено важно изменение е въвеждането на минимална долна граница на предвидените наказания. Именно долната граница, която въвежда законодателят с посочените изменения, препятства да бъде наложено наказание пробация на провинилия се (пияния водач), а директно се налага наказание лишаване от свобода (затвор за пияни шофьори).

Великобритания забрани пушенето в автомобили

Глобата за нарушение на забраната е 50 британски паунда, което се равнява на дневната работна заплата на неквалифициран работник. Глобата ще бъде налагана без значение дали са отворени прозорците или люкът на превозното средство.