Промени в Закона за движение по пътищата от 05.07.17 г.

Обявените от правителството мерки срещу войната по пътищата на извънредно заседание на Министерски съвет от 27.05.2017 г., за които споменах в статията “Държавата срещу войната по пътищата“ намери израз в промени в Закона за движение по пътищата, който бе изменен със Закон за изменение на Закона за движение по пътищата от 05.07.2017 г., обнародван в Държавен вестник от същата дата.

Действително Законът за движение по пътищата е най-често нарушаваният закон у нас, а и се превърна в най-често променяния такъв. Поради това, че според различни данни България е на първо място в Европа по брой жертви на пътя  промените, които се правят стават все по-сериозни, а последствията за нарушителите все по-тежки. За това съм писал и преди в статиите “Какво ще ми се случи ако карам пил?“, в “Драконовски мерки в Закона за движение по пътищата“ и в други.

В КАКВО СЕ СЪСТОЯТ НАСТОЯЩИТЕ ПРОМЕНИ?

Измененията са в Глава пета – ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЛУЖБИТЕ ЗА КОНТРОЛ, в която се правят изменения на чл. 165, ал. 1 и 2. В Глава шеста – ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ , където се изменят чл. 171, чл. 171, т. 2 6и, и т. 2А. Както и в Глава седма – АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, в която се изменя чл. 189 ал. 4.

Промяната в чл. 165:
Действително се премахва задължението на контролните органи да обозначават местата, в които се осъществява видеоконтрол с техника за видеонаблюдение. Въвеждането на тази мярка бе неколкократно тиражирано по медиите поради многото случаи, в които водачите на МПС биват предупредени за местата, в които има видеоконтрол, а след преминаването им отново увеличават скоростта и причиняват катастрофи.

Така в т. 7 на ал. 2 отпада текстът:(органите по контрол бел.моя) обозначават места за контрол по спазването на правилата за движение от всички участници в движението, като поставят пътни знаци и техника за видеонаблюдение.“

Отменена е т. 8 на ал. 2, която имаше следното съдържание:
“(органите по контрол бел.моя) обозначават чрез поставяне на пътни знаци, оповестяват в средствата за масово осведомяване или на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи участъка от пътя, на който се осъществява контрол по спазването на правилата за движение чрез автоматизирани технически средства или системи.“

Промяната в чл. 171 ал. 2 буква “и“ е следната:
За осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения се въвежда временно спиране от движение на пътно превозно средство на собственик, който допуска или предоставя управлението на моторно превозно средство на лице, което е употребило алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда, наркотични вещества или техни аналози – за срок от един месец, като отпада спирането от движение в случай, че МПС се управлява от неправоспособен. Тоест, в случай, че собственик допусне МПС да се управлява от лице без книжка, то това МПС няма да бъде спирано от движение, както бе досега.

Така буква “и“ продобива следния вид: “(временно спитане от движение на пътно превозно средство бел. моя) на собственик, който допуска или предоставя управлението на моторно превозно средство на лице, което  е употребило алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда, наркотични вещества или техни аналози – за срок от един месец“

Има промяна и в ал. 2а, относно прекратяване на регистрацията на МПС. Тя добива следния вид:
“прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство на собственик, който управлява моторно превозно средство, без да притежава съответното свидетелство за управление и/или е употребил алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда и/или наркотични вещества или техни аналози, както и при отказ да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или за употреба на наркотични вещества или техни аналози, както и на собственик, чието моторно превозно средство е управлявано от лице, непритежаващо съответното свидетелство за управление – за срок от 6 месеца до една година.“

Промяната в чл. 189:
Според мен тази промяна не е толкова съществена, както предходните две и особено първата. Промененият текст на чл. 4 вече е със следното съдържание:
“При нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, за което не е предвидено наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки,  се издава електронен фиш в отсъствието на контролен орган и на нарушител за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Електронният фиш съдържа данни за: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката начините за доброволното є заплащане. Образецът на електронния фиш се утвърждава от министъра на вътрешните работи.“

*Свързани теми:
- Държавата срещу войната по пътищата.
- Драноновски мерки в Закона за движение по пътищата.
- Какво ще ми се случи ако карам пил?
**Настоящята отразява личното мнение на автора като адвокат.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *