Прехвърляне на имот срещу гледане и издръжка

Прехвърляне на имот срещу гледане и издръжка“Баща ми беше много болен и надари любовницата си с нашия апартамент, за да го гледа и издържа. Сега той почина и ме остави без наследство. Мога ли да осъдя любовницата му и да си върна имота?“

Прехвърляне на имот срещу гледане и издръжка е договор, по силата на който едно лице (прехвърлител) прехвърля свой имот на друго лице (приобретател). Сделката се извършва с нотариален акт, като най-често прехвърлителят си запазва правото на ползване върху имота до смъртта си. Този договор наподобява продажбата на недвижим имот, но се различава от него по това, че вместо да получи пари прехвърлителят получава гледане и издръжка, която издръжка също може и често включва предоставяне на пари за ежедневни нужди.

Договорът за прехвърляне на имот срещу задължение за гледане и издръжка често се бърка от неюристи с дарението. Основната разлика между тези два договора, е че дарението е безвъзмезден договор – дарителят не получава нищо в замяна на това, с което е надарил другата страна по договора. При прехвърляне на имот срещу гледане и издръжка получателят на имота (приобретателят) се задължава да гледа и издържа прехвърлителя до смъртта му.

Най-често прехвърлителите по тези договори са възрастни хора, които имат нужда да бъдат обгрижвани и/или нямат достатъчно средства, но пък имат имот, който няма на кого да оставят или пък желаят да обезнаследят свои наследници. Основно задължение на прехвърлителя по договора е да прехвърли имота на приобретателя – тоест неговото задължение е еднократно. С изпълнението на това задължение приобретателят става собственик на имота и може да го продава, заменя, дарява и др.

За разлика от това, задължението на придобилия имота е продължително – той се задължава да полага грижи за прехвърлителя, да му осигурява храна, лекарства, да му пере, чисти, готви и други, което може да продължи години – до края на живота на прехвърлителя. Поначало страните по договор за прехвърляне на имот срещу гледане и издръжка трябва да живеят заедно, но може и да се уговори друго.

Интересен въпрос е какво би могъл да направи прехвърлителят, ако приобретателят не изпълнява задълженията. Също така, какво би могъл да стори придобилият имота, ако прехвърлителят започне да отказва да бъде обгрижван и гледан от него, и не го допуска до себе си, и до имота, правото на ползване върху който си е запазил.

В случай, че приобретателят не изпълнява това, за което се е задължил – ако той не се грижи за прехвърлителя, не му съдейства, не му указва нужната подкрепа, то прехвърлителят или неговите наследници могат да развалят договора по съдебен ред чрез предявяване на иск в съда. Така те ще си върнат имота поради неизпълнение и вина на приобретателя.

Възможна е и обратната хипотеза. Прехвърлителят, след като е прехвърлил имота, би могъл да промени мнението си и да пожелае да си го върне обратно. В този случай, често той започва да отказва предлаганите му грижи и издръжка от приобретателя, гони го от имота и/или влошава отношенията си с него. Целта му най-често е придобилият имота да спре да полага грижи за него, да не посещава дома му и да не му дава издръжка.

В случай, че действително придобилият имота спре да изпълнява задълженията си, то той се поставя в ситуация на неизпълнение, като по този начин предоставя възможност на прехвърлителя да развали договора поради вина на приобретателя и да си върне имота. Така целта на недобросъвестния прехвърлител на имот ще бъде постигната.

Какво би могъл да направи приобретателят, за да осуети развалянето на сделката от прехвърлителя, ако последният отказва да получава грижи? Би могъл, за да остане изправна страна по договора, да поиска от съда да трансформира задължението му за гледане и издръжка в парично. Това означава, че ако прехвърлителят неоправдано започне да отказва грижи, то задължението на приобретателя за гледане може да се трансферира от съда в определена сума пари, която получателят на имота да предоставя на прехвърлителя ежемесечно. Точният размер на паричната сума се определя от съда, според нуждите на прехвърлителя на имота.

Интересно е и какво биха могли да сторят наследниците на прехвърлителя, ако последният прехвърли имота с договор за гледане и издръжка с цел да ги лиши от наследството. В този случай от значение е времето, през което приобретателят е изпълнявал задълженията си и се е грижил за прехвърлителя. Ако са предоставяни грижи и издръжка за по-продължителен период от време, наследниците нямат средство за защита и не биха могли да си върнат имота.

Обаче, в случай че техният наследодател (баща или майка) е тежко болен и знае това, и умре скоро след като е прехвърлил имота на трето лице, което към момента на изповядването на сделката също е знаело за очакваната близка смърт на прехвърлителя, то наследниците биха могли да искат унищожаването на договора за гледане и издръжка от съда по местонахождението на имота.

В случая, де факто с договора за прехвърляне на имот срещу гледане и издръжка се прикрива дарение. Поради това наследниците биха могли да атакуват договора в съда като нищожен и да се защитят от действията на своя наследодател, който желае да ги лиши от наследство.

*Настоящата статия не е изчерпателна, предназначена е за неюристи и изразява личното мнение на автора по въпрос, зададен му като на адвокат от негов клиент.

Едно мнение за “Прехвърляне на имот срещу гледане и издръжка

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *