Задължително настаняване и лечение в психиатрично заведение

задължително настаняване и лечение в психиатрично заведение‘Роднините ми ме нападнаха и ме биха. После изкарват мен луда и искат да ме вкарат в лудницата. Те са луди, не аз…“

Настоящата статия е провокирана от завършило наскоро дело за задължително настаняване и лечение в психиатрично заведение.

Доста хора имат роднини с психични заболявания, които често не осъзнават необходимостта от лечение, не желаят да приемат лекарства или да бъдат настанявани за лечение в психиатрични клиники. Това разбира се е в интерес на самите хора, страдащи от такъв тип заболявания и много често е единственият начин те да бъдат лекувани.

Процедурата по задължително настаняване и лечение в психиатрично заведение е уредена в Закона за здравето. Според този закон, лицата с психични разстройства, нуждаещи се от специални здравни грижи са: психичноболни с установено сериозно нарушение на психичните функции (психоза или тежко личностно разстройство) или с изразена трайна психична увреда в резултат на психично заболяване; лица с умерена, тежка или дълбока умствена изостаналост или съдова и сенилна деменция; лица с други нарушения на психичните функции, затруднения в обучението и трудности в адаптацията, изискващи медицинска помощ, грижи и подкрепа, за да живеят пълноценно в семейството и социалната среда.

Тези лица подлежат на задължително настаняване и лечение, ако поради заболяването си могат да извършат престъпление, което представлява опасност за близките им, за околните, за обществото или застрашава сериозно здравето им. Задължителното лечение се осъществява в лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ и центрове за психично здраве, в психиатрични отделения или клиники на многопрофилните болници, и в лечебни заведения за специализирана психиатрична извънболнична помощ.

Задължителното настаняване и лечение на лицата посочени по-горе се постановява с решение от районния съд по настоящия адрес на лицето или от районния съд по местонахождението на лечебното заведение. Искане за задължително настаняване и лечение до съда прави прокурорът или ръководителят на лечебното заведение. Прокурорът може да бъде сезиран от всички заинтересовани лица – близки, роднини и други на лицето, чието лечение се иска.

Съдът разглежда делото в открито заседание. В това производство задължително участват психиатър, адвокат на предложеното за лечение лице и прокурор. Съдът назначава съдебно-психиатрична експертиза. Лицето, чието настаняване се иска, трябва да бъде разпитано лично от съда. Ако възникне необходимост, се довежда принудително.

След като изслуша лицето относно заключението на съдебно-психиатричната експертиза, съдът се произнася по делото с решение въз основа на събраните доказателства. С решението съдът се произнася по необходимостта от задължително настаняване, определя лечебното заведение, както и наличието или липсата на способност на лицето за изразяване на информирано съгласие. Съдът определя срока на настаняването и лечението, както и формата на лечението – амбулаторно (при домашни условия) или стационарно (в лечебно заведение).

Когато приеме липса на способност на лицето да изразява информирано съгласие за лечението, съдът постановява задължително лечение и назначава лице от кръга на близките на болния, което да стори това. При конфликт на интереси или при липса на близки, съдът назначава представител на общинската служба по здравеопазване или определено от кмета на общината лице по седалището на лечебното заведение, което да изразява информирано съгласие за лечението на лицето.

Решението на районния съд, който е първоинстанционен, подлежи на обжалване от лицето или неговият адвокат. Срокът за обжалване е 7 дневен от постановяването му. Второинстационен е окръжният съд. Той се произнася в 7-дневен срок с решение, което не подлежи на обжалване. Обжалването на решението за задължително настаняване и лечение спира неговото изпълнение, освен ако първата или втората инстанция постанови друго.

*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *