Приет е Закон за противодействие на тероризма

weapons-1135513_960_720Приет е Закон за противодействие на тероризма.

Закон за противодействие на тероризма е обнародван в Държавен вестник бр. 103 от 27.12.2016 г. И влиза в сила три дни след това. Този закон урежда противодействието на тероризма, което е всеобхватна, общонационална дейност с единно ръководство, планиране, финансово и ресурсно осигуряване и децентрализирано изпълнение при постоянна и ефективна координация между държавни и местни органи и структури със следните цели:

1. защита на правата на гражданите, юридическите лица, държавата и обществото от тероризъм;
2. превенция чрез установяване и отстраняване на причините и условията, способстващи извършването на тероризъм;
3. разработване на механизми и индикатори за идентифициране, наблюдение и оценка на рисковете и предотвратяване на вредните последици от тероризъм.

Дейността за противодействие на тероризма се осъществява при наличието на следните принципи:  спазване на Конституцията, законите и международните договори, по които Република България е страна, както и правото на Европейския съюз; зачитане и гарантиране правата на човека и основните свободи; предимство на спасяването на човешкия живот и здраве пред останалите дейности; сътрудничество с гражданите и техните организации; откритост и прозрачност при провеждането на политиките за противодействие на тероризма; централизирано управление и контрол на дейността за противодействие на тероризма; своевременен обмен на информация по компетентност между държавните и местните органи и администрации; съгласувано провеждане на дейностите за противодействие на тероризма.

Общо ръководство в дейността по противодействието на тероризма се осъществява от Министерски съвет, който се подпомага от съвета по сигурността. Основен орган е и Националният контратерористичен център, разположен в Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС). Той предоставя информация в непрекъснат денонощен режим на компетентните органи и структури, необходима за предотвратяване и пресичане на заплахи от тероризъм. Националният контратерористичен център извършва анализ и оценка на терористичната заплаха за конкретни обекти и лица на национално, областно и общинско ниво въз основа на получената информация и чрез председателя на ДАНС предлага на министъра на вътрешните работи определянето на нивото на заплахата и въвеждане на степен на готовност.

war-1447010_960_720В борбата за противодействие на тероризма участват и Въоръжените сили на Република България. Те противодействат на тероризма и имат роля за преодоляване на последиците от тероризъм в съответствие с плановете за противодействие на тероризма и този закон. Военнослужещите от въоръжените сили имат право, при условията и по реда на този закон, да извършват проверки за установяване на самоличността на лица, да задържат лица, да извършват обиск, да проверяват лични вещи и превозни средства, да извършват проверки в помещения без съгласието на собственика или обитателя или в тяхно отсъствие, да използват физическа сила и помощни средства, да използват оръжие.

Законът урежда още: провеждане на антитерористични операции, извънредно положение при извършен терористичен акт,  превантивната дейност. Предвиждат се и административно-наказателни разпоредби за нарушения на закона. За неизпълнение на наложените мерки и ограничения или не изпълни разпореждане на орган на власт, издадено по този закон, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв. или с имуществена санкция от 3000 до 10 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание. Длъжностно лице, което не изпълни задължение, възложено му с този закон или с издаден въз основа на него подзаконов нормативен акт, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

*Настоящата не е изчерпателна и представлява кратко обобщение на закона от автора като адвокат.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *