Договор за аренда или договор за наем?

agriculture_tractor_fertilize_219107“Имам малко земя на хубаво място и всеки ден идват да я искат. Не ми се продава , но се чудя под аренда или под наем да я дам?“

Всеки един собственик на земя може да я предостави за ползване на друг било чрез договор за аренда или чрез договор за наем.
Двата договора на пръв поглед си приличат, но имат съществени разлики. Договорът за аренда е уреден в Закона за арендата в земеделието, а договорът за наем в Закона за задълженията и договорите. За съставянето на такъв договор е добре да се използва адвокат.

Според закона за арендата в земеделието с договора за аренда арендодателят се задължава да предостави на арендатора за временно ползване обекта на договора, а арендаторът да извърши определено арендно плащане. Обект на този договор може да е само земеселска земя и/или вещи за земеделско производство.

Според Закона за задълженията и договорите с договора за наем наемодателят се задължава да предостави на наемателя една вещ за временно ползуване, а наемателят да му плати определена цена. Вещта, която може да е обект на договор за наем може да е най-различна, но най-често наем се сключва за недвижими имоти – апартаменти, офиси, помещения.

Важна отлика между двата договора е това, че договора за аренда е валиден ако се сключи с нотариална заверка на подписите. Т.е. ходенето при нотариус е задължително. Освен това той се вписва в Общинската служба по земеделие. За разлика от него договорът за наем може да се сключи и устно, но с оглед по-лесно доказване на постигнатите договорености най-често се сключва писмено без да се заверява от нотариус. Няма пречка и договорът за наем да се завери от нотариус, ако страните желаят.

Друга разлика между двата договора е че при договора за аренда минималният срок за сключване е четири стопански години т.е. не може да бъде да сключен за по-кратък срок. При наема няма минимален срок. Договор за наем може да се сключи и за един ден. Тези разлики предполагат и съществени разлики в начините за прекратяване на двата договора. При арендата е необходимо предупреждение от минимум две години, докато наемът, предупреждението при наем може да е дни, седмици или месец.

Именно последната разлика в сроковете за сключване и разваляне предопределя отговорът на въпроса дали една вещ (земя, инвентар) да бъде отдадена под аренда или по наем.

Договорът за аренда се предпочтита, когато страните желаят да се обвържат за по-дълъг срок. Обикновено интерес от по-дълъг срок има арендаторът с оглед на това да организира производството на замеделска продукция, да прави инвестиици свързани с обработката и подобряването на земята. Договорът за наем е по-благоприятен за собственици, които не са сигурни в добросъвестността на арендатора или не желаят обвързване за дълъг период защото възнамеряват да продават обекта на договора (земята си) или да я обработват сами.

Наемът се сключва най-често за една година, а предупреждението за прекратяване е един месец. Както се посочи предупреждението при договора за аренда е минимум две години.

Предвид това, че договорът за аренда задължително е с нотариална заверка, а наемът най-често без, арендата предполага доста лесна възможност за собственика на земята да се снабди с изпълнителен лист и събере принудително дължимите суми чрез съдебен изпълнител, ако арендаторът не плаща арендно възнаграждение. 

Договор за аренда е с нотариална заверка. Това означава, че арендаторът ще използва производството по чл. 417 от ГПК. Така, дори без адвокат ще може да събере вземанията си.

*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *