Абсолютно ли е правото на пешеходец на пешеходна пътека?

crossing-801713_960_720Абсолютно ли е правото на пешеходец на пешеходна пътека?

С Тълкувателно решение* № 2 от 22 Декември 2016 г. Общото събрание на наказателната колегия на Върховния касационен съд отговаря на седем въпроса, отправени им от главния прокурор, по които съществува противоречива практика на съдилищата, относно транспортните престъпления.

Мисля, че най-голям интерес представлява шестият от тях:

Въпрос 6.

Абсолютно ли е правото на пешеходеца при пресичане на пътното платно в зависимост от мястото на пресичането му:
а) на специално очертана за целта пешеходна пътека;
б) на регулирано със светофарна уредба място;
в) на място, което е продължение на тротоара или бордюра;
г) на нерегламентирано за тази цел място;

В случай, че правото на пешеходеца в някоя или във всички хипотези не е абсолютно, с кои фактори трябва да се съобразява той при предприемане на пресичане на пътното платно?

По т. “А“ Върховните съдии приемат следното:
Освен носител на правото на пресичане, което му е предоставено от правната норма, пешеходецът има и определени задължения. За да могат пешеходците да осъществят обсъжданото право, е необходимо те да са стъпили на пешеходна пътека или да преминават по нея. Законодателят въвежда задължение на водача да осигури предимство едва от момента на стъпване на пешеходеца на пешеходната пътека, дори и от предходното му поведение да е ставало напълно ясно, че той има намерение да премине през нея.

Наличието на пешеходна пътека сигнализира за възможна опасност на пътя, поради което появата на пешеходец върху нея не е непредвидимо събитие. При преминаване през пешеходна пътека водачът има задължение да намали скоростта или да спре. То възниква при наличието на две предпоставки – пешеходците да са стъпили или да преминават през нея.

При използване на своето право за преминаване през пешеходна пътека пешеходецът пресича със съзнанието, че водачите имат задължението да му осигурят упражняването на това право, за разлика от преминаването на необозначено място. Същевременно, при преминаване през обозначена пешеходна пътека законодателят е въвел задължение за пешеходците, прогласено в чл. 113, т. 1 от Закона за движение по пътищата /ЗдвП/**- да се съобразят с разстоянието до приближаващите се превозни средства и с тяхната скорост на движение. Въведена е и забрана за пешеходците внезапно да навлизат в пътното платно – чл. 114, т.1 и или да пресичат при ограничена видимост – чл. 114, т.2 от ЗДвП.

boys-838221_960_720ВАЖНО!
Законът предвижда засилена защита по отношение на определени категории пешеходци. Те са посочени в чл. 116 от ЗДвП –деца, хората с трайни увреждания, в частност слепи, които се движат с бял бастун, слепо-глухи, които се движат с червено-бял бастун и престарелите хора.

Закрилата на тези категории пешеходци при пресичане на пешеходна пътека е всеобхватна и не се влияе от спецификата на правилата за пресичане по пешеходна пътека, валидни за останалите пешеходци.

В тези случаи водачът не може да повдига възражение за съпричиняване, дори такива лица да не са съобразили приближаването му и да са пресекли внезапно пешеходната пътека.

ИЗВОД:
Правото на пешеходеца при пресичане на пътното платно е абсолютно на специално очертана или неочертана с маркировка върху пътното платно, но сигнализирана с пътен знак пешеходна пътека, като това право се упражнява в случай, че пешеходецът изпълни задълженията си, посочени в закона – чл.113 и чл.114 от ЗдвП. (Виж по-долу)

В случай, че водач на МПС е нарушил правилата за движение, но пешеходецът също не е изпълнил задълженията си по чл. 113 и чл. 114 от ЗдвП на пешеходна пътека, при което настъпи инцидент с причинена телесна повреда или смърт, то ще е налице съпричиняване на вредоносния резултат – вината ще е разпределена и шофьорът на МПС ще получи по-ниско наказание.

По т. “Б“ Върховните съдии приемат следното:
Пресичането на пешеходците на местата, регулирани със светофарни уредби, включително и на такива, предназначени специално за пешеходци, следва да става съобразно вида на светлинните сигнали. В тези случаи пешеходците не се ползват от предимство за преминаване, тъй като имат забрана за такова свое действие при липса на разрешаващ сигнал. Преминаването им следва да се определя не от наличието на пешеходна пътека, а от вида на светлинните сигнали.

traffic-light-876061_960_720Затова на регулирано със светофарна уредба място правото на пешеходеца при пресичане на пътното платно е абсолютно и безусловно при навлизане на разрешен за него сигнал на светофарната уредба.

Тоест, правото на пешеходеца е абсолютно само при преминаване НА ЗЕЛЕНО.

Налице е съпричиняване на вредоносния резултат (смърт или телесна повреда) от страна на пешеходец при пресичане на местата, регулирани със светофарни уредби, в случаите, когато водач на моторно превозно средство е нарушил правилата за движение относно скоростта по ЗДвП и ако пешеходецът не е спазил светлинната сигнализация на светофарната уредба (минал е на червено).

По т. “В“ Върховните съдии приемат следното:
Според дадената легална дефиниция на понятието „пешеходна пътека” в § 6, т.54 от ЗДвП***, продълженията на тротоарите и банкетите на платното за движение на кръстовищата са пешеходни пътеки.

Действащите понастоящем правила за движението по пътищата не предвиждат отделен режим на преминаване през различните видове пешеходни пътеки. Това налага извод, че правото на пешеходеца на предимство при преминаване на кръстовище по продълженията на тротоарите и банкетите върху платното за движение е идентично с хипотезата по б.а) от настоящото тълкувателно решение.

В случаите, когато кръстовището е регулирано със светофарна уредба, предимството на пешеходеца да премине по продължението на тротоара или банкета на платното зависи изцяло от светлинните сигнали. В този смисъл са приложими залегналите в предишната подточка изводи.

car-accident-1546603По т. “Г“ Върховните съдии приемат следното:
Законът дава право на пешеходците да пресичат платното за движение и извън определените за целта места – чл.113, ал.2 от ЗДвП. На това право не съответства задължение на водачите на пътни превозни средства да ги пропуснат.

При упражняване на правото на пешеходеца да пресече платното за движение, той е длъжен да се съобрази с общите ограничения и забрани по чл.113,ал.1,т.т.1,2 и 4 и чл.114,т.т.1 и 2 от ЗдвП.

ВАЖНО!
Следователно, при пресичане на пътното платно извън определените за целта места правото на пешеходеца не е абсолютно.

Налице е съпричиняване, ако пешеходецът не се е съобразил с ограниченията на чл.113, ал. 1,т.т.1, 2 и 4 и чл.114 от ЗДвП и задължението си да отиде на пешеходна пътека, когато в близост има такава.

*Тълкувателното решение.
Тълкувателните решения са задължителни за органите на съдебната и изпълнителната власт, за органите на местното самоуправление, както и за всички органи, които издават административни актове.  Искане за приемане на тълкувателно решение или тълкувателно постановление могат да правят председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд, главният прокурор, министърът на правосъдието, омбудсманът или председателят на Висшия адвокатски съвет.
**Закон за движение по пътищата.
Задължения на пешеходците:
Чл. 113. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) (1) При пресичане на платното за движение пешеходците са длъжни да преминават по пешеходните пътеки при спазване на следните правила:
1. преди да навлязат на платното за движение, да се съобразят с разстоянията до приближаващите се пътни превозни средства и с тяхната скорост на движение;
2. да не удължават ненужно пътя и времето за пресичане, както и да не спират без необходимост на платното за движение;
3. да спазват светлинните сигнали и сигналите на регулировчика;
4. да не преминават през ограждения от парапети или вериги.
(2) Извън населените места и по двулентовите двупосочни пътища в населените места, когато в близост до пешеходците няма пешеходна пътека, те могат да пресичат платното за движение и извън определените за това места, като при това спазват правилата по ал. 1, т. 1, 2 и 4.
Чл. 114.На пешеходците е забранено:
1. да навлизат внезапно на платното за движение;
2. да пресичат платното за движение при ограничена видимост;
3. да извършват търговия и услуги на платното за движение.
***
§ 6, т.54 от ЗдвП
"Пешеходна пътека" е част от платното за движение, очертана или не с пътна маркировка и сигнализирана с пътни знаци, предназначена за преминаване на пешеходци. На кръстовищата пешеходни пътеки са продълженията на тротоарите и банкетите върху платното за движение.
****Настоящата статия не е изчерпателна и изразява личното мнение на автора като адвокат.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *