Архив на категория: Актуално

Адвокатска практика – актуално

Адвокатска практика и становища на действащ адвокат. Съвети и мнения по закони, промени и актуализации.

Адвокат, следящ промените в законодателството и новостите в съдебната практика, единствено може да бъде в полза на своите доверители.

Адвокатът е този, който съблюдава професионално пред институции, граждани и организации за законните интереси на своите доверители.

Процесуално представителство и съдебна защита са базови дейности в адвокатската практика.

Професионалният и навременен правен съвет е полза, която пести излишни и многогодишни съдебни спорове и нежелани щети.

В своята Адвокатска практика съблюдавам принципите за почтеност, защита интересите на клиента и спазването на закона. Хората реално не знаят, какво включва адвокатската практика, а още в конституцията ни е засегната нашата роля.

Чл. 30.

(4) Всеки има право на адвокатска защита от момента на задържането му или на привличането му като обвиняем.
(5) Всеки има право да се среща насаме с лицето, което го защитава. Тайната на техните съобщения е неприкосновена.

Адвокатът е единствен защитник на човешките права, свободи и законни интереси.

Последни публикации:

Затвор за незаконен риболов?

Предвижда ли се затвор за незаконен риболов?
Измененията на Закона за рибарството и аквакултурите доведоха до цялостна промяна на чл. 238 от Наказателния кодекс. Новата ал. 1 на чл. 238 от НК предвижда следното:
“Който лови, улови риба и/или други водни организми чрез използване на взривни, отровни или зашеметяващи вещества, се наказва с лишаване от свобода до една година и глоба от десет хиляди до петнадесет хиляди лева или с пробация. “

*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.

Новите правила за регистриране на МПС от 28.12.2017 г.

Новите правила за регистриране на МПС вече са в сила и това бе доста шумно отразено в медиите. Разбира се, от различни медии – ел. сайтове и телевизии, аз лично чух различни неща, част от които не съвсем верни.
Тези изменения са приети със Зaкон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата от 26.09.2017 г., обнародван в ДВ бр. 77 от 26.09.2017 г.

*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат!

Отнемане на книжка за шофиране в аварийната лента

Мисля, че тези изменения са разумни, особено имайки предвид масовото шофиране в аварийната лента при голям трафик по магистрали, породен от ПТП. По този начин екипики на бърза помощ не могат да достигнат до мястото на инцидента, точно защото аваринната лента се е превърнала в нормално пътно платно.

*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат!

Още права за длъжниците по изпълнителни дела

Отговорът на петия въпрос е удар върху кредиторите или по-точно за недобросъвестните от тях, които неоснователно искат от съдебните изпълнители налагане на запори върху банкови сметки на длъжниците в банки, в които те не притежават такива.

*Настоящата е кратък анализ на новостите в законодателството и отразява личното мнение на автора като адвокат!

Промени в Закона за движение по пътищата от 05.07.17 г.

Действително се премахва задължението на контролните органи да обозначават местата, в които се осъществява видеоконтрол с техника за видеонаблюдение. Въвеждането на тази мярка бе неколкократно тиражирано по медиите поради многото случаи, в които водачите на МПС биват препудредени за местата, в които има видеоконтрол, а след преминаването им отново увеличават скоростта и причиняват катастрофи.
*Настоящата отразява личното мнение на автора като адвокат.

Поредни изменения в Закона за движението по пътищата

Най-нарушаваният закон в страната, а именно Законът за движение по пътищата се оказва и най-често изменяният закон. Законодателят стига до там, че от 22.01.2017 г, когато в сила влязоха мащабни изменения, имаше и такива от 26.01. 2017 г., а след тях и изменения влезли в сила на 31.01. 2017 г.
Важно е да се отбележи, че най-последните изменения – тези от 31.01.2017 г., изменят някои от по-предните такива от 26.01.2017 г. Получи се така, че някои разпоредби имаха “живот“ едва 5 дни.

*Настоящата не е изчерпателна и отразява мнението на автора като адвокат.

Драконовски мерки в Закона за движение по пътищата

ВЪВЕЖДА СЕ:
Задължение на водачите за периода от 15 ноември до 1 март да се движат с гуми, предназначени за зимни условия, или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 mm.
СУРОВИ НАКАЗАНИЯ ЗА ПРЕВИШЕНА СКОРОСТ:
За шофиране в населени места с превишена скорост се предвиждат и двойно по-високи глоби.
Наказанията са още по-тежки в случай, че нарушението е извършено повторно или се извършва системно.

*Настоящата не е изчерпателна и представлява кратко обобщение на най-важните изменения на закона от автора като адвокат.

Приет е Закон за противодействие на тероризма

Общо ръководство в дейността по противодействието на тероризма се осъществява от Министерски съвет, който се подпомага от съвета по сигурността. Основен орган е и Националният контратерористичен център, разположен в Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

*Настоящата не е изчерпателна и представлява кратко обобщение на закона от автора като адвокат.

Промени в Гражданския процесуален кодекс

По важните промени се състоят в следното:
Предвижда се отпадане на възможността на банките да искат издаване на заповед за изпълнение, когато вземането се основава на извлечение от счетоводните й книги. Тоест, банките няма да могат да подават заявление по чл. 417, т. 2 ГПК, което означава, че те няма да бъдат приравнени на държавните учреждения и на общините.

*Настоящата не е изчерпателна и изразява личното мнение на автора като адвокат.

Законодателни предложения за борба с корупцията

Поставеният на вниманието на Народното събрание акт има амбицията да урежда принципите и механизмите за предотвратяване на корупционно поведение на лицата, заемащи висши публични длъжности; принципите и механизмите за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество; условията и реда за деклариране и проверка на имущественото състояние; условията….